Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 15/2015, které se bude konat dne 05.05.2015 v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 14/2015
2. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - dotace na realizaci projektu Kojení start optimální výživy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-15-2015-02)
3. Peněžní dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-15-2015-03)
4. Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-15-2015-04)
5. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-15-2015-05)
6. Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby II/406 Telč - průtah
    ( P. Kolář, RK-15-2015-06)
7. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Telč
    ( P. Kolář, RK-15-2015-07)
8. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Koroužné
    ( P. Kolář, RK-15-2015-08)
9. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
    ( P. Kolář, RK-15-2015-09)
10. Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
    ( P. Kolář, RK-15-2015-10)
11. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
    ( P. Kolář, RK-15-2015-11)
12. Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. a obci Humpolec
    ( P. Kolář, RK-15-2015-12)
13. Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkové organizace Krajské správy a údržby silnic Vysočiny za rok 2014
    ( H. Strnadová, RK-15-2015-13)
14. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/523 Jihlava - žel. přejezd St. Hory - křiž. s III/13112
    ( H. Strnadová, RK-15-2015-14)
15. Veřejná zakázka na stavební práce: III/3452 Klášter - most ev. č. 3452-1
    ( H. Strnadová, RK-15-2015-15)
16. Zrušení veřejné zakázky na stavební práce na akci: II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 2
    ( H. Strnadová, RK-15-2015-16)
17. Stažení žádosti o podporu z ROP Jihovýchod
    ( H. Strnadová, RK-15-2015-17)
18. Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na projekt Úspory energií - Gymn. a SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - pavilon Koželská
    ( I. Fryšová, RK-15-2015-18)
19. Poskytnutí daru vítězům krajské ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2014
    ( I. Šteklová, RK-15-2015-19)
20. Návrh finančních plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2015
    ( L. Seidl, RK-15-2015-20)
21. Smlouva o nájmu movitého majetku pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
    ( L. Seidl, RK-15-2015-21)
22. Změna usnesení rady kraje č. 0661/12/2015/RK
    ( L. Seidl, RK-15-2015-22)
23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2015 dle schválených pravidel rady kraje
    ( K. Ubr, RK-15-2015-23)
24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
    ( K. Ubr, RK-15-2015-24)
25. Projektové záměry příspěvkových organizací
    ( K. Ubr, RK-15-2015-25)
26. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
    ( K. Ubr, RK-15-2015-26)
27. Zadávací řízení na nadlimitní veřejné zakázky Dodávka zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 a Dodávka center obnovitelných zdrojů energie pro projekt Od myšlenky k výrobku 2
    ( K. Ubr, RK-15-2015-27)
28. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
    ( V. Švarcová, RK-15-2015-28)
29. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz