Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2017-46

RK-29-2017-46.doc  RK-29-2017-46pr01.doc
Číslo materiálu46
Číslo jednacíRK-29-2017-46
NázevVyhlášení dotačního řízení na provozní náklady sociálních služeb na rok 2018
Zpracoval J. Bína, K. Píbilová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením zastupitelstva kraje č. 0401/05/2017/ZK ze dne 12. 9. 2017 byly schváleny Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2018. Prvním krokem k jejich naplnění je, že poskytovatelé zařazení v síti poskytovatelů sociálních služeb podají Žádost o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu (Žádost registrovaného poskytovatele sociální služby o příspěvek na vyrovnávací platbu na stanovený účel podaná prostřednictvím k tomu určené webové aplikace, přičemž k tomu, aby byla žádost způsobilá k posouzení, musí být vyplněny všechny k tomu určené části žádosti. Žádost o příspěvek na vyrovnávací platbu obsahuje maximální požadavek na její výši, a tato maximální výše je závazná.). Webová aplikace bude otevřena pro podávání žádostí na dobu stanovenou ve výzvě vyhlášené radou kraje (od 2. 10. 2017 do 10. 11. 2017, přičemž podání žádosti může být provedeno po měsíci zveřejnění výzvy od 21. 10. 2017. Příspěvek na vyrovnávací platbu se následně bude stanovovat podle Zásad pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2018 - pro příspěvkové organizace kraje bude mít formu příspěvku na provoz a pro ostatní právní subjekty bude vyplacen jako dotace, ale způsob jejich stanovení bude vycházet z pravidel pro poskytování vyrovnávací platby.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje vyhlásit Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu poskytovatelům sociálních služeb na rok 2018 dle materiálu
RK-29-2017-46, př. 1. Tato výzva obsahuje způsob a termíny pro podávání elektronických žádostí o vyrovnávací platbu, která se v podstatě vypočítává jako rozdíl mezi obvyklými náklady sociálních služeb a obvyklými příjmy z úhrad za služby (některé služby jsou poskytované bez úhrady) přepočtenými na úvazek a měsíc anebo na lůžkoden podle charakteru služby. Ve výzvě jsou dále stanoveny hodnoty, které budou použity pro výpočet maximální vyrovnávací platby. Ve výši obvyklých nákladů je pro rok 2018 zohledněno schválené i předpokládané navýšení platů a mezd. V oblasti příjmů z úhrad klientů a z fondů zdravotního pojištění nedochází mezi rokem 2017 a 2018 ke změnám v podmínkách úhrad nebo v jejich výši, a proto zůstává stanovená sazba předpokládaných příjmů z těchto zdrojů nezměněná. Zachována v dosavadní výši zůstává i procentní sazba spolufinancování služby z jiných zdrojů. Kraj poskytuje na vyrovnávací platbu pouze příspěvek, který zohledňuje, že poskytovatelé získávají finance z dalších zdrojů, přičemž procento těchto zdrojů je ve výzvě stanoveno. Konečná výše příspěvku se bude upravovat podle skutečných rozpočtových možností kraje a poskytovatelé sociálních služeb nemají nárok na příspěvek v maximální výši.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
vyhlašuje
Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu poskytovatelům sociálních služeb na rok 2018 dle materiálu RK-29-2017-46, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 10. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz