Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2017-42

RK-24-2017-42.doc  RK-24-2017-42pr01.doc  RK-24-2017-42pr02.doc  RK-24-2017-42pr03.doc  RK-24-2017-42pr03upr1.doc  RK-24-2017-42pr04.doc
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-24-2017-42
NázevVeřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy pro magnetickou rezonanci
Zpracoval J. Mikésková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředmětem návrhu usnesení je rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy pro magnetickou rezonanci .
Jedná se o novostavbu přízemního objektu, dispozičně navazující na stávající objekt Nemocnice Havlíčkův Brod, jehož bude součástí. Částečně dojde ke stavebním úpravám stávající budovy a k vybudování spojovací lávky navazující na úrovni přízemí na stávající balkon. Spojovací lávka bude propojena novým chodníkem s pěšími komunikacemi nemocničního parku. Práce budou prováděny za nepřerušeného provozu v ostatních odděleních Nemocnice.
Stavební úpravy budou provedeny v období od října 2017 do ledna 2018.
Předpokládaná hodnota stavebních prací byla stanovena v souladu s projekčním rozpočtem, zpracovaným ing. Petrem Salivarem, Konečná 3456, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 01465431, a to v částce cca 11 500 000 Kč bez DPH. Vzhledem k finančním limitům stanoveným zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), se jedná o podlimitní veřejnou zakázku.
OM považuje za účelné ustanovit hodnotící komisi, kterou pověří posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením nabídek dle § 114 až 122 ZZVZ. Komise bude mít 5 členů, bude usnášeníschopná při přítomnosti nejméně dvou třetin jejích členů a rozhodovat bude nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Komise z jednání vyhotoví písemný protokol.
Návrh řešení OM navrhuje radě kraje:
* rozhodnout o zahájení veřejné zakázky na stavební práce Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy pro magnetickou rezonanci formou zjednodušeného podlimitního řízení dle ZZVZ uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu
RK-24-2017-42, př. 1
* schválit zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-24-2017-42, př. 2
* jmenovat hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-24-2017-42, př. 3

OM navrhuje k zadávání veřejné zakázky tyto termíny a kritéria:
- zahájení zadávacího řízení - nejpozději 28. 7. 2017
- konec lhůty pro podávání nabídek - 14. 8. 2017 ve 13.00 hod. (předpoklad)
- způsob hodnocení nabídek - ekonomická výhodnost, která bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny
StanoviskaOdbor zdravotnictví souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy pro magnetickou rezonanci formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-24-2017-42, př. 1;
schvaluje
zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-24-2017-42, př. 2;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-24-2017-42, př. 3.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 15. 8. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz