Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2016-23

RK-21-2016-23.doc  RK-21-2016-23pr01.pdf  RK-21-2016-23pr02.pdf  RK-21-2016-23pr03.pdf
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-21-2016-23
NázevPravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání technických, přírodovědných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež - schválení navržených podpor - rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval J. Albrechtová, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší schválení navržených podpor podaných v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání technických, přírodovědných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež.
MŠMT ČR vyhlásilo na podzim roku 2015 Dotační program MŠMT - Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni, č. j. MSMT - 32231/201500-2. Program je určen pouze krajům, které mohou v souladu s cíli Koncepce podpory mládeže na období 2014 - 2020 vyhlásit a následně realizovat jednotlivé krajské výzvy podle kritérií uvedených v programu MŠMT. Prioritami programu je podpora participace a podpora tvořivosti.
Rada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 1. 12. 2015 usnesením č. 2260/36/2015/RK schválila krajskou výzvu v podobě Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání technických, přírodovědných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež.
Tato výzva byla ze strany MŠMT schválena a 1. 3. 2016 vyhlášena.
Rozhodnutím MŠMT č. 51082016 byla Kraji Vysočina poskytnuta dotace v celkové výši neinvestičních prostředků 342 865 Kč.
Výše dotace pro jednotlivé kraje se vypočítává podle počtu mladých lidí v kraji do 30 let. Dotace ze strany MŠMT může dosáhnout max. 70 % celkových nákladů projektu, 30 % nákladů musí dofinancovat Kraj Vysočina.
V rámci těchto pravidel bylo podáno celkem 11 žádostí. Z toho 2 žádosti byly navrženy hodnotící komisí k vyřazení z důvodu formálního nesouladu a 9 žádostí bylo členy hodnotící komise hodnoceno.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje návrh hodnotící komise na poskytnutí dotace v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání technických, přírodovědných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež celkem 9 subjektům v celkové výši 398 360 Kč dle materiálu RK-21-2016-23, př. 1.
Jelikož dotace MŠMT může činit max. 70 % celkových nákladů projektu, tj. 278 852 Kč, bude Kraj Vysočina spolufinancovat 30 % celkových nákladů projektu částkou 119 508 Kč. OŠMS navrhuje na podíl kraje použít kapitolu Rezerva a rozvoj kraje, položku Péče o lidské zdroje a majetek kraje. Nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace ve výši 64 013 Kč budou vráceny do rozpočtu MŠMT.
Subjektům uvedeným v materiálu RK-21-2016-23, př. 2 hodnotící komise navrhuje dotaci neposkytnout, protože zaslané žádosti byly hodnotící komisí z hodnocení vyřazeny z důvodu formálního nesouladu.
Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší radě kraje rozhodovat o poskytování dotací do 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
StanoviskaOdbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID PR01635.0001 - 0011

Ekonomický odbor: Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládež a sportu ve výši 278 852 Kč - na realizaci projektů v rámci programu Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni (ÚZ 33064).
Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 8. 6. 2016 činí 36 154 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ve výši 278 852 Kč na realizaci projektů v rámci programu Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni ;
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže o částku 119 508 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 119 508 Kč na zajištění podílu Kraje Vysočina na spolufinancování projektů;
rozhoduje
* poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-21-2016-23, př. 1;
* neposkytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-21-2016-23, př. 2;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-21-2016-23, př. 3.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz