Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-57

RK-21-2013-57.doc  RK-21-2013-57pr01.doc  RK-21-2013-57pr02.doc  RK-21-2013-57pr03.doc  RK-21-2013-57pr04.doc
Číslo materiálu57
Číslo jednacíRK-21-2013-57
NázevVeřejná zakázka na služby s názvem Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Ústav sociální péče - Věž a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Revitalizace parků v
Zpracoval M. Brom
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na realizaci prací (služby) u akce Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Ústav sociální péče - Věž v rámci projektu Kraje Vysočina s názvem Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.
Na základě analýzy byly v roce 2010 odborem životního prostředí ve spolupráci s odborem sociálních věcí navrženy parky (zeleň) v majetku Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací vhodné pro asanaci, revitalizaci a regeneraci. Na základě této skutečnosti bylo formou veřejné zakázky zadáno vypracování žádostí a projektové dokumentace (včetně dokladové části) pro realizaci prací s cílem omezení zdravotního rizika a nebezpečí poškození majetku dřevinami tzn. ošetření anebo záchrana zeleně ve vybraných parcích.
Dne 27. dubna 2010 rada kraje usnesením č. 0672/13/2010/RK a dne 11. května 2010 taktéž zastupitelstvo kraje usnesením č. 0229/03/2010/ZK vzalo na vědomí postup zabezpečení přípravy akcí projektu Revitalizace parku v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. a uložila odboru životního prostředí připravit vybrané akce projektu k předložení do Operačního programu Životního prostředí.
Dne 15. června 2011 předložil kraj, mimo jiné, žádost o spolufinancování akce s názvem Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Ústav sociální péče - Věž do Operačního programu Životní prostředí na krajské pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Havl. Brodě
Předmětem žádostí bylo zejména vyřešit (pokácet či ošetřit) dřeviny tak, aby neohrožovaly zdraví a majetek (tzv. arboristické zásahy) a zároveň zachránit majetek kraje, který tvoří park, před úplnou destrukcí a zánikem.
Předložená žádost byla akceptována a uspěla v soutěži. Registrační list byl vydán 14. června 2012.
Realizace vlastních zásahů a opatření se předpokládá postupně od listopadu 2013 až do 31. 12. 2014.
Dle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří AS PROJECT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov, IČO: 277 25 839, činí předpokládaná hodnota akce 4.567.285,- Kč bez DPH (slovy čtyři milióny pět set šedesát sedm tisíc dvě stě osmdesát pět Korun českých).
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 4.500.000,- Kč bez DPH (slovy čtyři miliony pět set tisíc Korun českých). Předpokládaná hodnota veřejné zakázky uvedená výše byla v souladu s ustanovením § 13 odst. 8 zákona o veřejných zakázkách stanovena jako součet předpokládaných hodnot veřejných zakázek realizovaných v rámci projektu s obdobným a spolu souvisejícím předmětem plnění (Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II., akce v Domově důchodců ve Ždírci u Jihlavy). Předpokládaná hodnota služeb poskytnutých v rámci vlastního předmětu této veřejné zakázky činí částku ve výši 3.000.000,- Kč bez DPH (slovy tři miliony Korun českých)
Návrh řešení Odbor životního prostředí navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o zahájení veřejné zakázky na služby k akci Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. -- Ústav sociální péče - Věž .
V případě schválení veřejné zakázky radou kraje potom administrátor zadávacího řízení - společnost KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. ve spolupráci s odborem životního prostředí bezodkladně zahájí výběrové řízení:
Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Ústav sociální péče - Věž
formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu
RK-21-2013-57, př. 1.
Odbor životního prostředí navrhuje radě kraje jmenovat členy komise pro otevírání obálek a jejich náhradníky dle materiálu RK-21-2013-57, př. 2.
Odbor životního prostředí navrhuje radě kraje jmenovat členy komise pro hodnocení nabídek a jejich náhradníky dle materiálu RK-21-2013-57, př. 3.
Odbor životního prostředí navrhuje, aby rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 3.000.000 Kč na zvláštní účet kraje Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. pro realizaci prací.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení, uvedený projekt je zahrnut v rozpočtovém výhledu na roky 2013 - 2015.
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu: souhlasí s návrhem usnesení.
Stanovisko KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. k otázce možného dělení veřejné zakázky při zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí viz materiál RK-21-2013-57, př. 4.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Ústav sociální péče - Věž dle materiálu
RK-21-2013-57, př. 1 formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;
ustanovuje
komisi pro otevírání obálek podlimitní veřejné zakázky na služby Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Ústav sociální péče - Věž dle materiálu
RK-21-2013-57, př. 2;
jmenuje
hodnotící komisi podlimitní veřejné zakázky na služby Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Ústav sociální péče - Věž dle materiálu RK-21-2013-57, př. 3;
stanoví
že kvalifikaci u podlimitní veřejné zakázky na služby Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Ústav sociální péče - Věž posoudí hodnotící komise;

ukládá
odboru životního prostředí zajistit řádný průběh zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Ústav sociální péče - Věž ;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 3.000.000 Kč na zvláštní účet kraje Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
Odpovědnost odbor životního prostředí
Termín 15. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz