Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2017-58

RK-29-2017-58.doc  RK-29-2017-58pr01.doc  RK-29-2017-58pr02.doc  RK-29-2017-58pr03.doc
Číslo materiálu58
Číslo jednacíRK-29-2017-58
NázevUdělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
Zpracoval J. Policarová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o souhlas s darováním nemovitosti, která je předmětem výměny zdroje tepla na pevná paliva v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina.
Dle čl. 10 Smlouvy o poskytnutí dotace, která je obsahem materiálu RK-29-2017-58, př. 1 je příjemce povinen nakládat nejméně do 31. 12. 2023 s veškerým majetkem podpořeným v rámci akce dle této Smlouvy v souladu se zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nesmí bez předchozího souhlasu Kraje Vysočina po tuto dobu pronajmout majetek pořízený z poskytnuté dotace ani jej převést na jinou osobu.
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel žádost o vyslovení souhlasu s převodem nemovité věci dle materiálů RK-29-2017-58, př. 2.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina tuto uvedenou žádost posoudil s ohledem na podmínky stanovené ve Smlouvě a navrhuje Radě Kraje Vysočina vyslovit souhlas s uzavřením darovací smlouvy na nemovitosti, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž celé znění je obsahem materiálu RK-29-2017-58, př. 1, a to za podmínek uvedených v materiálu RK-29-2017-58, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy na nemovitosti, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.2127 za podmínek uvedených v materiálu
RK-29-2017-58, př. 2.
Odpovědnost ORR
Termín 30. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz