Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 26/2015, které se bude konat dne 01.09.2015 v 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 25/2015
2. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-26-2015-02)
3. Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-26-2015-03)
4. Peněžní dar a dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-26-2015-04)
5. Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-26-2015-05)
6. Vyhodnocení projektu První pomoc do škol ve školním roce 2014/2015 a příprava ročníku 2015/2016
    ( S. Měrtlová, RK-26-2015-06)
7. Finanční příspěvek na realizaci akce Den s Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
    ( I. Šteklová, RK-26-2015-07)
8. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí mimořádné dotace na podporu Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae
    ( I. Šteklová, RK-26-2015-08)
9. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Horolezeckému klubu Vysočiny
    ( J. Běhounek, RK-26-2015-09)
10. Dar pro příspěvkovou organizaci
    ( Z. Kadlec, RK-26-2015-10)
11. Vyjmutí nemovitostí z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
    ( P. Kolář, RK-26-2015-11)
12. Dohoda o zrušení věcného břemene v k. ú. Třebíč
    ( P. Kolář, RK-26-2015-12)
13. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-26-2015-13)
14. Návrh na zařazení nových akcí na kapitole Nemovitý majetek - projektové dokumentace pro rok 2016
    ( P. Kolář, RK-26-2015-14)
15. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
    ( P. Kolář, RK-26-2015-15)
16. Řešení provozních a rozvojových potřeb Krajské knihovny Vysočiny, žádost o pořízení změny územního plánu města Havlíčkův Brod, návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3
    ( P. Kolář, L. Seidl, RK-26-2015-16)
17. Změna rozpisu navýšení investičního příspěvku Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny
    ( H. Strnadová, RK-26-2015-17)
18. Monitorovací hlášení o pokroku projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1
    ( H. Strnadová, RK-26-2015-18)
19. Veřejná zakázka na služby: II/347 Humpolec, ul. Čejovská - okružní křižovatka
    ( H. Strnadová, RK-26-2015-19)
20. Veřejná zakázka na služby: PD-02-2015, mosty
    ( H. Strnadová, RK-26-2015-20)
21. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Mobilní pracoviště pro technickou kontrolu vozidel pro KŘP kraje Vysočina
    ( H. Strnadová, D. Buřičová, RK-26-2015-21)
22. Vývoz a prezentace betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v Římě
    ( L. Seidl, RK-26-2015-22)
23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu
    ( L. Seidl, RK-26-2015-23)
24. Návrh na poskytnutí finančního daru subjektu KOLA PRO AFRIKU obecně prospěšná společnost - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí
    ( E. Horná, RK-26-2015-24)
25. Prominutí smluvní pokuty příjemce podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-26-2015-25)
26. FOND VYSOČINY - žádost o změnu projektu
    ( I. Fryšová, RK-26-2015-26)
27. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 1. pololetí 2015
    ( A. Krištofová, K. Ubr, RK-26-2015-27)
28. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - finanční dar na podporu 21. Ročníku letního tenisového TURNAJE STAROSTŮ a členů místních samospráv
    ( K. Ubr, RK-26-2015-28)
29. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium Třebíč
    ( K. Ubr, RK-26-2015-29)
30. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
    ( K. Ubr, RK-26-2015-30)
31. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
    ( K. Ubr, RK-26-2015-31)
32. Systémové zajištění poradenských služeb v Kraji Vysočina
    ( K. Ubr, RK-26-2015-32)
33. Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v oblasti sociálních služeb
    ( V. Švarcová. I. Hanáková Kosourová, RK-26-2015-33)
34. Poskytnutí dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
    ( V. Švarcová, RK-26-2015-34)
35. Návrh na změnu čerpání fondu investic u Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
    ( V. Švarcová, RK-26-2015-35)
36. Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
    ( V. Švarcová, RK-26-2015-36)
37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytovatele sociálních služeb
    ( V. Švarcová, RK-26-2015-37)
38. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz