Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2015-51

RK-20-2015-51.doc  RK-20-2015-51pr01.pdf  RK-20-2015-51pr02.xls
Číslo materiálu51
Číslo jednacíRK-20-2015-51
NázevInformace o vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání 2. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v období od 1. 8. do 31. 12. 2015
Zpracoval A. Vlachová, J. Kafková
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál informuje o vyhlášení 2. kola rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání na období od 1. 8. do 31. 12. 2015 (dále jen rozvojový program), který vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Cílem rozvojového programu je zajistit zlepšení kvality vzdělávání středních škol v těch oborech vzdělání, které lze z pohledu potřeb trhu práce, popřípadě i z pohledu unikátnosti a tradice považovat v daném území za nenahraditelné, (dále jen vybrané obory). V těchto vybraných oborech z důvodu nízkého zájmu žáků o vzdělávání nebo i z důvodu objektivně nižší potřeby takto specializovaných budoucích odborníků je nutné vzdělávat žáky ve třídách s nižším počtem žáků, a to jak ve víceoborových třídách s žáky 2 - 4 oborů vzdělání, tak i ve třídách s nižším průměrným počtem žáků v daném oboru na 1 třídu.
Vybrané obory vzdělání pro účely finanční podpory z tohoto rozvojového programu stanoví na svém území příslušný krajský úřad pro školy zřizované krajem, obcí, fyzickými či právnickými osobami a registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi s přihlédnutím k dlouhodobému záměru rozvoje vzdělávání, potřebám trhu práce a uplatnitelnosti absolventů, územní spádovosti v kraji, optimalizačním záměrům, efektivnímu využívání prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu, případně i k závěrům kontrolních zjištění ČŠI.
Finanční prostředky budou účelově prostřednictvím rozpočtů krajů poskytnuty pro vybrané střední školy, jejichž zřizovateli jsou kraje, obce, soukromé fyzické či právnické osoby. Finanční prostředky jsou určeny na mzdové prostředky a příslušné zákonné odvody. Objem prostředků v rámci 2. kola rozvojového programu pro Kraj Vysočina činí 6 047 184 Kč.
Vyhlášení rozvojového programu je obsahem materiálu RK-20-2015-51, př. 1.
Návrh řešení OŠMS stanovil v souladu s rozvojovým programem vybrané obory vzdělání v Kraji Vysočina. Radě kraje je navrhováno vzít na vědomí vybrané obory vzdělání dle materiálu
RK-20-2015-RK, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o vybraných oborech vzdělávání v rámci rozvojového programu 2. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v období od 1. 8. do 31. 12. 2015.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín srpen 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz