Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-82

RK-17-2014-82.doc  RK-17-2014-82pr01.pdf  RK-17-2014-82pr02.xls  RK-17-2014-82pr03.pdf
Číslo materiálu82
Číslo jednacíRK-17-2014-82
NázevDokumenty požadované SFŽP k ukončení projektu Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranou a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval M. Ferklová
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuTento materiál se zabývá ukončením projektu Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranou , jež dospěl do fáze úspěšné fyzické realizace - naplnění projektového záměru a jehož uznatelné výdaje byly ze 100% pokryty dotací z Operačního programu Životní prostředí (díle jen OPŽP ) (materiál RK-17-2014-82, př. 3). Jedná se o projekt, kde bylo jedinou povinností kraje označit v terénu hranice evropsky významných lokalit, jež byly projednány s ministerstvem životního prostředí a u nichž bylo k udržení příznivého stavu předmětu ochrany navrženo využití tzv. základní ochrany . Povinnost označení evropsky významných lokalit vyplývá z ustanovení § 77a odst. 4 písm. l) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V rámci ukončení projektu jsou nyní radě kraje předkládány materiály, jejichž schválení a předložení řídícímu orgánu OPŽP (tj. Státnímu fondu životního prostředí České republiky, dále jen SFŽP ČR ) posune proces zpracování dokumentů (workflow) závěrečného vyhodnocení akce do dalšího stupně. Závěrečná monitorovací zpráva, která je přílohou tohoto materiálu (RK-17-2014-82, př. 1), byla v tomto znění již elektronicky odeslána v informačním systému (IS) BENE-FILL, zde zkontrolována a odsouhlasena pracovníky řídícího orgánu OPŽP a nyní má být SFŽP ČR zaslána i fyzicky podepsaná statutárním zástupcem příjemce podpory. Dalším dokumentem, předkládaným jako příloha tohoto materiálu (RK-17-2014-82, př. 2) je formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP , který je třeba rovněž potvrdit a odeslat pracovníkům řídícího orgánu. Současně je nezbytné provést uzavření projektového účtu tedy převod konečného zůstatku s připsanými úroky ze zvláštního účtu Natura 2000 - základní ochrana do Fondu strategických rezerv (dále jen FSR ).
Po ukončení realizace zůstává projekt po dobu udržitelnosti (5 let) i nadále monitorován prostřednictvím tzv. průběžných provozních monitorovacích zpráv vyplňovaných v prostředí IS BENE-FILL, které jsou podávány 1x ročně vždy za období předcházejícího roku.
Předložení projektu Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic se základní ochranou do OP ŽP schválila rada kraje usnesením č. 1046/21/2011/RK.
V červenci roku 2011 předložil odbor životního prostředí žádost o spolufinancování projektu z Operačního programu Životní prostředí, přičemž žádost byla dne 19. 9. 2011 řídícím orgánem akceptována.
Rozhodnutím gesčního radního ze dne 13. 4. 2012 byla k provedení prací vybrána na základě veřejné zakázky malého rozsahu společnost EKOIMPEX Vysočina s.r.o., Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov, IČO 280 79 540.
Realizace a financování tohoto projektu byly posléze schváleny usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0165/02/2012/ZK.
Dne 24. 10. 2013 byla na zvláštní účet projektu připsána dotace SFŽP z OPŽP ve výši 26 880,15 Kč a dne 25. 10. 2013 dotace ERDF taktéž z OPŽP ve výši 510 722,85 Kč. V rámci realizace projektu se jednalo o jediné dotace, které v plné výši pokryly uznatelné náklady spojené s provedením označení těchto evropsky významných lokalit.
Dne 6. 11. 2012 bylo radě kraje, společně se Smlouvou č. 11097456 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP, předloženo i Rozhodnutí o poskytnutí dotace (materiál RK-36-2012-46). Změna č. 1 rozhodnutí o poskytnutí dotace byla radě kraje pro informaci předkládána dne 19. 11. 2013 jako příloha materiálu
RK-38-2013-42. Jednalo se o změnu, která nebyla vyvolána aktuálním porušením rozpočtové kázně žadatele, ale o změnu, která byla vyvolána do té doby (ve Smlouvě o poskytnutí podpory) chybějícím výčtem jednotlivých typů porušení rozpočtové kázně a tomu odpovídajícím postihům.
V termínu určeném pro dodání podkladů požadovaných pro Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA) byly SFŽP ČR dodány podklady požadované Směrnicí MŽP ČR včetně čestného prohlášení (materiál do rady kraje RK-40-2013-61 ze dne 17. 12. 2013).
Návrh řešení Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit znění Závěrečné monitorovací zprávy, která byla v tomto znění již elektronicky vyplněna a odeslána v prostředí informačního systému (IS) BENE-FILL a následně též schválena pracovníky řídícího orgánu OPŽP. Dále prohlásit skutečnosti uvedené v Závěrečné monitorovací zprávě a dokumentu: ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP . A současně provést převod konečného zůstatku s připsanými úroky ze zvláštního účtu Natura 2000 - základní ochrana do FSR z důvodu ukončení projektu.
StanoviskaEkonomický odbor:
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení, na zvláštním účtu je zůstatek ve výši 538 525,71 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Závěrečnou monitorovací zprávu dle materiálu RK-17-2014-82, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-17-2014-82, př. 1 a RK-17-2014-82, př. 2;
schvaluje
převod konečného zůstatku ve výši 538 525,71 Kč ze zvláštního účtu Natura 2000 - základní ochrana , včetně připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2014, do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
Odpovědnost OŽPZ, OE
Termín 31. 5. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz