Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2015-37

RK-26-2015-37.doc  RK-26-2015-37pr01.xls  RK-26-2015-37pr02.xls  RK-26-2015-37pr03.xls  RK-26-2015-37pr04.xls  RK-26-2015-37pr05.pdf  RK-26-2015-37pr06.pdf  RK-26-2015-37pr07.pdf
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-26-2015-37
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytovatele sociálních služeb
Zpracoval J. Bína, O. Tvarůžková, P. Švanda, K. Píbilová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný návrh se zabývá rozdělením a výplatou další části prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu provozovatelům sociálních služeb.
S účinky zejména pro rok 2015 probíhá přechod financování sociálních služeb z MPSV na kraje. Tento proces závazně upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Přechod je nastaven tím způsobem, že prostředky na dotace dále poskytuje MPSV ze státního rozpočtu a určuje podmínky jejich použití. Kraje o státní dotaci žádají, přijmou ji do rozpočtu a rozdělují přímo poskytovatelům. Pro provoz poskytovatelů sociálních služeb je proces přidělení těchto prostředků klíčový, protože se zpravidla jedná o nejvýznamnější finanční zdroj.
1. MPSV rozhodlo o souhrnné dotaci pro Kraj Vysočina v částce 401 740 000 Kč, která představuje oproti roku 2014 navýšení o 3 906 700 Kč a nezajišťuje tedy plné pokrytí nákladů na navýšení platů. Tato okolnost se stala předmětem jednání mezi Asociací krajů ČR a MPSV o možném navýšení prostředků z tohoto zdroje.
2. Přidělená dotace je ze strany MPSV vyplácena platebním poukazem ve 2 splátkách na běžný účet příjemce dotace zřízeným podle § 3 písm. h) bodu 11 zákona o rozpočtových pravidlech, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním rozpočtu. Výše a termíny splátek:
* splátka je vyplácena ve výši 60% poskytnuté dotace po vydání tohoto Rozhodnutí a podpisu prohlášení příjemce dotace , nejpozději však do 15. března roku, na který je dotace poskytnuta,
* splátka je vyplácena ve výši 40% poskytnuté dotace po podání přehledu o čerpání dotace definovaného tímto Rozhodnutím, nejpozději však do 30. června roku, na který je dotace poskytnuta.
Na jednání zastupitelstva kraje č. 1/2015 a 2/2015 bylo projednáno poskytnutí první a druhé části dotace z prostředků poskytnutých MPSV podle následujících pravidel. Na prvním z uvedených jednání byl zvolen následující postup. Pro poskytovatele, které kraj nezřizuje, byla schválena dotace ve výši 50 tis. Kč na každý úvazek pečovatelské služby, 45 tis. Kč na jedno lůžko domova pro seniory, domova se zvláštním režimem, domova pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací služby a 60 % dotace MPSV z roku 2014 u ostatních sociálních služeb. Pouze v případech, kdy v roce 2014 nebyla na danou službu poskytnuta odpovídající dotace, byla výše dotace vypočítána z požadavku na rok 2015. Na dalším jednání zastupitelstva byl rozdělen zbytek poskytnuté dotace MPSV a stanovena celková výše pro každou sociální službu. Výše dotací poskytnutých jako příspěvek na provoz organizacím kraje byly schváleny v radě. Postupovalo se podle zásad schválených zastupitelstvem kraje a s použitím přechodového mechanismu, kterým se dotace navyšovala nebo snižovala vždy o určitou procentní sazbu oproti roku 2014.
Dodatkem k Rozhodnutí č. 1 MPSV ze dne 30. 7. 2015 byla dotace ze státního rozpočtu navýšena o částku 41 340 000 Kč. Navrhujeme projednat a schválit navýšení dotace, jejíž výše bude vycházet ze Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015 a z potřeb krytí navýšených platů zaměstnanců
poskytovatelů sociálních služeb, protože k tomuto účelu bylo navýšení dotace MPSV určeno. Zde bylo v některých případech nutné posoudit individuální dopady například transformace pobytových sociálních služeb apod.
Dále jsou prostředky použity na financování sociálních služeb zařazených do individuálního projektu, ve kterém financování z prostředků EU skončí 30. 9. 2015. Jedná se tedy o kompletní financování posledního čtvrtletí letošního roku u azylových domů a vybraných sociálních rehabilitací.
Schválením předloženého návrhu bude navýšena celková výše dotace z MPSV pro sociální služby v návrhu uvedené a rozdělena celá částka souhrnné dotace pro Kraj Vysočina.
Na jednání zastupitelstva č. 2/2015 byla obecně prospěšné společnosti Na počátku, o.p.s., IČ: 60554665 schválena dotace ve výši 281 300 Kč. Příjemce dotace na základě jiných získaných příjmů uvedl, že poskytnutou dotace nevyužije v plné výši. Bylo tedy dojednáno, že výše dotace bude snížena na částku 79 000 Kč dodatkem ke stávající smlouvě, který je zahrnut do materiálu RK-26-2015-37, př. 5. Zbývající částka 202 300 Kč bude zapojena do financování dalších poskytovatelů sociálních služeb.
Dále je v materiálu RK-26-2015-37, př. 2 řešena skutečnost, že Domovu pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci postačuje o 500 000 Kč méně na sociální službu domov se zvláštním režimem a tato částka je použita pro sociální službu domov pro seniory, který provozuje tato organizace a nemá dostatečně kryté dopady změn v platových předpisech. Dotace na domov se zvláštním režimem se snižuje o 500 000 Kč při současném navýšení dotace na domov pro seniory o 1 500 000 Kč a celkový příspěvek na provoz se tak u této organizace navyšuje o 1 000 000 Kč.
Návrh řešení Navrhujeme přijmout účelovou dotaci z MPSV ve výši 41 340 000 Kč do rozpočtu kraje, kapitoly Sociální věci a schválit poskytnutí dotací poskytovatelům sociálních služeb dle materiálů RK-26-2015-37, př. 2, RK-26-2015-37, př. 3, RK-26-2015-37, př. 4, kde je pro každou sociální službu uvedena částka, o kterou se jí neinvestiční účelová dotace nebo příspěvek na provoz navyšuje. Částky jsou poskytnuty na základě žádostí, které byly podány elektronicky na podzim 2014.
Poskytnutí účelové dotace poskytovatelům je zajištěno dvěma způsoby. U příspěvkových organizací kraje bude radou kraje schváleno navýšení příspěvku na provoz, který bude v části přidělené tímto způsobem sledován pod účelovým znakem. Výše příspěvků na provoz pro jednotlivé organizace je uvedena v materiálu RK-26-2015-37, př. 2.
Pro ostatní poskytovatele bude schválena neinvestiční účelová dotace dle materiálu
RK-26-2015-37, př. 3 a RK-26-2015-37, př. 4.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši 41 340 000 Kč určenou pro poskytovatele sociálních služeb (ÚZ 13305).
Stanovisko OI: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID ZZ01418 a ID O01419.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši
41 340 000 Kč určenou pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu
RK-26-2015-37, př. 1;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-26-2015-37, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vzít na vědomí rozpis účelové dotace pro krajské příspěvkové organizace za odvětví sociální péče dle materiálu RK-26-2015-37, př. 2;
* vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
* rozhodnout poskytnout účelovou dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 21 143 000 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálů RK-26-2015-37, př. 3 a RK-26-2015-37, př. 4;
* rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-26-2015-37, př. 5.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 31. 10. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz