Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2017-43

RK-29-2017-43.doc  RK-29-2017-43pr01.pdf
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-29-2017-43
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Učit se společně, růst individuálně
Zpracoval R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuRozhodnutím o poskytnutí dotace č. OPZ007-871-24/2017, byla Kraji Vysočina Ministerstvem práce a sociálních věcí na základě podané žádosti poskytnuta dotace na realizaci projektu Učit se společně, růst individuálně, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0007226. Financování projektu je z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy OPZ: 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou.
Cílem projektu je vytvořit standard strategického plánování příspěvkových organizací a následné podpory rozvoje lidských zdrojů v oblasti sociálních služeb v Kraji Vysočina. Realizace projektu bude probíhat od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2020. Celkové rozpočtované náklady ve výši 11 747 453,75 Kč, budou z 95% hrazeny z evropských fondů a státního rozpočtu (11 160 081,06 Kč), a zbývajících 5% z prostředků Kraje Vysočina (587 372,69 Kč). Materiál řeší přijetí zálohové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí jako Poskytovatele dotace na zvláštní účet projektu Učit se společně, růst individuálně a z toho vyplývající rozpočtové opatření. Dne 5. 9. 2017 byla na účet u ČNB a následně na zvláštní účet Učit se společně, růst individuálně připsána zálohová dotace ve výši 4 464 032 Kč.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace je přílohou č. 1 materiálu RK-29-2017-43.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty vyplývající z přijetí účelové dotace na zvláštní účet Učit se společně, růst individuálně ve výši 4 464 032 Kč.
Dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. e) zákona č 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů), rada kraje rozhoduje o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz.
StanoviskaOdbor ekonomický:
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 4 464 032 Kč, které jsou určené na realizaci projektu Učit se společně, růst individuálně.
Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Učit se společně, růst individuálně o přijatou účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí z Operačního programu Zaměstnanost ve výši 4 464 032 Kč.
Odpovědnost OSV, OE
Termín 30. 9. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz