Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2006-08

RK-25-2006-08.doc
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-25-2006-08
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na prodloužení pokusného ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu - pokračování projektů PILOT 1 a PILOT Z
Zpracoval V. Krutišová
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuRozhodnutím MŠMT č.j. 13 586/2006-22, které bylo vydáno ve smyslu § 14 zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu § 163 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), byly převedeny na zvláštní účet kraje finanční prostředky ve výši 42 000,- Kč s účelovým určením pro Základní školu Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 na navýšení časové hodinové dotace, a to na 1. stupni základního vzdělávání o 1 vyučovací hodinu a na 2. stupni základního vzdělávání taktéž o 1 vyučovací hodinu.
Dotace je určena na období září - prosinec 2006 na realizaci prodloužení pokusného ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu (pokračování projektů PILOT 1 a PILOT Z).
Návrh řešení Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle odst. 1 § 163 školského zákona krajský úřad v přenesené působnosti s vědomím zastupitelstva kraje přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení.
Radě kraje je tedy navrhováno:
* schválit zvýšení příjmů a výdajů schváleného rozpočtu kraje ve výši 42 000,- Kč
o účelovou dotaci MŠMT na realizaci prodloužení pokusného ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu (pokračování projektů PILOT 1 a PILOT Z);
* doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 ve výši 42 000,- Kč na realizaci prodloužení pokusného ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu (pokračování projektů PILOT 1 a PILOT Z).
StanoviskaOdbor ekonomický souhlasí s povedením rozpočtového opatření dle návrhu usnesení materiálu RK-25-2006-08.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) a současné zvýšení výdajů schváleného rozpočtu kraje (kapitola Školství, § 3113 Základní školy) o částku 42 000 Kč o účelovou dotaci MŠMT na realizaci prodloužení pokusného ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu (pokračování projektů PILOT 1 a PILOT Z) a
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, ve výši 42 000 Kč na realizaci prodloužení pokusného ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu (pokračování projektů PILOT 1 a PILOT Z).
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín září 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz