Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2016-50

RK-21-2016-50.doc  RK-21-2016-50pr01.pdf  RK-21-2016-50pr02.pdf  RK-21-2016-50pr03.doc
Číslo materiálu50
Číslo jednacíRK-21-2016-50
NázevNávrh právního zajištění spolufinancování regionální železniční dopravy po roce 2019
Zpracoval P. Bartoš, H. Motlová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuDne 9. března 2016 schválila vláda České republiky svým usnesením č. 191 materiál, jehož obsahem byl způsob řešení organizace a financování regionální železniční dopravy po roce 2019.
Bylo rozhodnuto, že bude použita varianta B1, a to se standardní inflační valorizací za jednotlivé kalendářní roky. Prostředky však nebudou poskytovány na dopravní výkony na dráhách, na nichž není objednáváno ani šest párů vlaků v každém pracovním dni. Rozdělení této částky na jednotlivé kraje je navrhováno jednotným podílem, který je dán rozsahem financování regionální železniční dopravy z prostředků kraje v roce 2014 (v posledním účetně ukončeném kalendářním roce). Nad rámec takto nastaveného spolufinancování stát v případě změn úhrady za použití dopravní cesty uhradí krajům skutečný nárůst kompenzace železničním dopravcům vyplývající ze zvýšení poplatků za železniční dopravní cestu.
Na základě těchto sjednaných pravidel byl Ministerstvem dopravy ČR a Ministerstvem financí ČR připraven návrh právního zajištění. Protože se memorandum jevilo v minulém období jako nedostatečnou zárukou stability financování v čase, je navrhováno přistoupit k uzavření smlouvy mezi státem a kraji, ve které by byla pravidla spolufinancování nastavena. Materiál byl předložen k připomínkování v rámci meziresortního připomínkového řízení. Současně k přípravě a projednání tohoto materiálu probíhala komunikace mezi Ministerstvem dopravy a Asociací krajů (materiál RK-21-2016-50, př. 1 a RK-21-2016-50, př. 2). Předběžný návrh této smlouvy je obsahem předkládaného materiálu (RK-21-2016-50, př. 3).
Dle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů rozhoduje o spolupráci kraje s jinými kraji zastupitelstvo kraje.
Návrh řešení Na základě výše uvedeného předloženého materiálu odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje:
- vzít na vědomí informace o způsobu zajištění spolufinancování regionální železniční dopravy po roce 2019,
- rozhodnout o spolufinancování regionální železniční dopravy po roce 2019 v intencích návrhu Smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy po roce 2019 dle materiálu RK-21-2016-50, př. 3,
- uložit hejtmanovi kraje dojednat finální text Smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy po roce 2019 ,
- uložit hejtmanovi kraje předložit podepsanou Smlouvu o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy po roce 2019 Zastupitelstvu Kraje Vysočina na vědomí, a to na jeho nejbližším jednání, v případě zásadní změny obsahu Smlouvy svolat mimořádné zasedání zastupitelstva kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vzít na vědomí informace o způsobu zajištění spolufinancování regionální železniční dopravy po roce 2019;
* rozhodnout o spolufinancování regionální železniční dopravy po roce 2019 v intencích návrhu Smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy po roce 2019 dle materiálu RK-21-2016-50, př. 3;
* uložit hejtmanovi kraje dojednat finální text Smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy po roce 2019 ;
* uložit hejtmanovi kraje předložit podepsanou Smlouvu o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy po roce 2019 Zastupitelstvu Kraje Vysočina na vědomí, a to na jeho nejbližším jednání, v případě zásadní změny obsahu Smlouvy svolat mimořádné zasedání zastupitelstva kraje.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz