Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 16/2005 - 03.05.2005

ČísloNázev
01Pozvánka
02Výkup pozemku v k. ú. a obci Červená Řečice
03Prodej pozemku v k. ú. a obci Krucemburk
04Prodej pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
05Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu "Domov důchodců Humpolec - Oprava oken"
06Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na poskytovatele služby "Budovy kraje Vysočina - energetické audity"
07Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu "Gymnázium Jihlava - oprava oken přístavba"
08Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na stavební prácí na stavbu "SOŠ a SOU Jihlava - rekonstrukce bytových jader DM"
09Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu "SOŠ, SOU a OU Třešť - oprava ZTI"
10Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu "SPŠ Jihlava - vybudování dílny a sociálního zařízení", návrh na provedení rozpočtového opatření
11Výkup pozemků v k. ú. a obci Počátky
12Svěření majetku do správy příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina
13Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu "VOŠ, Gymnázium, SSŠ a SOU Světlá n. Sáz. - Rekonstrukce kotelny Lipnice n. Sáz."
14Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu "VOŠ, Gymnázium, SSŠ a SOU Světlá n. Sáz. - Rekonstrukce školní huti"
15Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu "VOŠ, Gymnázium, SSŠ a SOU Světlá n. Sáz. - Výstavba sociálního zařízení Lipnice n. Sáz."
16Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu "ÚSP Věž - Nástavba pokojů"
17Majetkoprávní příprava stavby "Průtah Nový Rychnov - rekonstrukce silnice II/133, III/1333, III/1335 a III/1336"
18Výkup pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
19Prodej pozemků v k. ú. Domamil
20Vypořádání pozemků pod silnicí II/387 v k. ú. Koroužné
21Uzavření nájemní smlouvy na pozemky zastavěné silnicí II/360 Velké Meziříčí - obchvat, 2. stavba, změna usnesení
22Veřejná zakázka na stavební práce na provedení stavby "II/150 Havlíčkův Brod, Ledečská ul."
23Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací a příspěvkových organizací silničního hospodářství zřizovaných krajem Vysočina
24Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Horní Paseka
25Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Jihlava
26Majetkoprávní příprava stavby silnice"II/353 Bohdalov-obchvat"
27Návrh na přeřazení místní komunikace Panenská Rozsíčka - Sedlejov do silniční sítě
28Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu "III/03821-Lidická-Havířská, Havlíčkův Brod - 2. stavba", změna usnesení
29Prodej pozemku v k. ú. Jihlava
30Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
31Výkup pozemků v k. ú. Vlachovice u Rokytna, obec Vlachovice
32Prodej majetku užívaného Dětskou odbornou léčebnou Počátky; zrušení Dětské odborné léčebny Počátky, příspěvkové organizace
33Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
34Plán činnosti Dopravní komise Rady kraje Vysočina na rok 2005
35FOND VYSOČINY - Grantový program "VEŘEJNÁ OSOBNÍ DOPRAVA 2005"
36Návrh kritérií k hodnocení investičních akcí a souvislých oprav na silnicích II. a III. třídy - pořadníku akcí
37Krajské kolo soutěže mladých cyklistů
38Vyhodnocení ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2004
39Poskytnutí finančního příspěvku - krajská přehlídka "Třebíčské loutkářské jaro"
40Návrh na provedení rozpočtového opatření - Členský příspěvek Asociaci krajů ČR
41Poskytnutí povoleného debetu na výdajovém účtu
42Rozbor hospodaření kraje Vysočina za rok 2004 - závěrečný účet kraje
43Poskytnutí dotace ze zvláštního účtu kraje Vysočina Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na investiční opatření na vodohospodářské infrastruktuře (zřízení čerpací stanice surové vody) v souvislosti s mimořádnou manipulací na vodním díle Mostiště
44Fond Vysočiny - uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny
45Dotace na rozšíření učebních plánů o 1 vyučovací hodinu týdně - projekt HODINA, dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 2. stupni vybraných základních škol - PILOT Z
46Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2005
47Dotace na zajištění ICT vzdělávání pedagogických pracovníků, na vzdělávací programové vybavení, na přístup k informačním zdrojům a na infrastrukturu ICT nevybavených škol v rámci I. etapy Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ)
48Změny ve zřizovacích listinách domovů mládeže
49Změny ve zřizovacích listinách základních uměleckých škol
50Změny ve zřizovacích listinách dětských domovů
51Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72
52Stanovisko kraje ke zřízení odloučeného pracoviště 1. Kladenské soukromé střední odborné školy (1. KŠPA) s.r.o. v Černovicích
53Rozvojový program MŠMT "Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zabezpečovaného zařízeními zřizovanými kraji"
54Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro tvorbu a používání souborů učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované děti, žáky a studenty se zdravotním postižením
55Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
56Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP
57Dofinancování evropských projektů v roce 2005
58FOND VYSOČINY - Grantový program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2005
59Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2004
60Vzdání se odměny člena Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina
61Rozhodnutí o přidělení nadlimitní veřejné zakázky na zhotovení novin kraje Vysočina
62FOND VYSOČINY - Grantový program VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝ INTERNET
63FOND VYSOČINY - žádost města Bystřice nad Pernštejnem o prodloužení termínu ukončení projektu
64FOND VYSOČINY - Návrh vyhlášení grantového programu "Modernizace ubytovacích zařízení 2005" na podporu rozšíření a regenerace skladby lůžek a vybavenosti pokojů ubytovacích zařízení cestovního ruchu
65Udělení pověření k podání žádosti do OPPP priorita 1. 4. KLASTRY
66FOND VYSOČINY - Návrh na vyhlášení grantového programu Certifikace - osvědčení 2005
67FOND VYSOČINY - Grantový program - VÝZKUM - VÝVOJ - INOVACE 2005
68Žádost Statutárního města Jihlava o dotaci
69FOND VYSOČINY - Grantový program Bydlete na venkově 2005
70FOND VYSOČINY - Grantový program "Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2005" na podporu budování a modernizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
72Prostředky na administraci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz