Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2015-36

RK-20-2015-36.doc  RK-20-2015-36pr01.pdf  RK-20-2015-36pr02.pdf
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-20-2015-36
NázevAnalýza přepravní poptávky a dopravní nabídky dle bodu A2 v rámci projektu Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina na základě rozhodnutí Rady Kraje Vysočina ze dne 16. 9. 2014 č. usnesení 1640/27/2014/RK realizuje veřejnou zakázku pod názvem Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících .
Dle specifikovaných činností, které zpracovatel má vyhotovit v části A - Optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou bude realizována optimalizace dle hierarchického modelu dopravní obsluhy území. Bude navržena síť páteřních linek vzájemně provázaná v taktových uzlech. Přestupní vazby budou navrhovány tak, aby nedošlo ke zpomalení přepravy ve významnějších přepravních vazbách. Ostatní linky budou doplňovat páteřní síť a napájet ji v mikroregionálních a lokálních centrech. Navržena bude také dopravní obslužnost o víkendu (páteřní linky + vybrané napájecí linky a významné turistické cíle/oblasti).
Optimalizace bude provedena s ohledem na ekonomiku dopravního systému. Optimalizace bude prováděna ve vazbě na ekonomiku provozu, strukturu nákladové ceny dopravního výkonu (snížení nákladové ceny zvýšením proběhu vozidel, snížením počtu vozidel v systému, zvýšením podílu menších vozidel v systému) a zároveň s ohledem na výnosy systému (zlepšení nabídky v páteřních vazbách, navrhování přestupních vazeb s ohledem na riziko zvýšeného odporu nabídky s přestupem).
Optimalizace dopravního systému bude provedena s ohledem na střednědobý rozpočtový výhled Kraje Vysočina. Budou zpracovány standardy dopravní obslužnosti kraje. Nadstandardní výkony budou navrženy zabezpečit ve spolupráci s obcemi.
Cílem této části plnění je optimalizace nákladové náročnosti dopravního systému a kompenzace na jednotku výkonu, zajištění lepší a zároveň efektivní nabídky veřejných služeb v přepravě cestujících a zajištění kvalitních podkladů pro technickou část zadávací dokumentace pro zadávací řízení na uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na území Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou.
Pod bodem A2 zpracovatel provedl analýzu přepravní poptávky a dopravní nabídky v minimálním rozsahu:
* stávající rozsah nabídky veřejné hromadné dopravy;
* rozsah nabídky spojení se sousedními kraji;
* taktové uzly v Kraji Vysočina a v sousedních krajích;
* dopravní a tarifní provázanost provozů MHD a dopravní obslužnosti kraje;
* porovnání nabídky veřejné hromadné dopravy s přepravní poptávkou;
* rozbor ekonomické a provozní náročnosti stávajícího systému dopravní obslužnosti kraje.
Výstupem činnosti je SWOT analýza zpracovaná jednotlivě pro každý obvod ORP kraje.
Zpracovatel předložil bod A2 objednateli, který je uveden v materiálu RK-20-2015-36, př. 1 a RK-20-2015-36, př. 2.Z důvodu informovanosti odbor dopravy a silničního hospodářství předkládá materiál RK-20-2015-36, př. 1. a RK-20-2015-36, př. 2. Radě Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje vzít na vědomí Analýzu přepravní poptávky a dopravní nabídky dle bodu A2 v rámci projektu Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících dle materiálu RK-20-2015-36, př. 1 a RK-20-2015-36, př. 2.
StanoviskaDopravní komise Rady Kraje Vysočina doporučila Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí Analýzu přepravní poptávky a dopravní nabídky , bod A2 v rámci projektu Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících .
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
Analýzu přepravní poptávky a dopravní nabídky , bod A2 v rámci projektu Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících dle materiálů RK-20-2015-36, př. 1 a RK-20-2015-36, př. 2.
Odpovědnost ODSH
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz