Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-25

RK-32-2015-25.doc  RK-32-2015-25pr01.xls
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-32-2015-25
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Cerekvička a k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička-Rosice - změna usnesení 0297/04/2015/ZK
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává změnu usnesení na koupi a přijetí daru pozemků zastavěných silnicí III/03828 v k. ú. Cerekvička a k. ú. Rosice u Cerekvičky do vlastnictví kraje a darování pozemků nacházejících se mimo těleso silnice do vlastnictví obce.
Usnesením č. 0297/04/2015/ZK ze dne 23. 6. 2015 zastupitelstvo kraje rozhodlo:
* nabýt pozemky dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2;
* nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 2 z vlastnictví obce Cerekvička-Rosice do vlastnictví Kraje Vysočina;
* převést darem pozemky dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 3 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Cerekvička-Rosice;
schvalit
* dodatek č. 1294 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 4;
* dodatek č. 1295 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 5.
Odbor majetkový zjistil, že z důvodu administrativní chyby došlo ke zveřejnění záměru darování na úřední desce pouze u 8 pozemků z 10 dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 3. OM proto nechal zveřejnit záměr darování těchto pozemků znovu a správně. Vlastní zveřejnění probíhá od 7. 10. 2015 a bude ukončeno 9. 11. 2015. S ohledem na ustanovení § 18 zákona č. 129/2000 Sb., zákon o krajích ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je možné o převodu nemovitého majetku rozhodnout až po předchozím zveřejnění záměru převodu po stanovenou dobu, je nezbytné původní usnesení v části darování pozemků dle materiálu
ZK-04-2015-26, př. 3 do vlastnictví obce zrušit a znovu schválit po provedení zveřejnění. Zároveň je nezbytné nechat zrušit příslušný dodatek zřizovací listiny.
Návrh řešení OM navrhuje formou změny usnesení zrušit darování pozemků dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 3 a z toho vyplývá potřeba zrušit také dodatek č. 1295 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 5. OM dále navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje znovu schválit darování pozemků dle materiálu
RK-32-2015-25, př. 1 do vlastnictví obce, protože již bude zveřejněn záměr darování v souladu se zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu rozhodnout změnit usnesení 0297/04/2015/ZK a převést darem pozemky dle materiálu RK-32-2015-25, př. 1 do vlastnictví obce.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* změnit usnesení 0297/04/2015/ZK ze dne 23. 6. 2015 tak, že text:
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
o nabýt pozemky dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2;
o nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 2 z vlastnictví obce Cerekvička-Rosice do vlastnictví Kraje Vysočina;
o převést darem pozemky dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 3 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Cerekvička-Rosice;
schvaluje
o dodatek č. 1294 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 4;
o dodatek č. 1295 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 5
se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
o nabýt pozemky dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2;
o nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 2 z vlastnictví obce Cerekvička-Rosice do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
o dodatek č. 1294 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 4
* převést darem pozemky dle materiálu RK-32-2015-25, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Cerekvička-Rosice.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 10. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz