Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-49

RK-17-2014-49.doc  RK-17-2014-49pr01.pdf  RK-17-2014-49pr02.doc
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-17-2014-49
NázevSpolupráce Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a Masarykovy univerzity
Zpracoval J. Plotová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ) je zřízena za účelem poskytování zdravotních služeb. Součástí její hlavní činnosti je rovněž provádění vědecké, vzdělávací a informační činnosti ve zdravotnictví, jíž se zejména rozumí provádění klinického hodnocení účinků léků a nové zdravotnické techniky, vědecko-výzkumná činnost, pregraduální výchova zdravotnických pracovníků, postgraduální a kontinuální vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a zajištění činnosti odborné knihovny.
Nemocnice uzavřela dne 22. 1. 2014 s Masarykovou univerzitou (zastoupenou děkanem lékařské fakulty) Memorandum o budoucí spolupráci, kterým obě strany deklarovaly zájem na uzavření smlouvy o vzájemné odborné a akademické spolupráci vybraných pracovišť nemocnice a lékařské fakulty. Memorandum je obsaženo v materiálu RK-17-2014-49, př. 1.
Nemocnice následně předložila návrh Smlouvy o vzájemné odborné a akademické spolupráci s Masarykovou univerzitou. Účelem smlouvy je spolupráce smluvních stran ve vzdělávání studentů lékařské fakulty, zvyšování kvalifikace zaměstnanců nemocnice a vědecký výzkum v oblasti lékařských a zdravotnických věd. Návrh smlouvy je obsažen v materiálu RK-17-2014-49, př. 2.
Návrh řešení Obsah spolupráce nemocnice a Masarykovy univerzity dle návrhu Smlouvy o vzájemné odborné a akademické spolupráci je v souladu s hlavní činností nemocnice a pro nemocnici je významnou příležitostí ke zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců a zapojení do vědeckého výzkumu v oblasti lékařských a zdravotnických věd. Spolupráce nemocnice při vzdělávání studentů a umožnění jejich praxí je důležitá také z důvodu, že na území Kraje Vysočina se nenachází žádná fakultní nemocnice.
Spolupráce je obecně koncipována jako bezplatná a uzavření smlouvy ze strany nemocnice nepodléhá předchozímu souhlasu zřizovatele. Odbor zdravotnictví proto radě kraje doporučuje, aby vzala Memorandum o budoucí spolupráci dle materiálu RK-17-2014-49, př. 1, a Smlouvu o vzájemné odborné a akademické spolupráci s Masarykovou univerzitou dle materiálu RK-17-2014-49, př. 2, na vědomí.
Příslušnost rady kraje ke vzetí uvedených dokumentů na vědomí je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
Memorandum o budoucí spolupráci dle materiálu RK-17-2014-49, př. 1, a Smlouvu o vzájemné odborné a akademické spolupráci dle materiálu RK-17-2014-49, př. 2, mezi Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, a Masarykovou univerzitou.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 31. 5. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz