Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2017-15

RK-30-2017-15.doc  RK-30-2017-15pr01.pdf  RK-30-2017-15pr01a.pdf
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-30-2017-15
NázevDarování pozemku v k. ú. Český Herálec a obci Herálec
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemku zastavěného chodníkem.
Obec Herálec požádala o převod pozemku zastavěného chodníkem v k. ú. Český Herálec. Majetkovému odboru byl předložen geometrický plán č. 720,391-58/2017, kterým byl zaměřen pozemek par. č. 1033/10 o výměře 108 m2, oddělený z pozemku par. č. 1033/1 v k. ú. Český Herálec a obci Herálec. Nově zaměřený pozemek je zastavěn chodníkem.
Obec Herálec realizovala tuto stavbu v k. ú. Český Herálec a obci Herálec na základě Smlouvy zakládající právo provést stavbu uzavřené s Krajem Vysočina dne 6. 3. 2012. Smlouva byla schválena usnesením rady kraje č. 0300/08/2012/RK ze dne 21. 2. 2012.
Odbor stavební Městského úřadu Žďár nad Sázavou vydal dne 28. 8. 2017 pod čj. SÚ/1180/17/Kle-4-Souh ke stavbě kolaudační souhlas.
Pozemek par. č. 1033/1 v k. ú. Český Herálec a obci Herálec získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou je pozemek svěřen do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Žďár nad Sázavou na listu vlastnictví č. 668 pro k. ú. Český Herálec a obec Herálec.
Návrh řešení OM navrhuje převést pozemek par. č. 1033/10 o výměře 108 m2, oddělený geometrickým plánem 720,391-58/2017 z pozemku par. č. 1033/1 v k. ú. Český Herálec a obci Herálec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Herálec.
Požadovaný pozemek není zastavěn silnicí a je pro kraj Vysočina nepotřebný a nevyužitelný.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využíván komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 1033/10 o výměře 108 m2, oddělený geometrickým plánem 720,391-58/2017 z pozemku par. č. 1033/1 v k. ú. Český Herálec a obci Herálec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Herálec.
StanoviskaUsnesením 0300/08/2012/RK ze dne 21. 2. 2012 rada kraje souhlasila se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-08-2012-15, př. 1; rozhodla uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-08-2012-15, př. 1.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Žďár nad Sázavou souhlasí s darováním uvedeného pozemku v k. ú. Český Herálec a obci Herálec. S darováním souhlasí i odbor dopravy a silničního hospodářství KÚ.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 1033/10 o výměře 108 m2, oddělený geometrickým plánem 720,391-58/2017 z pozemku par. č. 1033/1 v k. ú. Český Herálec a obci Herálec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Herálec;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. par. č. 1033/10 o výměře 108 m2, oddělený geometrickým plánem 720,391-58/2017 z pozemku par. č. 1033/1 v k .ú. Český Herálec a obci Herálec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Herálec.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 7. listopadu 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz