Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2015-24

RK-20-2015-24.doc  RK-20-2015-24pr01.pdf  RK-20-2015-24pr01a.pdf
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-20-2015-24
NázevDarování pozemků v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMěsto Velké Meziříčí nechalo vyhotovit geometrický plán č. 153-696/2013, ze kterého vyplývá, že nově oddělené pozemky par. č. 1092/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2, par. č. 1099/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m2, par. č. 1108 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m2 v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí jsou zastavěny chodníky. Město Velké Meziříčí požádalo o darování těchto nově oddělených pozemků z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí. Pozemky jsou v hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina.
Návrh řešení OM navrhuje převést darem pozemek par. č. 1092/4 ostatní plocha, ostatní komunikace výměře 1 m2, oddělený z pozemku par. č. 1092/1, pozemek par. č. 1099/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m 2, oddělený z pozemku par. č. 1099/1, pozemek par. č. 1108 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m2 , oddělený z pozemku par. č. 1108 v k.ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí. Tomu však musí předcházet zveřejnění záměru darování těchto pozemků na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování výše uvedených nemovitostí do vlastnictví města Velké Meziříčí na úřední desce krajského úřadu a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem tyto nemovitosti z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny Žďár nad Sázavou souhlasí s výše uvedeným převodem. ODSH souhlasí také.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování nově oddělených pozemků dle geometrického plánu č. 153-696-2013 označené jako par. č. 1092/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2, par. č. 1099/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m2, par. č. 1108 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m2 v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem nově oddělené pozemky dle geometrického plánu č. 153-696-2013 označené jako par. č. 1092/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2, par. č. 1099/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m2, par. č. 1108 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m2 v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 8. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz