Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2015-11

RK-15-2015-11.doc  RK-15-2015-11pr01.pdf
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-15-2015-11
NázevUzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává zřízení služebnosti na pozemku nabývaném do vlastnictví kraje.
Usnesením č. 0003/01/2015/RK ze dne 6. 1. 2015 rada kraje mj. rozhodla zahájit jednání s městysem Kamenice o darování pozemků dle materiálu RK-01-2015-03, př. 2 z vlastnictví městyse Kamenice do vlastnictví Kraje Vysočina.
OM proto městys oslovil se žádostí o darování nově odděleného pozemku par. č. 5986/67 o výměře 1 228 m2 v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice z vlastnictví městyse do vlastnictví kraje.
Zveřejnění záměru darování výše uvedeného pozemku proběhlo na úřední desce úřadu městyse Kamenice ve dnech 18. 3. 2015 až 13. 4. 2015.
Usnesením č. 0118/02/2015/ZK ze dne 24. 3. 2015 zastupitelstvo kraje rozhodlo nabýt darem dle geometrického plánu č. 904-23/2014 nově oddělený pozemek par. č. 5986/67 o výměře 1 228 m2 v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice z vlastnictví městyse Kamenice do vlastnictví Kraje Vysočina.
Zastupitelstvo městyse na svém zasedání konaném dne 22. 4. 2015 darování pozemku do vlastnictví kraje schválilo. Zároveň však schválilo uzavření smlouvy o zřízení služebnosti kanalizace na části převáděného pozemku v rozsahu geometrického plánu č. 943-22/2015 ve prospěch městyse, protože se v něm nachází stavba kanalizace v jeho vlastnictví.
Návrh řešení Podle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, rada kraje zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
Rada kraje schválila Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zřizování služebností na majetku Kraje Vysočina, kterými je stanoven postup při zřizování služebností.
Materiál byl zpracován a je předkládán radě kraje v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zřizování služebností na majetku Kraje Vysočina.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina jako obdarovaným dle usnesení č. 0118/02/2015/ZK ze dne 24. 3. 2015 a zároveň povinným ze služebnosti a městysem Kamenice jako dárcem dle usnesení č. 0118/02/2015/ZK ze dne 24. 3. 2015 a zároveň oprávněným ze služebnosti bezúplatnou smlouvu o zřízení služebnosti vedení a provozování kanalizace na části pozemku par. č. 5986/4 v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice v rozsahu GP č. 943-22/2015.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz