Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-74

RK-17-2014-74.doc  RK-17-2014-74pr01.doc
Číslo materiálu74
Číslo jednacíRK-17-2014-74
NázevPodstatná změna č. XIII projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
Zpracoval J. Bína, E. Komínková, E. Pausarová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina navrhl zařazení Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace do projektu transformace pobytových zařízení sociální péče, jehož způsobilé náklady jsou financované z Integrovaného operačního programu. Důvodem byla skutečnost, že organizace sídlí v historickém objektu zámku, který nevyhovuje stavebně moderním požadavkům poskytování sociálních služeb.
Projekt Transformace ÚSP Křižanov II. byl podán do Integrovaného operačního programu počátkem listopadu 2012 (rada kraje schválila podání tohoto projektu Usnesením 1940/36/2012/RK dne 6. 11. 2012). Tento projekt je navazující na projekt Transformace ÚSP Křižanov I. Cílem je výstavba 5 objektů pro 30 uživatelů s mentálním a kombinovaným postižením, ve kterých bude ÚSP Křižanov poskytovat služby domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení včetně zázemí pro denní aktivity.

Projekt se v posledních měsících potýkal s komplikacemi v lokalitách určených k výstavbě transformovaných objektů, a to především při komunikaci s občany v Bobrové v rámci stavebního řízení a později i s komplikacemi při odkupu pozemků ve Žďáru nad Sázavou. Z hlediska časového rámce by bylo řešení výše zmíněných komplikací náročné a mohlo by ohrozit poskytnutí dotace a samotnou realizaci projektu, která je časově omezená programovým obdobím EU. Z těchto důvodů byly vytipovány náhradní pozemky v Osové Bítýšce a Kadolci, aby bylo možné ve stanoveném období projekt úspěšně realizovat a dokončit.
Usnesením 0717/13/2014/RK rada kraje uložila odboru sociálních věcí pokračovat v realizaci projektu Transformace ÚSP Křižanov II. s využitím dotace z IOP s podmínkou, že bude poskytovatelem dotace, tedy MPSV, akceptována případná změna v lokalitách umístění domácností. Po konzultaci této skutečnosti s pracovníky MPSV bylo zpracováno Oznámení příjemce o změnách v projektu č. XIII, které zahrnuje výměnu lokalit ve Žďáru nad Sázavou a v Bobrové za pozemky v Osové Bítýšce a v Kadolci. Změna dále zahrnuje také prodloužení projektu do 30. 11. 2015, s tím související úpravu harmonogramu, nastavení a popis etap projektu a změnu ve výběrových řízeních. S touto změnou dochází také k úpravě projektové dokumentace a tím i k úpravě rozpočtu projektu. V konečném důsledku dochází k navýšení nezpůsobilých výdajů projektu z důvodu nutnosti vyčlenění výdajů spojených s původními pozemky ze způsobilých. Přesný rozpočet projektu bude stanoven až po úkončení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací, koordinátora BOZP a TDS.
Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-17-2014-74, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje vzít na vědomí aktuální stav projektu a schválit oznámení o změně v projektu dle materiálu RK-17-2014-74, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-17-2014-74, př. 1 a zpracovat toto Oznámení do požadovaných příloh MPSV.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere ne vědomí
informace o aktuálním stavu projektu Transformace ÚSP Křižanov II.;
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-17-2014-74, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálů RK-17-2014-74 a RK-17-2014-74, př. 1 a zapracovat obsah materiálu RK-17-2014-74, př. 1 do požadovaných příloh MPSV.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor majetkový
Termín 30. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz