Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2015-15

RK-26-2015-15.doc  RK-26-2015-15pr01.doc  RK-26-2015-15pr01a.pdf  RK-26-2015-15pr02.doc  RK-26-2015-15pr02a.pdf
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-26-2015-15
NázevSmlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o souhlas s uzavřením smluv ze strany příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
Zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0588/07/2011/ZK ze dne 13. 12. 2011 Zásady o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina , dále jen Zásady . Příspěvkové organizace Kraje Vysočina jsou dle čl. 2, bodu 2 Zásad oprávněny s předchozím souhlasem zřizovatele uzavírat nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce na užívání majetku, který jim byl předán k hospodaření nebo si najímat majetek od jiných subjektů k zajištění účelu ke kterému je zřízena, na dobu delší než 1 rok. Souhlas Rady Kraje Vysočina týkající se nájmu a výpůjčky nemovitého majetku zajišťuje odbor majetkový. O udělení souhlasu požádala organizace zřizovaná Krajem Vysočina:
Střední průmyslová škola Třebíč
- smlouva o nájmu nebytových prostor dle materiálu RK-26-2015-15 př. 1a RK-26-2015-15 př. 1a na pronájem nebytového prostoru o celkové výměře 112,86 m2 v suterénu budovy D - místnost č. 9 s příslušenstvím na ul. Manželů Curieových v Třebíči, budova je součástí pozemku par. č. st. 5285 v k.ú. a obci Třebíč, ve prospěch nájemce p. Zbyňka Horta, bytem Třebíč Šafaříkova 25, pro účely skladování posilovacích strojů. Nájemné navrženo ve výši 24 829 Kč/rok, (tj. 220 Kč/m2/rok), s možností úpravy roční valorizace o inflaci dle ČSÚ, plus služby spojené s nájmem (elektrická energie, teplo, voda). Smlouva o nájmu navržena na dobu neurčitou s možností výpovědi bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
- smlouva o nájmu nebytových prostor dle materiálu RK-26-2015-15 př. 2 RK-26-2015-15 př. 2a na pronájem prostoru o celkové výměře 25 m2 části střechy včetně využití prostoru vnějších obvodových stěn výtahové nástavby, budovy školy na adrese Karolíny Světlé 4428/2 v Jihlavě, která je součástí pozemku par. č. 3173/11 v k.ú. a obci Jihlava, ve prospěch nájemce T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, IČO: 64949681, za účelem výstavby, provozování, údržby a úprav nebo výměn anténních stožárů a dalších konstrukcí, datových propojení, přípojky nízkého napětí, klimatizace apod., umožňujících umístění a provozování technologie potřebné pro zajištění sítí a poskytování služeb elektronických komunikací. Nájemné navrženo ve výši 100 000 Kč/rok bez DPH s možností úpravy roční valorizace o inflaci dle ČSÚ, plus úhrada za spotřebovanou elektrickou energii dle poměrového měřidla. Smlouva o nájmu navržena na dobu určitou do 30. 6. 2025, s možností výpovědi dle smluvně sjednaných podmínek. Jedná o prostor dříve již užívaný nájemcem pro sjednaný účel dle nájemní smlouvy uzavřené 12. 5. 1998 a dodatku č. 3 nájemní smlouvy uzavřeného na dobu určitou do 31. 1. 2018 a současném nájemném ve výši 93 423,66 Kč v roce 2015.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá udělit souhlas s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-26-2015-15, př. 1 a RK-26-2015-15, př. 2.
StanoviskaOŠMS nemá námitek k uzavření smluv dle materiálů RK-26-2015-15, př. 1 a RK-26-2015-15, př. 2.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-26-2015-15, př. 1
a RK-26-2015-15, př. 2.
Odpovědnost ředitel Střední průmyslové školy Třebíč, ředitel Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, odbor majetkový
Termín 30. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz