Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-47

RK-32-2015-47.doc  RK-32-2015-47pr01.xls  RK-32-2015-47pr02.doc  RK-32-2015-47pr03.doc  RK-32-2015-47pr04.doc  RK-32-2015-47pr05.doc  RK-32-2015-47pr06.doc  RK-32-2015-47pr07.doc  RK-32-2015-47pr08.pdf
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-32-2015-47
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení hodinové sazby na financování certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování na rok 2015
Zpracoval M. Pospíchalová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuOd roku 2013, po ukončení individuálního projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů , Kraj Vysočina každoročně podporuje programy primární prevence na školách prostřednictvím dotací ze svého rozpočtu. Pro rok 2015 byla v rozpočtu kraje vyčleněna na podporu programů primární prevence ve školách částka 2 500 000 Kč, která byla předmětem dotačního řízení. Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo dne 27. 1. 2015 usnesením č. 0041/01/2015/ZK pro poskytovatele programů primární prevence tyto částky:

744 000 Kč - Diecézní charita Brno - Oblastní charita Jihlava - Centrum primární prevence
Vrakbar (pro území Jihlavska a Pelhřimovska)
409 000 Kč - Diecézní charita Brno - Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Centrum
prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou (pro území Žďárska)
342 000 Kč - Diecézní charita Brno - Oblastní charita Třebíč - Primární prevence (pro
území Třebíčska a Jihlavska)
133 000 Kč - Portimo, o.p.s. - Centrum prevence Cépéčko (pro území Žďárska)
378 000 Kč - Střed, z. ú. (pro území Třebíčska)
494 000 Kč - Kolpingovo dílo České republiky z. s. - Spektrum - Centrum primární prevence (pro území Žďárska a Havlíčkobrodska)

Přidělené dotace jsou určené na programy specifické primární prevence rizikového chování realizované na základních školách a na nižších stupních šestiletých nebo osmiletých gymnázií v Kraji Vysočina. Tyto programy se musí skládat ze dvou tříhodinových bloků, přičemž kraj 1 hodinu programu dosud dotuje částkou 1 000 Kč. Tato částka není určena pouze na čistý čas poskytování programu ve škole, ale spolu s úhradou školy pokrývá náklady na dojednání realizace programu, přípravu, cestu do školy apod.
Po ukončení individuálního projektu byla dotovaná částka na hodinu snížena z původních 3 000 Kč na 1 000 Kč za hodinu programu. Na opakovaných jednáních s poskytovateli programů se poskytovatelé shodli, že již dlouhodobě považují částku 1000 Kč na hodinu programu za nedostačující, proto s ohledem na potřebu zachování kvality programů a udržení kvalifikovaných pracovníků žádají o navýšení hodinové sazby alespoň o 200 Kč. Odbor sociálních věcí tento požadavek považuje za oprávněný a byl projednán na zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky, která navýšení sazby hodinové dotace doporučila. Na základě jednání s panem radním Krčálem byly částky na rok 2015 přepočteny s přihlédnutím k návrhu navýšení hodinové sazby dotace na 1200 Kč.
Návrh řešení Po ukončení individuálního projektu poskytovatelé primární prevence dlouhodobě pociťují propad ve financování programů, od jehož ukončení došlo ke snížení dotované částky z 3 000 Kč na 1 000 Kč za hodinu programu. Tato částka je již pro poskytovatele dlouhodobě těžko udržitelná, a proto Odbor sociálních věcí proto navrhuje navýšení hodinové sazby o 200 Kč. Celkový návrh navýšení částky z rozpočtu kraje činí 500 000 Kč, tj. z původně rozpočtovaných 2 500 000 na celkově 3 000 000 Kč.
Návrh na dofinancování částek jednotlivým poskytovatelům pro rok 2015 je následující:

149 000 Kč - Diecézní charita Brno - Oblastní charita Jihlava - Centrum primární prevence
Vrakbar (pro území Jihlavska a Pelhřimovska)
82 000 Kč - Diecézní charita Brno - Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Centrum
prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou (pro území Žďárska)
68 000 Kč - Diecézní charita Brno - Oblastní charita Třebíč - Primární prevence (pro
území Třebíčska a Jihlavska)
27 000 Kč - Portimo, o.p.s. - Centrum prevence Cépéčko (pro území Žďárska)
75 000 Kč - Střed, z. ú. (pro území Třebíčska)
99 000 Kč - Kolpingovo dílo České republiky z. s. - Spektrum - Centrum primární
prevence (pro území Žďárska a Havlíčkobrodska)

Podrobný rozpis částek pro jednotlivá zařízení je uveden v příloze č. 1. Zároveň v příloze
č. 2 - 7 přikládáme návrhy smluv o poskytnutí dotace.
StanoviskaStanovisko ekonomického odboru: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 21. 10. 2015 činí 73 947 tis. Kč.
Stanovisko odboru informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID PR01457 (příloha č. 8).
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč;
* vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
* rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti ve výši 500 000 Kč jednotlivým poskytovatelům programů primární prevence dle materiálu RK-32-2015-47, př. 1;
* rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálů
RK-32-2015-47, př. 2, RK-32-2015-47, př. 3, RK-32-2015-47, př. 4, RK-32-2015-47, př. 5, RK-32-2015-47, př. 6, RK-32-2015-47, př. 7.
Odpovědnost OSV
Termín 31. 03. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz