Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2016-46

RK-21-2016-46.doc  RK-21-2016-46pr01.xls  RK-21-2016-46pr02.xls  RK-21-2016-46pr03.xls  RK-21-2016-46pr04.xls  RK-21-2016-46pr05.pdf  RK-21-2016-46pr06.pdf  RK-21-2016-46pr07.pdf
Číslo materiálu46
Číslo jednacíRK-21-2016-46
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb
Zpracoval J. Bína, O. Tvarůžková, K. Píbilová, P. Švanda
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný návrh se zabývá přijetím prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu pro provozovatele sociálních služeb a poskytnutím příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb.
MPSV na základě žádosti kraje rozhodlo dne 26. 1. 2016 o souhrnné dotaci pro Kraj Vysočina v částce 440 695 000 Kč, která byla ze strany MPSV poskytnuta ve 2 splátkách na běžný účet příjemce dotace. Usnesením rady kraje č. 0568/11/2016/RK a zastupitelstva kraje č. 0047/01/2016/ZK byla celá částka rozdělena mezi jednotlivé poskytovatele sociálních služeb.
Dodatkem k Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z MPSV na rok 2016 ze dne 11. 5. 2016 byla navýšena dotace pro poskytovatele sociálních služeb o částku 16 960 000 Kč.
Organizace Vrátka, z.s. Třebíč, která poskytuje službu sociální rehabilitace, vrátila část poskytnuté dotace ve výši 100 000 Kč, a to z důvodu přechodu financování služby od 1. 6. 2016 z individuálního projektu kraje. Navrhujeme poskytnout dotaci Dennímu rehabilitačnímu stacionáři pro tělesně a mentálně postižené Třebíč ve výši 100 000 Kč na zajištění služby denní stacionáře, kde prostředky chybí. Dodatky č. 1 pro výše uvedené poskytovatele sociálních služeb jsou zahrnuty v materiálu RK-21-2016-46, př. 5.
Návrh řešení Navrhujeme přijmout účelovou dotaci z MPSV ve výši 16 960 000 Kč do rozpočtu kraje, kapitoly Sociální věci a schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví dle materiálu
RK-21-2016-46, př. 2. Dále navrhujeme zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu
RK-21-2016-46, př. 3 a RK-21-2016-46, př. 4 a uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-21-2016-46, př. 5. Při stanovení příspěvku na vyrovnávací platbu před navýšením dotace MPSV byla vypočtena jeho optimální výše a následně byly přepočteny redukčním koeficientem, odvozeným od výše dotace MPSV a objemu prostředků v rozpočtu kraje, na reálnou výši příspěvku. Při navýšení zdrojů kraj navýší redukční koeficienty a tím automaticky zvýší příspěvky na vyrovnávací platbu poskytovatelům sociálních služeb.
Princip: rozdělení rovnoměrně navýšením obecné části nebo specifické části redukčního koeficientu:
ostatní p.o. původní výše obecné části redukčního koef. 0,8180 0,76147 nová výše obecné části redukčního koef. 0,88420 0,83408 % navýšení podílu MPSV (z částky Fpkraje po uplatnění přechodového mechanismu) 3,31% 3,63% původní výše specifická části redukčního koef. u hospicových odlehčovacích služeb 0,4 nová výše specifická části redukčního koef. u hospicových odlehčovacích služeb 0,9 Navýšení nebylo provedeno, pokud vycházelo o částku nižší než 10 tis. Kč (tyto situace bude možné řešit, pokud dojde k dalšímu navýšení dotace MPSV anebo objemu prostředků v rozpočtu kraje) anebo pokud by byl překročen požadavek poskytovatele na dotaci MPSV.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši 16 960 000 Kč určenou pro poskytovatele sociálních služeb (ÚZ 13305).

Odbor informatiky:
Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID ZZ01591-01 (příloha č. 6)
Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID PR01758 (příloha č. 7)
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 16 960 000 Kč určenou pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu
RK-21-2016-46, př. 1;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví dle materiálu RK-21-2016-46, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit zvýšení:
- obecné části redukčního koeficientu pro příspěvkové organizace kraje z 0,76147 na 0,83408;
- obecné části redukčního koeficientu pro služby nezřizované krajem z 0,8180 na 0,88420;
- specifické části redukčního koef. u hospicových odlehčovacích služeb z 0,4 na 0,9;
* vzít na vědomí rozpis účelové dotace pro krajské příspěvkové organizace za odvětví sociální péče a zdravotnictví dle materiálu RK-21-2016-46, př. 2;
* vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
* rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 9 053 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-21-2016-46, př. 3
a RK-21-2016-46, př. 4;
* rozhodnout uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-21-2016-46, př. 5.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 31. 7. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz