Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-01-2016-08

RK-01-2016-08.doc  RK-01-2016-08pr01.pdf
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-01-2016-08
NázevDarování pozemků v k. ú. a obci Nevcehle
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o převod pozemků v k. ú. a obci Nevcehle.
Odbor majetkový obdržel žádost obce Nevcehle o darování pozemků par. č. 79 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 56 m2 a par. č. 2828 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 645 m2, vše v k. ú. Nevcehle. Pozemky se nacházejí ve středu obce, jsou využívány jako veřejné prostranství a pro Kraj Vysočina se jedná o nepotřebný majetek.
Pozemky jsou vedeny u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Telč na LV 122, vlastník Kraj Vysočina, hospodaření se svěřeným majetkem pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje vyhovět žádosti a darovat obci pozemky par. č. 79 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 56 m2 a par. č. 2828 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 645 m2, vše v k. ú. Nevcehle.
Záměr darovat výše uvedené pozemky je třeba zveřejnit dle ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, po dobu 30-ti dnů na úřední desce krajského úřadu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o zveřejnění darování pozemků a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout o darování těchto nemovitostí obci Nevcehle.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, s darováním souhlasí.

Odbor dopravy a silničního hospodářství s darováním souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat pozemky par. č. 79 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 56 m2 a par. č. 2828 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 645 m2, vše v k. ú. Nevcehle do vlastnictví obce Nevcehle;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 79 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 56 m2 a par. č. 2828 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 645 m2, vše v k. ú. Nevcehle, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nevcehle.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 29. 3. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz