Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2016-44

RK-21-2016-44.doc  RK-21-2016-44pr01.pdf
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-21-2016-44
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad - přijetí dotace na činnost sociální práce
Zpracoval D. Táborská
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, je v rámci přenesené působnosti na Krajském úřadu Kraje Vysočina zřízena funkce sociálního pracovníka. Již v r. 2015 byla poskytnuta dotace na výkon sociální práce od Ministerstva práce a sociálních věcí. Stejně jako v loňském roce, tak i v roce 2016 nabídlo MPSV dotaci na výkon sociální práce. Kraj Vysočina opět této příležitosti využil a požádal MPSV o poskytnutí dotace pro rok 2016. Tato byla rozhodnutím č. 1 ze dne 16. 5. 2016 poskytnuta ve výši 1 100 500 Kč.
Rozhodnutí č. 1 ze dne 16. 5. 2016 o poskytnutí dotace na výkon sociální práce z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2016 je součástí přílohy 1 materiálu RK-21-2016-44.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MPSV ve výši 1 100 500 Kč a použít ji na náklady spojené s činností sociální práce Kraje Vysočina. Celá částka 1 100 500 Kč bude použita na platy a související odvody zaměstnavatele, které se týkají dvou zaměstnanců vykonávajících činnost sociálních pracovníků.
StanoviskaOdbor ekonomický: nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 100 500 Kč - na výkon sociální práce (ÚZ 13015).

Stanovisko ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina a oddělení řízení lidských zdrojů: Schválením rozpočtového opatření a zvýšením objemu prostředků na platy vzniká v objemu prostředků na platy a související výdaje rezerva. Rezerva vznikla tím, že náklady na dvě pracovní místa související s činností sociálních pracovníků, které byly rozpočtovány k úhradě z rozpočtu Kapitoly krajský úřad, lze hradit z uvedené dotace. Vzniklá rezerva bude vrácena pro další využití.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 100 500 Kč na zabezpečení výkonu sociální práce Kraje Vysočina v roce 2016 (ÚZ 13015);
* zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2016 (§ 6172) o částku 817 500 Kč.
Odpovědnost OSV, OE, OddŘLZ
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz