Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2005-28

RK-34-2005-28.doc  RK-34-2005-28pr1.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-34-2005-28
NázevProjekt RURALTECH - Net - partnerství v projektu
Zpracoval V. Jáchim
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuDne 26.10.2005 byla Vysočina oslovena agenturou EPMA (Agentura pro evropské projekty a management) s nabídkou účasti v evropském projektu RURALTECH - Net. Tento projekt by měl být financován z evropské iniciativy Interreg 3B Cadses a jeho cílem je zajistit výměnu informací mezi regiony směřující k podpoře malého a středního podnikání v méně rozvinutých oblastech. Jedná se především o sdílení efektivní metodologie práce s malými a středními firmami a o transfer technologií. Dodatečným aspektem spolupráce v tomto projektu je otázka obnovitelných zdrojů energie ve venkovských teritoriích.
Partnery projektu jsou:

* INFORMEST - servisní centrum pro mezinárodní spolupráci, Gorizie - Friuli Venezia Giulia - Itálie - vedoucí projektu
* PRIMOM - Foundation for Enterprise Promotion in Szabolcs-Szatamar-Bereg County István Kovács - Maďarsko
* Industrial System Institute - Řecko
* 3A Parco Tecnologico Alimentare - Itálie
* AGEMONT S.p.a. - Itálie
* SVIM Sviluppo Marche Spa - Itálie
* Novi Sad Open University - Faculty of Economy - Srbsko a Černá Hora
* Regional Center for SMEs Development Subotica - Srbsko a Černá Hora
* Alma Mons - Regional Agency for the Development of SMEs Novi Sad - Srbsko a Černá Hora

Jsme přesvědčeni o tom, že výstupy projektu jsou z hlediska současných aktivit Vysočiny v oblasti podpory podnikání velmi zajímavé. V případě, že by se Vysočina stala partnerem a realizátorem v projektu RURALTECH-Net, byla by zajištěna kontinuita činností, které jsou v současné době řešeny v projektu ICHNOS. Vzniklá asistenční místa pro podnikatele a jejich činnost by bylo možné financovat z prostředků EU do roku 2008 a dále prohlubovat jejich zaměření..
V květnu 2005 navštívila region Friuli Venezia Giulia delegace kraje Vysočina v čele s hejtmanem kraje, tento projekt by tedy mohl být pokračováním již vzniklé spolupráce.
Na realizaci projektu se budou vzhledem k jeho zaměření na základě společné dohody podílet odbory informatiky a regionálního rozvoje.
Celkový rozpočet projektu RURALTECH-Net pro Vysočinu je 250 000 euro při 75% kofinancování z fondů EU. V případě možného financování z prostředků státního rozpočtu ČR budeme žádat MMR o spolufinancování projektu RURALTECH-Net i z tohoto zdroje.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že projekt RURALTECH-Net je ve stadiu přípravy, v současné době byla Vysočina požádána o podpis tzv. Co-financing Statement (viz. Příloha č.1 materiálu: RK-34-2005-28). Co-financing statement bude mít Vysočina k dispozici od projektového partnera v nejbližších dnech, proto je přílohou tohoto materiálu Co-financing statement použitý v případě projektu ICHNOS. Předpokládáme, že forma zůstane stejná, vzhledem k tomu, že jsou oba projekty financovány z iniciativy Interreg. V tomto dokumentu se Vysočina zavazuje se v případě schválení projektu finančně podílet na realizaci aktivit dle schváleného rozpočtu. V případě, že bude projekt schválen (v horizontu 4 měsíců), v souladu s příslušným ustanovením zákona o krajích bude smlouva o spolupráci předána ke schválení zastupitelstvu kraje.
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje:
Kraj Vysočina disponuje značným množstvím obnovitelných zdrojů energie, zejména biomasy. Potenciál Vysočiny je zmapován v dokumentu "Územní energetická koncepce kraje Vysočina (dále jen ÚEK)". Malé a střední podniky se zajímají o využívání obnovitelných zdrojů energie a nyní začíná probíhat další mapování využívání biomasy (rozpracování ÚEK) v rámci programu Interreg IIIA. Řešitelem je Energetická agentura Vysočina. Výstupy projektu budou sloužit pro malé a střední podniky uvažující o vybudování specifických zařízení využívající spalování biomasy. Projekt RURALTECH-Net podpoří zejména aktivity těchto firem z hlediska výměny zkušeností a využívání zařízení.
Návrh usneseníRada kraje
podporuje
realizaci projektu RURALTECH-Net v rámci programu Interreg III B Cadses; bere na vědomí jeho spolufinancování do výše 62 500 EUR a pověřuje hejtmana kraje Vysočina podpisem prohlášení "Co-financing statement".
Odpovědnost odbor informatiky
Termín listopad 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz