Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2005-27

RK-34-2005-27.doc  RK-34-2005-27pr4.doc  RK-34-2005-27pr5.doc  RK-34-2005-27pr5upr1.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-34-2005-27
NázevInformace o projednání kontrolní zprávy "Prověření úrovně řízení a fungování Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina"
Zpracoval: D. Buřičová, S. Měrtlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV roce 2004 rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením číslo 131/02/2004/ZK o transformaci zdravotnické záchranné služby (dále jen ZZS). Účelem bylo sloučení jednotlivých organizací a středisek ZZS do jediné organizace - ZZS kraje Vysočina (dále jen ZZS KV). Cílem nového uspořádání bylo dosažení následujících přínosů:
· jasně definované vztahy nadřízenosti a podřízenosti,
· standardizace léčebných postupů,
· postupná unifikace typu výjezdových prostředků,
· jednotné technické a zdravotnické vybavení vozidel,
· budování jednotného radiového spojení,
· zvýšení kvality personálního obsazení,
· větší akceschopnost při potřebě současného nasazení více výjezdových skupin,
· zefektivnění množství a uložení záložních prostředků pro hromadná neštěstí.
Návrh řešení Z důvodu připomínek k manažerské práci vedení ZZS kraje Vysočina byla uzavřena smlouva s firmou TRITON, spol. s r.o . za účelem prověření úrovně řízení a fungování Zdravotnické záchranné služby (dále jen "ZZS") kraje Vysočina.
Současně s tímto prověřením došlo paralelně k podrobné průběžné kontrole fungování ZZS náměstkem pro oblast zdravotnictví Ing. Hájkem a předsedou Zdravotní komise MUDr. Běhounkem. V rámci výše uvedených šetření byly prověřovány zejména oblasti péče o pacienta, ekonomika a finance, řízení procesů a oblast personální.
Výsledky výše uvedených šetření jsou uvedeny v příloze č. 1 materiálu RK-34-2005-27. Nezávislá prověrka fungování úrovně ZZS kraje Vysočina ve shodě s informacemi získanými Ing. Hájkem a MUDr. Běhounkem na jednotlivých oblastních střediscích konstatovala zásadní nedostatky v řídící práci ředitele ZZS MUDr. Jana Sedláka. S ohledem na tyto skutečnosti se navrhuje odvolání ředitele a jmenování nového do doby ukončení výběrového řízení. Současně se navrhuje okamžité vyhlášení výběrového řízení.
Audit provedený firmou TRITON, spol. s r.o. potvrdil systémovou správnost transformace záchranné služby do jednoho právního subjektu.
Zpráva "Prověření úrovně řízení a fungování zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina" byla dne 27. 10. 2005 předána hejtmanovi kraje a náměstkovi hejtmana pro zdravotnictví.
Dne 31. 10. 2005 byly závěry předmětné zprávy projednány s ředitelem Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
zprávu o "Prověření úrovně řízení a fungování Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina" dle materiálu RK-34-2005-27, př. 1;
odvolává
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích:
ředitele Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina MUDr. Jana Sedláka k 1. 11. 2005 dle materiálu RK-34-2005-27, př. 2;
jmenuje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, do doby ukončení výběrového řízení ředitelem Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina ............................. s účinností od 2. 11. 2005 dle materiálu RK-34-2005-27, př. 3, a
schvaluje
* vyhlášení výběrového řízení na ředitele Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina dle materiálu RK-34-2005-27, př. 4;
* členy výběrové komise k výběrovému řízení na ředitele Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina dle materiálu RK-34-2005-27, př. 5.
Odpovědnost odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín listopad 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz