Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-56

RK-17-2014-56.doc  RK-17-2014-56pr01.xls
Číslo materiálu56
Číslo jednacíRK-17-2014-56
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line financovaného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
Zpracoval A. Prokešová, M. Skryjová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuProjekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - CZ.1.11/2.2.00/06.00938, spolufinancovaný Evropskou unií z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblasti podpory 2.2, byl realizovaný v letech 2010 - 2013. Záměrem projektu je pomocí moderní 3D i 2D technologie zlepšit prezentaci sbírkových předmětů muzeí, galerií a pamětních síní nacházejících se na území Kraje Vysočina a tím zvýšit návštěvnost nejenom těchto institucí, ale potažmo i celého kraje. Digitalizované sbírkové předměty jsou přístupné pomocí speciální webové prezentační aplikace dostupné na stránkách www.mgvysociny.cz a rovněž prostřednictvím informačních kiosků instalovaných ve 47 z 50 do projektu zapojených organizací, díky nimž návštěvníci získávají neomezený přístup nejenom do aktuální on-line databáze, ale také na internet. Celkové předpokládané výdaje projektu uvedené v projektové žádosti činily 9 600 000 Kč, celkové skutečné výdaje projektu představují 8 810 011,52 Kč. Na základě dvou schválených žádostí o platbu byla poskytovatelem zaslána na zvláštní účet projektu dotace v celkové výši 8 025 641,61 Kč. Souhrnná informace o vyúčtování projektu je Radě Kraje Vysočina předložena v materiálu RK-17-2014-56, př. 1. První účelová dotace ze strany Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod - Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod byla připsána na zvláštní projektový účet č. ú.: 4200206802/6800 dne 18. 7. 2011 ve výši 2 173 829,08 Kč. Závěrečná platba byla na účet kraje připsána dne 22. 4. 2014 ve výši 5 851 812,53 Kč. Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Muzea a galerie na Vysočině on-line o částku 5 851 812,53 Kč.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Muzea a galerie na Vysočině
on-line , č. ú.: 4200206802/6800, o přijaté finanční prostředky z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod - Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ve výši 5 851 812,53 Kč.
Z důvodu ukončení projektu navrhuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu provést převod konečného zůstatku ve výši 630 446,81 a připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2014 do Fondu strategických rezerv.
StanoviskaEkonomický odbor
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve výši 5 851 812,53 Kč, které byly připsány na zvláštní účet projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line dne 22. 4. 2014. V souladu s usnesením 1627/35/2009/RK bude dotace v celé výši převedena na splátku kontokorentního úvěru. Zůstatek na zvláštním účtu je 630 446,81 Kč. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Muzea a galerie na Vysočině on-line o přijaté finanční prostředky ze strany Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod - Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ve výši 5 851 812,53 Kč, určené na financování projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line ;
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu Muzea a galerie na Vysočině on-line o splátku kontokorentního úvěru ve výši přijaté dotace;
* převod konečného zůstatku ve výši 630 446,81 Kč a připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2014 ze zvláštního účtu Muzea a galerie na Vysočině on-line do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;
bere na vědomí
ukončení realizace projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line financovaného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblasti podpory 2.2.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
Termín 30. 6. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz