Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2006-04

RK-25-2006-04.doc  RK-25-2006-04pr1.doc
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-25-2006-04
NázevSmlouva o společném postupu zadavatelů
Zpracoval J. Tvrzová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuNa základě podnětů města Pelhřimov na odvedení dešťových vod ze silnice II/112 z důvodů opětovného zaplavování přilehlých rodinných domků na ulici Rynárecká v Pelhřimově byla zařazena do rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2006 akce "Silnice II/112, rekonstrukce ulice Rynárecké v Pelhřimově", která představuje celkovou výměnu konstrukce vozovky se snížením nivelety, rekonstrukci chodníků a výstavbu dešťové kanalizace. Vzhledem k tomu, že projektované stavební práce se vztahují k majetku kraje Vysočina i města Pelhřimov, jeví se nejvhodnější zadat provedení uvedených stavebních prací odpovídajících podlimitní veřejné zakázce jednomu dodavateli určenému na základě provedeného společného výběrového řízení. Pro účely společného postupu zadavatelů vyžaduje ust. § 2 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uzavření písemné smlouvy, ve které si upraví město Pelhřimov a Vysočina vzájemná práva a povinnosti související se zadávacím řízením a stanoví způsob jednání jménem sdružení zadavatelů.
Návrh řešení OM navrhuje uzavřít před zahájením zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku "Silnice II/112, rekonstrukce ulice Rynárecké v Pelhřimově" s městem Pelhřimov smlouvu o společném postupu zadavatelů podle ust. § 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti zadavatelů k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti se společným zadáním výše uvedené veřejné zakázky.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Vysočinou a městem Pelhřimov smlouvu o společném postupu zadavatelů dle materiálu RK-25-2006-04, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín září 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz