Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2015-40

RK-20-2015-40.doc
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-20-2015-40
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Harmonizace při opatrování dětí
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuProjekt Harmonizace při opatrování dětí, registrační číslo M00233, byl podpořen v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013. Na úrovni jednotlivých partnerů je průběh realizace sledován prostřednictvím monitorovací zprávy 1 (MZ1). Ta se skládá ze zprávy o pokroku projektu a z finanční zprávy. Tuto MZ1 předkládá každý partner po ukončení monitorovacího období svému kontrolorovi. Po jejím odsouhlasení je zpráva předána na vedoucího partnera, který zpracuje monitorovací zprávu č. 2 (vedoucí partner ji zpracovává i za své projektové partnery), včetně zpracování žádosti o platbu. Teprve po odsouhlasení této druhé monitorovací zprávy jsou na účet projektových partnerů převedeny finanční prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj ČR (Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu realizovaného v rámci operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika
2007-2013) ve výši 5 % způsobilých výdajů projektových partnerů a na účet vedoucího partnera jsou převedeny finanční prostředky z ERDF (podíl vedoucího partnera a projektových partnerů). Vedoucí partner je povinen převést neprodleně prostředky z ERDF svým projektovým partnerům dle jejich certifikovaných výdajů.
Na zvláštní účet projektu byla převedena dotace ve výši 2 674,00 EUR (72 803,02 Kč). Jedná se o finanční prostředky z ERDF, certifikované za 4. monitorovací období v rámci projektu Harmonizace při opatrování dětí .
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Harmonizace při opatrování dětí o přijaté finanční prostředky z ERDF ve výši 2 674,00 EUR (72 803,02 Kč).
StanoviskaEkonomický odbor:
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz z ERDF ve výši 2 674 EUR (72 803,02 Kč), které jsou určeny na financování projektu Harmonizace při opatrování dětí.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijaté finanční prostředky z ERDF v rámci projektu Harmonizace při opatrování dětí ve výši 2 674,00 EUR (72 803,02 Kč).
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz