Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2015-35

RK-20-2015-35.doc  RK-20-2015-35pr01.pdf
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-20-2015-35
NázevZpracování přestupního zónově - relačního tarifu a specifikace požadavků na odbavovací systém, clearing, zúčtování tržeb a controlling dopravního systému v bodech B1 - B10
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina na základě usnesení č. 1640/27/2014/RK Rady Kraje Vysočina ze dne 16. 9. 2014 realizoval veřejnou zakázku pod názvem Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících .
Dle specifikovaných činností, které zpracovatel má vyhotovit v části B - Zpracování přestupního zónově - relačního tarifu a specifikace požadavků na odbavovací systém, clearing, zúčtování tržeb a controlling dopravního systému jsou dle harmonogramu postupně zpracovatelem předkládány jednotlivé části předmětu zakázky. Dne 30. 4. 2015 byly ze strany zpracovatele předány části B1 až B10, které obsahují variantní řešení. Části B1 až B10 jsou uvedeny v materiálu RK-20-2015-35, př. 1.
Pro další činnost zpracovatele a odboru dopravy a silničního hospodářství je nutné k jednotlivým bodům přijmout rozhodnutí o výběru předložených variant. Doporučení vhodných variant je uvedeno v bodě B10.
Tarifní systém je navrhován tak, aby do něj mohla být zahrnuta regionální drážní osobní doprava, regionální veřejná linková doprava, dálková drážní osobní doprava, provozy MHD, komerční autobusové linky.
Z důvodu snadnějšího a přesnějšího zajištění klíčování tržeb je navrhován systém založený na bezkontaktních čipových kartách, doplňkově na papírových jízdenkách s 2D kódy.
Bude řešena problematika tarifního propojení v mezikrajských vazbách včetně technické kompatibility odbavovacích systémů.
Součástí tarifu budou také předplatní jízdenky (kupóny). Výtěžnost tarifu bude odpovídat výnosnosti stávajících kilometrických tarifů - Poskytovatel vypočte max. výši protarifovací ztráty.
Výstupem je návrh architektury tarifního systému, jednotného tarifu a smluvních tarifních a přepravních podmínek a technické specifikace na pořízení a zajištění provozu tarifního systému (odbavovací zařízení, clearing a klíčování tržeb a controlling dopravního systému). Výstupy budou přímo použitelné do zadávacích řízení na výběr dopravců a pro zajištění clearingu, klíčování a zúčtování tržeb včetně controllingu.
Cílem je zajištění bezchybného fungování tarifu a navazujících systémů a zajištění výnosů z veřejných služeb v přepravě cestujících.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje:

1. vzít na vědomí:
část B1 a B2 dle RK-20-2015-35, př. 1


2. schválit:
V souladu s bodem B 10. Doporučení vhodné varianty na základě variant řešení dle kapitol B3, B4, B5, B6, B7, B8 a B9 materiálu RK-20-2015-35, př. 1 následující:
* odbavovací zařízení bude ve vlastnictví dopravce,
* bezkontaktní čipové karty bude vydávat Kraj Vysočina za dodržení následujících podmínek:
- Výroba karet (inicializace) a SAM modulů bude zajištěna externím dodavatelem.
- Distribuci karet budou zajišťovat kontaktní místa dopravců s využitím jednotných SAM modulů.
- Zápis předplatních jízdenek na bezkontaktní čipovou kartu bude prováděn v odbavovacích zařízeních (v autobusech, ve vlacích, v pokladnách ČD) při odbavení cestujícího na základě dat z e-shopu.
- Elektronická peněženka nebude využívána, ale k placení jednorázových, případně i předplatních jízdenek a služeb v příspěvkových organizacích kraje bude využita možnost platby bankovní bezkontaktní čipovou kartou.
* variantu možného řešení využití bankovních bezkontaktních čipových karet k případným platbám v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina
* clearingové centrum a centrum zúčtování tržeb bude zajištěno Krajem Vysočina.

3. uložit:
odboru dopravy a silničního hospodářství zahájit jednání s drážními dopravci, s dotčenými kraji a obcemi tak, aby navrhovaný systém mohl být projednán a realizován dle doporučení v bodě B10 Doporučení vhodné varianty materiálu RK-20-2015-35, př. 1.
StanoviskaOdbor informatiky:
Materiál byl s odborem informatiky konzultován. Z pohledu technického řešení doporučené varianty (B10) nemá odbor informatiky připomínek. Předpokládáme, že detailní požadavky na součinnost OI při nasazení systému, včetně nezbytného HW, SW a síťového prostředí, vyplynou z jednotlivých výzev veřejných zakázek na realizaci systému.

Dopravní komise Rady Kraje Vysočina doporučuje Radě Kraje Vysočina schválit:
* odbavovací zařízení bude ve vlastnictví dopravce,
* bezkontaktní čipové karty bude vydávat Kraj Vysočina za dodržení následujících podmínek:
- Výroba karet (inicializace) a SAM modulů bude zajištěna externím dodavatelem.
- Distribuci karet budou zajišťovat kontaktní místa dopravců s využitím jednotných SAM modulů.
- Zápis předplatních jízdenek na bezkontaktní čipovou kartu bude prováděn v odbavovacích zařízeních (v autobusech, ve vlacích, v pokladnách ČD) při odbavení cestujícího na základě dat z e-shopu.
- Elektronická peněženka nebude využívána, ale k placení jednorázových, případně i předplatních jízdenek a služeb v příspěvkových organizacích kraje bude využita možnost platby bankovní bezkontaktní čipovou kartou.
* variantu možného řešení využití bankovních bezkontaktních čipových karet k případným platbám v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina
* clearingové centrum a centrum zúčtování tržeb bude zajištěno Krajem Vysočina.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
části B1 a B2 dle materiálu RK-20-2015-35, př. 1;
schvaluje
v souladu s bodem B 10 Doporučení vhodné varianty na základě variant řešení dle kapitol B3, B4, B5, B6, B7, B8 a B9 materiálu RK-20-2015-35, př. 1 následující:
* odbavovací zařízení bude ve vlastnictví dopravce
* bezkontaktní čipové karty bude vydávat Kraj Vysočina za dodržení následujících podmínek:
- Výroba karet (inicializace) a SAM modulů bude zajištěna externím dodavatelem
- Distribuci karet budou zajišťovat kontaktní místa dopravců s využitím jednotných SAM modulů
- Zápis předplatních jízdenek na bezkontaktní čipovou kartu bude prováděn v odbavovacích zařízeních (v autobusech, ve vlacích, v pokladnách ČD) při odbavení cestujícího na základě dat z e-shopu
- Elektronická peněženka nebude využívána, ale k placení jednorázových, případně i předplatních jízdenek a služeb v příspěvkových organizacích kraje bude využita možnost platby bankovní bezkontaktní čipovou kartou
* variantu možného řešení využití bankovních bezkontaktních čipových karet k případným platbám v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina
* clearingové centrum a centrum zúčtování tržeb bude zajištěno Krajem Vysočina
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zahájit jednání s drážními dopravci, s dotčenými kraji a obcemi tak, aby navrhovaný systém mohl být projednán a realizován dle doporučení v bodě B10 Doporučení vhodné varianty materiálu RK-20-2015-35, př. 1.
Odpovědnost ODSH, OI
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz