Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2005-24

RK-34-2005-24.doc  RK-34-2005-24pr1.xls  RK-34-2005-24pr2.xls
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-34-2005-24
NázevNávrh rozpočtu na rok 2006 - 2. pracovní verze
Zpracoval4 Návrh rozpočtu na rok 2006 - 2. pracovní verze pro: jednání rady kraje č. 34/2005 dne 1. 11. 2005 zpracovali: A. Krištofová, M. Chvátalová, T. Vonka
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuV souladu s platným harmonogramem se uskutečnila řada jednání k návrhu rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006. Po zapracovaných změnách, které vyplynuly z těchto jednání, předkládá ekonomický odbor radě kraje 2. pracovní verzi návrhu rozpočtu. Tento návrh byl projednán dne 26. 10. 2005 ve finančním výboru zastupitelstva kraje a je rovněž součástí programu jednání rozpočtové komise rady kraje dne 4. 11. 2005.
Návrh řešení Předkládaný návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006 respektuje následující zásady :

1) Navrhovaná výše příjmů očekávaných v roce 2006 je 6 802 070 tis. Kč a je doplněna převodem části nespotřebované státní dotace z minulých let na výstavbu sídla kraje ve výši 5 000 tis. Kč. Celková výše navrhovaných zdrojů pro rok 2006 tak činí 6 807 070 tis. Kč. Ve výdajové části rozpočtu kraje ve výši 6 807 070 tis. Kč je zahrnuta nerozdělená rezerva ve výši 435 310 tis. Kč.
2) Rozpočet daňových příjmů vychází z predikce Ministerstva financí ČR pro rok 2006 a platného znění zákona 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, kde podíl krajů na sdílených daních činí 8,92% a stanovené procento pro kraj Vysočina je 7,338590. Predikce je snížena o vliv předpokládaných daňových novel a dále upravena u každé daně koeficientem 0,95.
3) Návrh dotací v rámci souhrnného dotačního vztahu kraje Vysočina ke státnímu rozpočtu na rok 2006 ve výši 349 797 tis. Kč vychází z návrhu zákona o státním rozpočtu ČR pro rok 2006. V souhrnném vztahu je obsažen příspěvek na výkon státní správy ve výši 63 736 tis. Kč (z toho na jednotky sboru dobrovolných hasičů 3 910 tis. Kč) a dotace na sociální služby ve výši 286 061 tis. Kč.
4) Účelová dotace na úhradu přímých nákladů krajských a obecních škol je v příjmové i výdajové části návrhu rozpočtu kraje zahrnuta odhadovanou celkovou částkou ve výši 3 425 690 tis. Kč.
5) V návrhu rozpočtu je zahrnut vztah kraje ke zřizovaným příspěvkovým organizacím formou závazných ukazatelů příspěvku na provoz, odvodu z investičního fondu a investiční dotace.
6) Návrh rozpočtu obsahuje v příslušných kapitolách prostředky určené pro poskytování dotací obcím kraje Vysočina. O rozdělení těchto prostředků bude rozhodovat Zastupitelstvo kraje Vysočina v průběhu roku 2006.
7) Pro rok 2006 nejsou rozpočtovány v příjmech ani ve výdajích rozpočtu kraje příjmy z pronájmů majetku nemocnicím z důvodu změny právní formy nemocnic. Po vyjasnění způsobu vložení majetku do nemocnic s novou právní formou bude případné nájemné řešeno rozpočtovou změnou. V porovnání s rokem 2005 nejsou rozpočtovány kapitálové výdaje pro zdravotnická zařízení.
8) Je navrhováno zachovat efektivní princip Nespecifikované rezervy a položek Péče o lidské zdroje a majetek kraje a Strategické a koncepční materiály, které umožňují orgánům kraje řešit neznámé nebo nepředvídané potřeby kraje v průběhu roku i možný nesoulad mezi predikcí daňových příjmů a jejich skutečným výběrem.
9) Financování projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie probíhá na zvláštních účtech kraje a není zahrnuto v celkovém objemu příjmů a výdajů návrhu rozpočtu. Přehled předpokládaných finančních potřeb, nutných k financování individuálních projektů a na kofinancování grantových schémat vyhlašovaných krajem (předpokládaná částka 453 411 tis. Kč), je obsažen v příloze 2 tohoto materiálu. Je předpoklad, že výše uvedené potřeby budou řešeny jednak převodem zůstatků na těchto účtech k 31. 12. 2005 a dále zapojením zdrojů Fondu strategických rezerv (disponibilní zdroje fondu k 30. 9. 2005 jsou ve výši cca 274 000 tis. Kč) formou rozpočtových opatření v průběhu roku 2006, popř. přijetím úvěru.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
předložený návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006 dle materiálů RK-34-2004-24, př. 1, př. 2 a
ukládá
ekonomickému odboru předložit závěrečnou verzi návrhu rozpočtu po provedení úprav a zapracování připomínek na jednání rady kraje dne 6. 12. 2005.
Odpovědnost odbor ekonomický
Termín 6. 12. 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz