Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-58

RK-17-2014-58.doc  RK-17-2014-58pr01.doc  RK-17-2014-58pr01upr1.doc
Číslo materiálu58
Číslo jednacíRK-17-2014-58
NázevStanovení počtu zaměstnanců - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval I. Hanáková Kosourová, K. Kotrba, V. Švarcová, J. Bína, K. Lisá, R. Šimánková
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0525/10/2014/RK stanovila rada kraje počet 437 zaměstnanců k 1. 4. 2014.

Materiál navrhuje navýšení počtu zaměstnanců k 1. 7. 2014 celkem o 3 pracovní místa a prodloužení obsazení 1 již schváleného pracovního místa na dobu od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2015, a to takto:
Navýšení z důvodu zvýšené vlastní aktivity kraje v samostatné působnosti (přechod financování sociálních služeb na kraje a s tím související zajištění administrace):
- o 2 pracovní místa na odboru sociálních věcí.
Navýšení a prodloužení z důvodu potřeby zajištění aktivit evropských projektů Transformace ÚSPMP Těchobuz II a Transformace ÚSP Křižanov II (dočasné navýšení, prodloužení po dobu realizace projektu, na dobu určitou do 31. 12. 2015):
- o 1 pracovní místo na odboru sociálních věcí (navýšení)
- o 1 pracovní místo na majetkovém odboru (prodloužení, jedná se o pracovní místo již schválené Radou Kraje Vysočina na jejím zasedání č. 22, dne 5. 6. 2012, a to do 30. 6. 2014, viz materiál z jednání RK: Projekty Transformace ÚSP Jinošov III. a Transformace ÚSPMP Těchobuz I - dočasné navýšení počtu zaměstnanců kraje po dobu realizace projektu. Pracovní místo bylo vzhledem k potřebě reagovat na aktuální podmínky projektů transformace upraveno. Změna byla projednána na jednání RK č. 15 dne 30. 4. 2013, viz materiál:
Změna pracovních smluv projektových a finančních manažerů projektů transformace od 1. 5. 2013).
Oproti původnímu předpokladu (30. 6. 2014) bude toto místo obsazeno z výše uvedených důvodů až do 31. 12. 2015.
Materiál navrhuje navýšení počtu zaměstnanců k 1. 9. 2014 celkem o 1 pracovní místo, a to takto:
Navýšení z důvodu zvýšené vlastní aktivity kraje v samostatné působnosti (zajištění opatření vyplývajících z tzv. Cyklostrategie, především pak řízení a rozvoj evropských a krajských páteřních cyklotras):
- o 1 pracovní místo na odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
Materiál navrhuje navýšení počtu zaměstnanců k 1. 1. 2015 celkem o 1 pracovní místo, a to takto:
Navýšení z důvodu zvýšené vlastní aktivity kraje v samostatné působnosti (přechod financování sociálních služeb na kraje a s tím související zajištění kontrolní činnosti):
- o 1 pracovní místo na odboru sociálních věcí.
Ve všech případech byla tato problematika projednávána v rámci aktivity pravidelného (výročního) hodnocení odborů a samostatných oddělení krajského úřadu a ve všech případech byla deklarovaná společná vůle hodnocených útvarů (odboru sociálních věcí, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu), vedení úřadu a příslušného resortního člena rady kraje požádat radu kraje o souhlas s navrženým řešením.
Uvedené navýšení je ve všech případech nezbytné ke zmírnění existujících rizik majetkové i nemajetkové povahy.
Navrhované navýšení by mělo dlouhodoběji (minimálně pro rok 2014) pokrývat požadavky na zabezpečení činností kraje za předpokladu, že další nároky nevyvolají zásadní legislativní změny. Tento předpoklad se rovněž netýká situací, kdy budou předloženy projekty financované z prostředků EU, které umožňují financování jejich administrace z prostředků těchto projektů.
Podrobný popis navrhovaných pracovních míst na jednotlivých odborech včetně zdůvodnění potřebnosti jejich schválení je uveden v materiálu RK-17-2014-58, př. 1.
V době přípravy rozpočtu a schvalování objemu prostředků na platy zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu pro rok 2014, nebyly informace o potřebě navýšení pracovních míst zřejmé. Vzhledem k tomu je zvýšení objemu prostředků na platy pro 2014 řešeno rozpočtovým opatřením.
Pro rok 2015 budou prostředky na osobní výdaje a související odvody a příděl do sociálního fondu zahrnuty do návrhu rozpočtu.
Návrh řešení Ředitel krajského úřadu navrhuje radě kraje stanovit počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 7. 2014 na 440 zaměstnanců.
Ředitel krajského úřadu navrhuje radě kraje stanovit počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 9. 2014 na 441 zaměstnanců.
Ředitel krajského úřadu navrhuje radě kraje stanovit počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 1. 2015 na 442 zaměstnanců.
Ředitel krajského úřadu navrhuje zvýšit objem prostředků na platy o prostředky na platy zaměstnanců pro rok 2014.
O stanovení počtu zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a stanovení objemu prostředků na platy těchto zaměstnanců rozhoduje dle § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje.
StanoviskaŘeditel sekce pro službu veřejnosti: doporučuji realizovat navržené navýšení. Dočasná navýšení v oblasti sociálních věcí jsou vázána na schválené projekty, ostatní na systémové změny v rámci financování.

Ředitel sekce pro rozvoj regionu: k návrhu usnesení nemám připomínek.

Odbor ekonomický: aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 14. 5. 2014 činí 33 053 tis. Kč.

Odbor informatiky: nemá připomínky k návrhu usnesení.

Oddělení hospodářské správy: nemá připomínky k návrhu usnesení.

Odbor majetkový: souhlasí s návrhem usnesení. Získání dotace na další dva projekty Transformace ÚSPMP Těchobuz II a Transformace ÚSP Křižanov II znamená pro OM zajistit přípravu a realizaci 12 objektů o předpokládaných nákladech ve výši cca 112 mil. Kč. Takový úkol stávající personální obsazení odboru nepokrývá. Bude však poměrně obtížné zajistit kvalitního pracovníka schopného úkoly zvládnout na pracovní poměr na dobu určitou.

Odbor dopravy a silničního hospodářství: souhlasí s umístěním pozice cyklokoordinátora na odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a je připraven spolupracovat v oblastech souvisejících s činností odboru dopravy a silničního hospodářství.
Návrh usneseníRada kraje
stanoví
* v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 7. 2014 na 440 zaměstnanců;
* v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 9. 2014 na 441 zaměstnanců;
* v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 1. 2015 na 442 zaměstnanců;
schvaluje
* zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2014 (§ 6172) o částku 414 000 Kč;
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 556 000 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 17 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 573 000 Kč na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, na související odvody a na převod do Sociálního fondu;
* zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2014 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie o částku 318 000 Kč;
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 13 000 Kč na převod finančních prostředků do Sociálního fondu při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 13 000 Kč.
Odpovědnost OddŘLZ, OddPKŽÚ, OE
Termín 31. 5. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz