Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-73

RK-32-2015-73.doc  RK-32-2015-73pr01.pdf
Číslo materiálu73
Číslo jednacíRK-32-2015-73
NázevVzájemné darování pozemků v k. ú. Helenín a obci Jihlava
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává darování pozemku ve vlastnictví kraje zastavěného místní komunikací do vlastnictví statutárního města Jihlava a naopak přijetí daru pozemku zastavěného silnicí III/0024 z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina.
Kraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů v platném znění, a na základě Rozhodnutí MDS ČR č.j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy a dalšího movitého a nemovitého majetku, ke kterému měly příslušnost hospodaření státní příspěvkové organizace SÚS na území Kraje Vysočina.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor majetkový (dále jen OM) na základě kontroly pozemků zjistil, že pozemek par. č. 172/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 133 m2 v k. ú. Helenín a obci Jihlava je zastavěn silnicí III/0024. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava vede tento pozemek na listu vlastnictví č. 10001, kde je jako výhradní vlastník pozemku uvedeno statutární město Jihlava.
OM dále zjistil, že pozemek par. č. 179/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 240 m2 v k. ú. Helenín a obci Jihlava je zastavěn místní komunikací. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava vede tento pozemek na listu vlastnictví č. 2894 a jako výhradní vlastník pozemku je uveden Kraj Vysočina a příslušnost hospodařit s ním má Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Návrh řešení OM navrhuje zjištěný stav majetkoprávně vypořádat a to bezúplatně formou dvou darovacích smluv.
OM navrhuje radě kraje rozhodnout zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 179/4 v k. ú. Helenín a obci Jihlava a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat tento pozemek do vlastnictví statutárního města Jihlava, protože je zastavěn místní komunikací v jeho vlastnictví.
OM dále navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 172/2 v k. ú. Helenín a obci Jihlava z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina, protože je zastavěn tělesem silnice III/0024.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování na úřední desce a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout vzájemně si darovat pozemky mezi statutárním městem a krajem. Ve smyslu návrhu bude upraven rozsah majetku předaného k hospodaření KSÚSV. Darovací smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Jihlava souhlasí s navrženými převody.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 179/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 240 m2 v k. ú. Helenín a obci Jihlava do vlastnictví statutárního města Jihlava;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem pozemek par. č. 179/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 240 m2 v k. ú. Helenín a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava;
* nabýt darem pozemek par. č. 172/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 133 m2 v k. ú. Helenín a obci Jihlava z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 15. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz