Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 15/2008

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 15/2008, které se konalo dne 6. 5. 2008 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 14/2008
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 6. 5. 2008.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman M. Vystrčil a omluvil nepřítomnost J. Fischerové.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů:
43. Pověření krajského úřadu v rámci výkonu zřizovatelské funkce;
44. Stavební úpravy sálu Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 14/2008
 2. Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
 3. Uzavření nájemní smlouvy na pozemek zahrnutý do trvalého záboru pro stavbu "II/405 Příseka - Brtnice"
 4. Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu "II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hranice kraje, 1. stavba"
 5. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu - Bystřice nad Pernštejnem
 6. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu - k. ú. Košíkov
 7. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 8. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 9. Návrh na zařazení nové akce "ÚSP Nové Syrovice - posouzení statických poruch" do kapitoly Nemovitý majetek
 10. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
 11. Veřejná zakázka na stavební práce "ÚSP pro mentálně postižené Těchobuz - rekonstrukce ženského oddělení" - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
 12. Návrh na vyřazení majetku, škody na majetku kraje, pohledávky
 13. Přihlášení projektu Portál strategického řízení úřadu do soutěže Inovace ve veřejné správě za rok 2008
 14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2008 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
 15. Fond Vysočiny - projekt FV 029/149/06
 16. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 17. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 18. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 19. Nakládání s dlažebními kostkami
 20. II/353 Bohdalov - obchvat, změna stavby
 21. Nominace zástupců kraje Vysočina do Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů Vysočina - Dolní Rakousko
 22. Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci "Ledečsko 2007-2008" v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina
 23. Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci " Propagace měst a obcí sdružených v o. p. s. Havlíčkův kraj" v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina
 24. Informace o přípravě pracovní cesty zastupitelů kraje Vysočina do Bruselu v červnu 2008
 25. Čestné prohlášení při podání žádosti o platbu za třetí etapu projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina
 26. Pracovní setkání zástupců partnerských regionů nad přípravou společného projektu "TOURISM" do evropského Operačního programu Meziregionální spolupráce INTERREG IV C, návrh na provedení rozpočtového opatření
 27. Stanovisko k členění turistických regionů pro účely propagace cestovního ruchu prostřednictvím České centrály cestovního ruchu - CzechTourism
 28. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku České zemědělské akademie v Humpolci a Domu dětí a mládeže U Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190
 29. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2008
 30. Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace - žádost o souhlas s úvěrem
 31. Návrh rozpočtového opatření - dotace na provoz na pořádání odborné konference "Vysočina VIII. centrální sterilizace" pro Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 32. Organizační řád Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 33. Vyřazení nepotřebného movitého majetku v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
 34. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
 35. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a návrh změny investičního plánu u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2008
 36. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření včetně návrhu na řešení zhoršeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací kapitoly Zdravotnictví za rok 2007
 37. Hmotná zainteresovanost ředitelů nemocnic
 38. Jmenování ředitele Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace
 39. Návrh rozpočtového opatření - dotace na provoz na pořádání odborného fóra "Paprsky Vysočiny 2008" pro Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 40. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Myslivecké slavnosti Vysočiny 2008
 41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na regionální výstavu České bonsajové asociace (ČBA)
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - Novinářská křepelka
 43. Pověření krajského úřadu v rámci výkonu zřizovatelské funkce
 44. Stavební úpravy sálu Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
 45. Rozprava členů rady
Usnesení 0572/15/2008/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 6. 5. 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 14/2008 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s výsledky hodnocení jednotlivých nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, které byly rozhodnutím člena rady kraje pro oblast financí a majetku zadány vybraným dodavatelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0573/15/2008/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí člena rady kraje pro oblast financí a majetku Miroslava Houšky o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce na akce těmto dodavatelům:
 • ÚSP Ledeč nad Sáz. - Oprava EPS a odstranění požárních závad
KELCOM Havlíčkův Brod spol. s r. o., Kyjovská 1962, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 49812700;
 • ČZA Humpolec - Rekonstrukce vytápění dílen Světlá n. Sáz.
TERMGAS s. r. o., Termesivy 40, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 26007967;
 • Domov pro seniory Havlíčkův Brod - ČOV a Lapol Břevnice
STAVOKOMP SERVICE s. r. o., Bělohradská 119, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 25274368;
 • Dětský domov Senožaty Oprava oken a fasády
STATUS stavební a. s., Nádražní 998, 586 01 Humpolec, IČ 46679120;
 • Odborné učiliště a Praktická škola Černovice oprava oken a fasády
STATUS stavební a. s., Nádražní 998, 586 01 Humpolec, IČ 46679120;
 • Střední škola Pelhřimov oprava soc. zařízení jídelna
AGOS stavební a. s. Pelhřimov, Tomáše ze Štítného 634, 393 56 Pelhřimov, IČ 46679626.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 6. května 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2008-02.doc

03. Uzavření nájemní smlouvy na pozemek zahrnutý do trvalého záboru pro stavbu "II/405 Příseka - Brtnice"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení návrh na uzavření nájemní smlouvy na pozemek zahrnutý do trvalého záboru pro stavbu „II/405 Příseka Brtnice“.
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0574/15/2008/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu na pronájem pozemku par. č. 2379/24 o výměře 55 m2 v katastrálním území Brtnice ve vlastnictví společností GATRAK CZ a. s. se sídlem Babice 295, IČ 255 07 940 na dobu určitou a to na dobu jednoho roku počínaje dnem předání staveniště zhotoviteli stavby "II/405 Příseka-Brtnice" krajem Vysočina za cenu stanovenou v souladu s Výměrem MF č. 01/2008 ze dne 29. 11. 2007, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, tj. za 7,- Kč/m2/rok.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 11. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2008-03.doc

04. Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu "II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hranice kraje, 1. stavba"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu uzavřít nájemní smlouvy na části pozemků zahrnutých do dočasného záboru pro stavbu „II/152 Jaroměřice Hrotovice hranice kraje, 1. stavba“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0575/15/2008/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků zahrnutých do dočasného záboru pro stavbu "II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hranice kraje, 1. stavba" za cenu stanovenou v souladu s Výměrem MF č. 01/2008 ze dne 29. 11. 2007, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, tj. za cenu 5,- Kč/m2/rok v katastrálním území Dukovany dle materiálu RK-15-2008-04, př. 1 na dobu jednoho roku.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2008-04.doc

05. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu - Bystřice nad Pernštejnem
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na vyslovení souhlasného stanoviska se stavbou „Okružní křižovatka u kaple Sv. Anny“ v Bystřici nad Pernštejnem na pozemcích par. č. 169/1 a par. č. 3084/1 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0576/15/2008/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou "Okružní křižovatka u kaple Sv. Anny" v Bystřici nad Pernštejnem, kterou budou dotčeny pozemky par. č. 169/1 a par. č. 3084/1 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem;
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi krajem Vysočina a Městem Bystřice nad Pernštejnem prokazující právo investora provést stavbu na výše uvedených pozemcích.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2008-05.doc

06. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu - k. ú. Košíkov
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem vyslovit souhlasné stanovisko s níže uvedenou stavbou v k. ú. Košíkov, obec Velká Bíteš. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0577/15/2008/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou "Trvalé připojení stavby k silnici II/399 Velká Bíteš - Náměšť nad Oslavou a výstavba odbočovacího pruhu", kterou bude dotčen pozemek par. č. 277/1 - ost. plocha, silnice v k. ú. Košíkov, obec Velká Bíteš;
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi krajem Vysočina a společností OUTULNÝ Industry Park Velká Bíteš s. r. o., Náměšť nad Oslavou prokazující právo investora provést stavbu mimo jiné na pozemku par. č. 277/1 - ost. plocha, silnice v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš a zavazující investora bezplatně převést nově vybudovanou stavbu odbočovacího pruhu popř. i dalších pozemků jiných vlastníků, kterých se stavba dotkne do vlastnictví kraje Vysočina a správy Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2008-06.doc

07. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení návrhy na uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0578/15/2008/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými dle materiálu RK-15-2008-07, př. 1 a za podmínek dle téhož materiálu, kterými budou zatíženy pozemky ve vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30.6.2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2008-07.doc, RK-15-2008-07, př. 1

08. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu vyslovit souhlasné stanovisko s realizací staveb na pozemcích ve vlastnictví kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0579/15/2008/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-15-2008-08, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-15-2008-08, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování částí pozemků určených k zastavění stavbou města Přibyslav z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav dle materiálu RK-15-2008-08, př. 1 na úřední desce krajského úřadu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2008-08.doc, RK-15-2008-08, př. 1

09. Návrh na zařazení nové akce "ÚSP Nové Syrovice - posouzení statických poruch" do kapitoly Nemovitý majetek
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu na zařazení nové akce, řešící posouzení půdní stropní konstrukce ÚSP Nové Syrovice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0580/15/2008/RK
Rada kraje
souhlasí
s odložením zahájení akce ÚSP Nové Syrovice - rekonstrukce ZTI do doby vyřešení statického zajištění půdní stropní konstrukce v ÚSP Nové Syrovice;
rozhoduje
zařadit novou akci "ÚSP Nové Syrovice - posouzení statických poruch" do přílohy M2, rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních a zdravotnických organizacích, kapitoly Nemovitý majetek, rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008 s tím, že finanční krytí akce bude zajištěno formou změny rozpisu rozpočtu v rámci přílohy M2 rozpočtu.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 30. května 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2008-09.doc

10. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením dodatku nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce na užívání nemovitého majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0581/15/2008/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-15-2008-10.
odpovědnost: ředitel Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, odbor majetkový
termín: 31. 5. 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2008-10.doc

11. Veřejná zakázka na stavební práce "ÚSP pro mentálně postižené Těchobuz - rekonstrukce ženského oddělení" - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s výsledky výběrového řízení a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek zadat tuto veřejnou zakázku vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0582/15/2008/RK
Rada kraje
schvaluje
 • pořadí nabídek na veřejnou zakázku "ÚSP pro mentálně postižené Těchobuz - rekonstrukce ženského oddělení" dle materiálu RK-15-2008-11, př. 2;
 • rozpočtové opatření spočívající v povýšení kapitoly Nemovitý majetek, položka Investice v sociálních věcech, § 4357 Ústavy sociální péče, rozpočtu akce "ÚSP pro mentálně postižené Těchobuz - rekonstrukce ženského oddělení" o 1 685 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti, j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 1 685 tis. Kč;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče ATOS, spol. s r. o. Ledeč nad Sázavou , Husovo nám. 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ 62028081, jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "ÚSP pro mentálně postižené Těchobuz - rekonstrukce ženského oddělení" a
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku uchazečům, kteří nebyli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 5. 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2008-11.doc

12. Návrh na vyřazení majetku, škody na majetku kraje, pohledávky
I. Šmídová, vedoucí organizačního oddělení odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, předložila radě kraje ke schválení návrh Škodní a likvidační skupiny Rady kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnil M. Magrot, referent oddělení právního a krajského živnostenského úřadu odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu. V průběhu jednání odešel M. Vystrčil. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0583/15/2008/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zápis č. 1/2008 z jednání Škodní a likvidační skupiny (materiál RK-15-2008-12, př. 1);
rozhoduje
vyřadit majetek dle materiálu RK-15-2008-12, př. 1;
rozhoduje
 • uplatnit právo na náhradu škody v celkové výši 2 337,- Kč dle materiálu RK-15-2008-12, př. 1,
 • upustit od vymáhání pohledávky ve výši 67.020,- Kč dle materiálu RK-15-2008-12, př. 1;
ukládá
 • oddělení hospodářské správy vyřadit nepotřebný majetek dle materiálu RK-15-2008-12, př. 1, z majetkové evidence;
 • odboru ekonomickému odepsat pohledávky uvedené v materiálu RK-15-2008-12, př. 1 z účetnictví kraje.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2008-12.doc

13. Přihlášení projektu Portál strategického řízení úřadu do soutěže Inovace ve veřejné správě za rok 2008
M. Šulc, vedoucí odboru analýz, upřesnil radě kraje předložený návrh přihlásit daný projekt do soutěže. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0584/15/2008/RK
Rada kraje
rozhoduje
přihlásit projekt "Portál strategického řízení úřadu" do soutěže "Inovace ve veřejné správě za rok 2008" dle materiálu RK-15-2008-13, př. 1.
odpovědnost: odbor analýz
termín: 15. 5. 2008
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2008-13.doc, RK-15-2008-13, př. 1

14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2008 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0585/15/2008/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2008 u položky 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR v rámci programu "Kulturní aktivity" Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci, ve výši 134 tis. Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2008, kapitoly Kultura, § 3315-Činnost muzeí a galerií, položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 134 tis. Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, na rok 2008 o částku 134 tis. Kč určenou na realizaci projektu "Identifikace a dokumentace jevů TLK v kraji Vysočina", téma "Obyčejové tradice".
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2008
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2008-14.doc

15. Fond Vysočiny - projekt FV 029/149/06
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, upřesnila radě kraje předloženou žádost o prodloužení doby realizace projektu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0586/15/2008/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 029/149/06 dle materiálu
RK-15-2008-15, př. 2.
odpovědnost: OKPP
termín: 6. 5.2008
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2008-15.doc, RK-15-2008-15, př. 1, RK-15-2008-15, př. 2

16. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, požádali radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. V průběhu jednání přišel M. Vystrčil. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0587/15/2008/RK
Rada kraje
deleguje
pana Jaroslava Huláka a zástupce politického klubu ČSSD a Ing. Václava Zikána, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana Ing. Vladislava Nechvátala a zástupce politického klubu ČSSD a Mgr. Lumíra Bártů, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení na "Provádění úklidových prací pro provoz Jihlava", "Provádění úklidových prací pro provoz Pelhřimov", "Provádění úklidových prací pro provoz Třebíč" a "Provádění úklidových prací pro provoz Žďár nad Sázavou", která se uskuteční dne 4.6. 2008.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 12. 5. 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2008-16.doc

17. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství, požádali radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0588/15/2008/RK
Rada kraje
deleguje
pana Ing. Jana Nekulu a zástupce politického klubu KSČM a Ing. Ivanu Ševecovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana Zdeňka Jirsu a zástupce politického klubu KSČM a Ing. Jaroslava Pospíchala , pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení na "Dodávky svislých dopravních značek včetně upínacího materiálu a patek v roce 2008", která se uskuteční dne 28. 5. 2008.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 12. 5. 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2008-17.doc

18. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství, požádali radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0589/15/2008/RK
Rada kraje
deleguje
pana Ing. Jana Nekulu a zástupce politického klubu KSČM a Ing. Ivanu Ševecovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana Zdeňka Jirsu a zástupce politického klubu KSČM a Ing. Jaroslava Pospíchala , pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení na "Dodávku 5 kusů technologických vozidel", která se uskuteční dne 28. 5. 2008.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 12. 5. 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2008-18.doc

19. Nakládání s dlažebními kostkami
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství, podali radě kraje doplňující komentář k žádostem města Přibyslav a městyse Havlíčkova Borová ohledně nakládání s dlažebními kostkami. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0590/15/2008/RK
Rada kraje
zmocňuje
náměstka hejtmana kraje Václava Kodeta jednat s městem Přibyslav a městysem Havlíčkova Borová o prodeji dlažebních kostek za podmínek:
 • Prodej dlažebních kostek pro použití v rámci rekonstrukce silnice ve vlastnictví kraje Vysočina - 1 tuna za 400,- Kč;
 • Prodej dlažebních kostek pro obec s prací KSÚSV - 1 tuna za 1000,- Kč + práce za 1 hod 190,- Kč;
 • Prodej dlažebních kostek pro obce bez práce - 1 tuna za 3400,- Kč (na komunikace ve vlastnictví obce);
 • Prodej dlažebních kostek pro obec bez určení - 1 tuna za 3900,- Kč;
 • Prodej dlažebních kostek na prodej dle žádostí (nemá zájem ani obec ani KSÚSV) - 1 tuna za 4500,-Kč.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
termín: 31. 5. 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2008-19.doc, RK-15-2008-19, př. 1, RK-15-2008-19, př. 2, RK-15-2008-19, př. 3

20. II/353 Bohdalov - obchvat, změna stavby
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství, upřesnili radě kraje návrh zhotovitele stavby na změnu stavby před jejím dokončením. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0591/15/2008/RK
Rada kraje
bere na vědomí
návrh změny stavby před jejím dokončením spočívající ve snížení nivelety silnice II/353 a změny konstrukčního řešení mostních objektů C 202 a C 203 a
ukládá
Václavu Kodetovi a odboru dopravy a silničního hospodářství dořešit technické, správní a smluvní záležitosti spojené s realizací stavby II/353 Bohdalov - obchvat ve smyslu materiálu RK-15-2008-20.
odpovědnost: Václav Kodet, odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 5. 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2008-20.doc

21. Nominace zástupců kraje Vysočina do Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů Vysočina - Dolní Rakousko
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje k projednání návrh nominace zástupců kraje Vysočina do Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů Vysočina Dolní Rakousko. Projednávání se zúčastnila I. Fryšová, vedoucí oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0592/15/2008/RK
Rada kraje
nominuje
 • Ing. Marii Černou, náměstkyni hejtmana kraje Vysočina pro regionální rozvoj členkou Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů Vysočina - Dolní Rakousko;
 • Ing. Tomáše Čiháka zástupce člena Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů Vysočina - Dolní Rakousko.
odpovědnost: ORR
termín: 15. 5. 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2008-21.doc, RK-15-2008-21, př. 1

22. Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci "Ledečsko 2007-2008" v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informoval radu kraje o návrhu na prodloužení termínu ukončení realizace akce “Ledečsko 2007-2008” do 30. 6. 2008. Projednávání se zúčastnila I. Fryšová, vedoucí oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0593/15/2008/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Ledečsko 2007-2008" v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu RK-15-2008-22, př. 2.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 31. 5. 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2008-22.doc, RK-15-2008-22, př. 1, RK-15-2008-22, př. 2, RK-15-2008-22, př. 3

23. Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci " Propagace měst a obcí sdružených v o. p. s. Havlíčkův kraj" v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnil radě kraje předložený návrh na změnu čísla speciálního účtu určeného pro platby v souvislosti s realizací akce “Propagace měst a obcí sdružených v o. p. s. Havlíčkův kraj“. Projednávání se zúčastnila I. Fryšová, vedoucí oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0594/15/2008/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Propagace měst a obcí sdružených v o. p. s. Havlíčkův kraj" v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu RK-15-2008-23, př. 2.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 31. 5. 2008
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2008-23.doc, RK-15-2008-23, př. 1, RK-15-2008-23, př. 2, RK-15-2008-23, př. 3

24. Informace o přípravě pracovní cesty zastupitelů kraje Vysočina do Bruselu v červnu 2008
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, sdělili radě kraje bližší podrobnosti k návrhu pracovní cesty zastupitelů kraje do Bruselu. Projednávání se zúčastnila I. Fryšová, vedoucí oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání přišel V. Kodet. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0595/15/2008/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • navrhovanou pracovní cestu zastupitelů kraje Vysočina do Bruselu v červnu 2008;
 • program pracovní cesty;
pověřuje
Odbor regionálního rozvoje a Odbor sekretariátu hejtmana Krajského úřadu kraje Vysočina zajištěním pracovní cesty zastupitelů kraje Vysočina do Bruselu.
odpovědnost: ORR, OSH
termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2008-24.doc, RK-15-2008-24, př. 1, RK-15-2008-24, př. 2

25. Čestné prohlášení při podání žádosti o platbu za třetí etapu projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Projednávání se zúčastnila I. Fryšová, vedoucí oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0596/15/2008/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-15-2008-25, př. 1, RK-15-2008-25, př. 2 a RK-15-2008-25, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 12. 5. 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2008-25.doc, RK-15-2008-25, př. 1, RK-15-2008-25, př. 2, RK-15-2008-25, př. 3

26. Pracovní setkání zástupců partnerských regionů nad přípravou společného projektu "TOURISM" do evropského Operačního programu Meziregionální spolupráce INTERREG IV C, návrh na provedení rozpočtového opatření
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Projednávání se zúčastnili I. Fryšová, vedoucí oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje, J. Kodet, referent oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0597/15/2008/RK
Rada kraje
bere na vědomí
program konference zástupců účastníků projektu "Tourism" na Vysočině dle materiálu
RK-15-2008-26, př. 1upr1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 Cestovní ruch, o částku 68 200,- Kč určenou na uspořádání pracovního setkání nad přípravou společného projektu "Tourism" za současného snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2008-26.doc, RK-15-2008-26, př. 1, RK-15-2008-26, př. 2

27. Stanovisko k členění turistických regionů pro účely propagace cestovního ruchu prostřednictvím České centrály cestovního ruchu - CzechTourism
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnil radě kraje návrh týkající se vyjádření závazného stanoviska ke způsobu členění ČR na turistické regiony. Projednávání se zúčastnili Z. Kasalová, referent oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, P. Tlustoš, referent oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. Závěrem diskuse rada kraje doporučila předkladateli předložit na některém příštím zasedání rady kraje informativní materiál popisující základní koncepční směry podpory cestovního ruchu na území kraje Vysočina a přijala návrh usnesení.
Usnesení 0598/15/2008/RK
Rada kraje
vydává
závazné stanovisko k členění České republiky na turistické regiony s konstatováním, že území turistického regionu Vysočina je identické s územím kraje Vysočina a při probíhajícím zpracování Strategie rozvoje cestovního ruchu kraje Vysočina nedochází v návrhu tohoto členění k žádným změnám;
ukládá
odboru regionálního rozvoje odeslat toto stanovisko řediteli České centrály cestovního ruchu-CzechTourism.
odpovědnost: ORR
termín: 16. 5.2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2008-27.doc

28. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku České zemědělské akademie v Humpolci a Domu dětí a mládeže U Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190
M. Pech, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na vyslovení souhlasného stanoviska s vyřazením uvedeného nepotřebného materiálu. V průběhu jednání odešel J. Vondráček. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0599/15/2008/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s vyřazením vodorovné obrážečky typ 6H 45 z majetku kraje a s prodejem tohoto majetku zájemci s nejvyšší nabídkovou cenou dle návrhu České zemědělské akademie v Humpolci;
 • s vyřazením travní sekačky STPC 133, z majetku kraje a s prodejem tohoto majetku zájemci s nejvyšší nabídkovou cenou dle návrhu Domu dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190;
 • s vyřazením osobního automobilu kombi Peugeot Boxer 2,5D z majetku kraje a s prodejem tohoto majetku zájemci s nejvyšší nabídkovou cenou dle návrhu Domu dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel České zemědělské akademie v Humpolci a Domu dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190
termín: červenec 2008
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2008-28.doc

29. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2008
M. Pech, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem na vyslovení souhlasného stanoviska se změnou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2008 za odvětví školství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0600/15/2008/RK
Rada kraje
souhlasí
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina dle př. 1, 2 tohoto materiálu
termín: červenec 2008
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2008-29.doc, RK-15-2008-29, př. 1, RK-15-2008-29, př. 2

44. Stavební úpravy sálu Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
M. Pech, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému záměru stavebních úprav sálu Gymnázia Ledeč nad Sázavou. V průběhu jednání přišel J. Vondráček. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0601/15/2008/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Informaci o záměru stavebních úprav sálu Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou;
ukládá
odboru majetkovému zadat prováděcí studii stavebních oprav sálu Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou;
pověřuje
Ing. Miroslava Houšku a Ing. Janu Fischerovou, CSc., jednat s vedením města Ledeč nad Sázavou o možné finanční spoluúčasti.
odpovědnost: OŠMS
termín: červen 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2008-44, RK-15-2008-44, př. 1, RK-15-2008-44, př. 2

30. Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace - žádost o souhlas s úvěrem
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, upřesnili radě kraje žádost Nemocnice Třebíč o vyslovení souhlasného stanoviska s prodloužením účinnosti smlouvy o úvěru. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0602/15/2008/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením dodatku ke smlouvě o úvěru formou kontokorentu mezi Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací a Komerční bankou a. s. dle materiálu RK-15-2008-30, př. 1 a s podmínkami zajištění;
ukládá
řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace:
 • oznámit na odbor sociálních věcí a zdravotnictví souběžně s čerpáním údaje o výšce úvěru, jeho použití a přehled pohledávek za pojišťovnou;
 • po obdržení prostředků od pojišťovny zaslat kopii stavu bankovního účtu splacení dluhu.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, OSVZ
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2008-30.doc, RK-15-2008-30, př. 1

31. Návrh rozpočtového opatření - dotace na provoz na pořádání odborné konference "Vysočina VIII. centrální sterilizace" pro Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0603/15/2008/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, IČ 00842001 ve výši 30 tis. Kč za účelem krytí části nákladů spojených s pořádáním celostátního odborné konference "Vysočina VIII. centrální sterilizace";
schvaluje
 • v rámci kapitoly Zdravotnictví zvýšení § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 30 tis. Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, při současném snížení § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 30 tis. Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace o částku 30 tis. Kč s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním celostátní konference "Vysočina VIII. centrální sterilizace".
odpovědnost: Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o., OSVZ, ekonomický odbor
termín: 12. 05. 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2008-31.doc

32. Organizační řád Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámili radu kraje s návrhem nového organizačního řádu Nemocnice Pelhřimov. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0604/15/2008/RK
Rada kraje
vydává
Organizační řád Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-15-2008-32, př. 1.
odpovědnost: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 6. 5. 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2008-32.doc, RK-15-2008-32, př. 1

33. Vyřazení nepotřebného movitého majetku v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informovali radu kraje o návrhu vyslovit souhlasné stanovisko s vyřazením zmíněného nepotřebného majetku v Nemocnici Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0605/15/2008/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, z majetku kraje Vysočina:
 • Kryokauter KCH3AIB, inventární číslo 4627, rok výroby 1985, výrobní číslo 84063;
 • Elektroencefalograf digitální GALILEO, inventární číslo 6073, rok výroby 1993, výrobní číslo 00150;
 • Fotometr s nástavcem TEC 1 SPECOL, inventární číslo 4120, rok výroby 1981, výrobní číslo 783699;
 • Fotometr VITAL SCIENTIFIC VITALAB21, inventární číslo 5255, rok výroby 1989, výrobní číslo 8-1208375;
 • Myčka laboratorního skla MIELE G 7735, inventární číslo 5435, rok výroby 1990, výrobní číslo 2563;
 • Myčka laboratorního skla MIELE G 7735, inventární číslo 5436, rok výroby 1990, výrobní číslo 2561;
 • Sterilizátor par vertikální AUT 26/3, inventární číslo 6106, rok výroby 1994, výrobní číslo 94061;
 • Analyzátor krevních plynů ABL 5, inventární číslo 6211, rok výroby 1995, výrobní číslo 142R0026N;
a s jeho odbornou fyzickou likvidací dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Analyzátor biochemický HITACHI H912-E, inventární číslo 6729, rok výroby 2001, výrobní číslo 1355-15 v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, z majetku kraje Vysočina a
ukládá
řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, zajistit pro Analyzátor biochemický HITACHI H912-E, inventární číslo 6729, rok výroby 2001:
 • odborný znalecký posudek pro stanovení ceny přístroje;
 • přednostní nabídku tohoto majetku státu učiněnou dle § 41 zákona č. 245/2006 Sb.;
v případě, že stát nevyužije  přednostní nabídku, prodej přístroje za nejvýhodnější cenu, jejíž výše bude vycházet z ceny odborného znaleckého posudku.
odpovědnost: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2008-33.doc

34. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0606/15/2008/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3569 - Ostatní správa ve zdravotnictví j. n. o částku 250 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 250 tis. Kč s určením pro činnost znaleckých komisí.
odpovědnost: OSVZ, ekonomický odbor
termín: 31. 5. 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2008-34.doc

35. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a návrh změny investičního plánu u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2008
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0607/15/2008/RK
Rada kraje
schvaluje
 • v rámci výdajové časti rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice snížení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 393,7 tis. Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci se současným zvýšením položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) ve stejné výši 393,7 tis. Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční dotace" (00051) u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace o 393,7 tis. Kč a snížení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" (00051) u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace o stejnou částku 393,7 tis. Kč dle materiálu RK-15-2008-35, př. 1;
 • změnu investičního plánu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace pro rok 2008 dle materiálu RK-15-2008-35, př. 1;
odpovědnost: ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví a EO
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2008-35.doc, RK-15-2008-35, př. 1

36. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření včetně návrhu na řešení zhoršeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací kapitoly Zdravotnictví za rok 2007
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, podali radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0608/15/2008/RK
Rada kraje
schvaluje
 • výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2007 u odvětví zdravotnictví dle materiálu RK-15-2008-36, př. 1;
 • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace vypořádání zlepšeného výsledku hospodaření (zisk) za rok 2007 jeho zapojením na snížení neuhrazené ztráty minulých let ve výši dle materiálu RK-15-2008-36, př. 1;
 • návrhy přídělů ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2007 do rezervního fondu a fondu odměn u ostatních příspěvkových organizací za odvětví zdravotnictví dle materiálu RK-15-2008-36, př. 1;
bere na vědomí
zprávu o výsledku hospodaření zdravotnických zařízení dle materiálu RK-15-2008-36, př. 2;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví zdravotnictví provést příděly do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2007 dle materiálu RK-15-2008-36, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí a zdravotnictví připravit návrh na provedení hlubšího prověření hospodaření Nemocnice Třebíč.
odpovědnost: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, ředitelé příspěvkových organizací za odvětví zdravotnictví
termín: do 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2008-36.doc, RK-15-2008-36, př. 1, RK-15-2008-36, př. 2

37. Hmotná zainteresovanost ředitelů nemocnic
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, sdělili radě kraje bližší podrobnosti k návrhu stanovit ředitelům nemocnic odměny za výsledky hospodaření dosažené za rok 2007. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0609/15/2008/RK
Rada kraje
stanoví
odměny pro ředitele nemocnic zřizovaných krajem Vysočina za výsledky hospodaření nemocnic dosažených v roce 2007 dle materiálu RK-15-2008-37, př. 2upr1;
schvaluje
 • zvýšení závazného ukazatele "Limit mzdových prostředků" na rok 2008 u nemocnic zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-15-2008-37, př. 2upr1;
 • systém odměňování pro rok 2008 dle materiálů RK-15-2008-37, př. 4, RK-15-2008-37, př. 5.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ředitelé nemocnic
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2008-37.doc

38. Jmenování ředitele Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámili radu kraje se závěry výběrové komise a předložili návrh na jmenování ředitele dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0610/15/2008/RK
Rada kraje
jmenuje
do funkce ředitele Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 7. 2008 pana Mgr. Miroslava Sklenáře a
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
a s nařízením vlády České republiky č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, měsíční plat Mgr. Miroslavu Sklenářovi, řediteli Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-15-2008-38, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 7. 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2008-38.doc

39. Návrh rozpočtového opatření - dotace na provoz na pořádání odborného fóra "Paprsky Vysočiny 2008" pro Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0611/15/2008/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, IČ 00842001 ve výši 30 tis. Kč za účelem krytí části nákladů spojených s pořádáním celostátního odborného fóra "Paprsky Vysočiny 2008";
schvaluje
 • v rámci kapitoly Zdravotnictví zvýšení § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 30 tis. Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, při současném snížení § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 30 tis. Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace o částku 30 tis. Kč s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním celostátního odborného fóra "Paprsky Vysočiny 2008".
odpovědnost: Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o., OSVZ, ekonomický odbor
termín: 15. 05. 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2008-39.doc

43. Pověření krajského úřadu v rámci výkonu zřizovatelské funkce
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, podali radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0612/15/2008/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: krajský úřad
termín: 30. 06. 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2008-43

40. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Myslivecké slavnosti Vysočiny 2008
V. Kodet předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0613/15/2008/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dotaci ve výši 10 000 Kč Řádu svatého Huberta, 544 43 Kuks, IČ: 657 15 390, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním festivalu Mysliveckých slavností Vysočiny 2008 a
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje, (příloha Z2 hlavní knihy rozpočtu - Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem Vysočina v roce 2008) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n., o částku 10 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o stejnou částku 10 000 Kč s určením pro Řád svatého Huberta, IČ 657 15 390 na krytí nákladů souvisejících s pořádáním Mysliveckých slavností Vysočiny 2008 dle materiálu RK-15-2008-40, př. 1 a materiálu RK-15-2008-40, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 5. 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2008-40.doc, RK-15-2008-40, př. 1, RK-15-2008-40, př. 2

41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na regionální výstavu České bonsajové asociace (ČBA)
V. Kodet upřesnil radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0614/15/2008/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dotaci ve výši 15 000 Kč České bonsajové asociaci, Luční 285, 411 17 Libochovice, IČ: 62772422, na krytí nákladů souvisejících s regionální výstavou České bonsajové asociace a
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (příloha Z2 rozpočtu kraje Vysočina - Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem Vysočina v roce 2008) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 15 tis. Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 15 tis. Kč určenou na poskytnutí dotace pro Českou bonsajovou asociaci, IČ 62772422 na krytí nákladů souvisejících s regionální výstavou České bonsajové asociace dle materiálů RK-15-2008-41, př. 1 a RK-15-2008-41, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 8. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2008-41.doc, RK-15-2008-41, př. 1, RK-15-2008-41, př. 2

42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - Novinářská křepelka
I. Rohovský předložil radě kraje uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0615/15/2008/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) poskytnout finanční dar ve výši 3 333,- Kč vítězi Novinářské křepelky dle materiálu RK-15-2008-42, př. 1 a
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3319 Ostatní záležitosti kultury, položka 5492 Dary obyvatelstvu, o částku 3 400,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o stejnou částku 3 400,- Kč s určením na poskytnutí finančního daru pro vítěze Novinářské křepelky dle materiálu RK-15-2008-42, př. 1.
odpovědnost: OSH, J. Fischerová
termín: 22. 5. 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2008-42.doc, RK-15-2008-42, př. 1

45. Rozprava členů rady
V rámci rozpravy zástupci odboru regionálního rozvoje podali radě kraje doplňující informace k návrhu nominace výběrové komise pro hodnocení projektů v rámci realizace globálních grantů  Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v kraji Vysočina v letech 2007 2012. Rada kraje informativní materiál projednala, shodla se na složení výběrové komise v počtu 13 členů a pověřila M. Černou, náměstkyni hejtmana, a odbor regionálního rozvoje přípravou materiálu na příští zasedání rady kraje.

M. Vystrčil ukončil zasedání rady kraje č. 15/2008 s tím, že další zasedání se bude konat dne 20. 5. 2008, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 15/2008 dne 6. 5. 2008.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 9. 5. 2008 (zápis pořízen na základě záznamu).

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz