Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2013-56

RK-21-2013-56.doc  RK-21-2013-56pr01.doc  RK-21-2013-56pr02.doc  RK-21-2013-56pr03.doc  RK-21-2013-56pr04.doc
Číslo materiálu56
Číslo jednacíRK-21-2013-56
NázevVeřejná zakázka na služby s názvem Biodiverzita - neinvestiční (nestavební) opatření k akcím projektu Biodiverzita a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Zachování biodiverzity
Zpracoval M. Brom
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na realizaci neinvestičních (nestavebních) prací v rámci projektu Biodiverzita . Předmět plnění zakázky je dle § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších změn a doplňků (níže jen zákon ) rozdělen na pět částí, přičemž dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, některé nebo všechny části veřejné zakázky:
Část I.: Biodiverzita - EVL V Lísovech
Část II.: Biodiverzita - PR Rašeliniště Kaliště
Část III.: Biodiverzita - PP Jezdovické rašeliniště
Část IV.: Biodiverzita - EVL Šimanovské rašeliniště
Část V.: Biodiverzita - PR Údolí Brtnice
Na základě analýzy byl odborem životního prostředí ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, NNO a odborníky zpracován seznam lokalit - maloplošných zvláště chráněných území v péči Kraje Vysočina (níže jen MZCHÚ ) vhodných pro asanaci, revitalizaci a regeneraci. Na základě toho bylo formou veřejné zakázky zadáno vypracování žádostí a projektové dokumentace (včetně dokladové části, mimo jiné zahrnující souhlasy vlastníků dotčených pozemků) pro realizaci prací s cílem asanace anebo záchrany MZCHÚ v péči Kraje Vysočina.
Dne 27. dubna 2010 rada kraje usnesením č. 0671/13/2010/RK a dne 11. května 2010 taktéž zastupitelstvo kraje usnesením č. 0228/03/2010/ZK vzalo na vědomí postup zabezpečení přípravy akcí projektu Biodiverzita a uložila odboru životního prostředí připravit vybrané akce projektu k předložení do Operačního programu Životního prostředí.
Dne 13. června 2011 byly žádosti usnesením č. 1050/21/2011/RK schváleny radou kraje k předložení do Operačního programu Životní prostředí.
Dne 4. ledna 2010 předložil kraj na krajském pracovišti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Havl. Brodě pět žádostí o spolufinancování akcí z Operačního programu Životní prostředí. Předmětem žádostí bylo zachovat výjimečnou biodiverzitu MZCHÚ tzn. zastavit zarůstání lokalit dřevinami a odstranit jejich nálety, zastavit ruderalizaci, obnovit a stabilizovat vodní režim, řečeno obecně, chránit vybrané MZCHÚ před nežádoucími změnami, další destrukcí či dokonce zánikem.
Všechny předložené žádosti byly akceptovány a uspěly v soutěži. Registrační listy byly shodně vydány 19. července 2012.
Realizace vlastních zásahů a opatření v jednotlivých MZCHÚ se předpokládá postupně od listopadu 2013 až do 31. 05. 2015, dle charakteru lokalit, jednotlivých zásahů či opatření, přičemž čerpání finančních prostředků na tuto asanaci bude rovnoměrně rozloženo na celé plánované, realizační období projektu.
Dle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČO: 277 25 839, činí předpokládaná hodnota neinvestičních (nestavebních) prací - služeb u jednotlivých akcí:
- předpokládaná hodnota služeb Části I. veřejné zakázky s názvem Biodiverzita - EVL V Lisovech činí 1.525.752,- Kč bez DPH (slovy jeden milion pět set dvacet pět tisíc sedm set padesát dva Korun českých).
- předpokládaná hodnota služeb Části II. veřejné zakázky s názvem Biodiverzita - PR Rašeliniště Kaliště činí 1.069.137,- Kč bez DPH (slovy jeden milion šedesát devět tisíc jedno sto třicet sedm Korun českých).
- předpokládaná hodnota služeb Části III. veřejné zakázky s názvem Biodiverzita - PP Jezdovické rašeliniště činí 611.100,- Kč bez DPH (slovy šest set jedenáct tisíc sto Korun českých).
- předpokládaná hodnota služeb Části IV. veřejné zakázky s názvem Biodiverzita - EVL Šimanovské rašeliniště činí 764.171,- Kč bez DPH (slovy sedm set šedesát čtyři tisíc jedno sto sedmdesát jedna Korun českých).
- předpokládaná hodnota služeb Části V. veřejné zakázky s názvem Biodiverzita -- PR Údolí Brtnice činí 1.008.058,- Kč bez DPH (slovy jeden milion osm tisíc padesát osm Korun českých).
Zadávací řízení bude vedeno v režimu zjednodušeného podlimitního řízení na služby vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky na služby činí 4.978.218,- Kč bez DPH (slovy čtyři miliony devět set sedmdesát osm tisíc dvě stě osmnáct Korun českých).
Návrh řešení Odbor životního prostředí navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o zahájení veřejné zakázky na služby k projektu Biodiverzita . Předmět plnění zakázky je dle § 98 zákona rozdělen na pět částí, přičemž dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, některé nebo všechny části veřejné zakázky.
V případě schválení veřejné zakázky radou kraje potom administrátor zadávacího řízení - společnost KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. ve spolupráci s odborem životního prostředí bezodkladně zahájí výběrové řízení:
Biodiverzita - neinvestiční (nestavební) opatření
formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu
RK-21-2013-56, př. 1.
Odbor životního prostředí navrhuje radě kraje jmenovat členy komise pro otevírání obálek a jejich náhradníky dle materiálu RK-21-2013-56, př. 2.
Odbor životního prostředí navrhuje radě kraje jmenovat členy komise pro hodnocení nabídek a jejich náhradníky dle materiálu RK-21-2013-56, př. 3.
Odbor životního prostředí navrhuje, aby rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 13.500.000 Kč na zvláštní účet kraje Zachování biodiverzity pro realizaci všech prací projektu. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce činí 5.069.166,- Kč bez DPH (slovy pět miliónů šedesát devět tisíc sto šedesát šest korun českých) a je součástí další samostatné veřejné zakázky. Dozory (TDI, AD a biolog. dozor činí cca 900.000,- Kč, biomonitoring lokalit cca 350.000,-Kč a publicita a propagace cca 200.000,- Kč).
StanoviskaEkonomický odbor: souhlasí s návrhem usnesení, uvedený projekt je zahrnut v rozpočtovém výhledu na roky 2013 - 2015.
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu: souhlasí s návrhem usnesení.
Stanovisko KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. k otázce možného dělení veřejné zakázky při zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí viz materiál RK-21-2013-56, př. 4.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby Biodiverzita - neinvestiční (nestavební) opatření dle materiálu RK-21-2013-56, př. 1 formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;
ustanovuje
komisi pro otevírání obálek podlimitní veřejné zakázky na služby Biodiverzita - neinvestiční (nestavební) opatření dle materiálu RK-21-2013-56, př. 2;
jmenuje
hodnotící komisi podlimitní veřejné zakázky na služby Biodiverzita - neinvestiční (nestavební) opatření dle materiálu RK-21-2013-56, př. 3;
stanoví
že kvalifikaci u podlimitní veřejné zakázky na služby Biodiverzita - neinvestiční (nestavební) opatření posoudí hodnotící komise;
ukládá
odboru životního prostředí zajistit řádný průběh zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby Biodiverzita - neinvestiční (nestavební) opatření ;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 13.500.000 Kč na zvláštní účet kraje Zachování biodiverzity s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
Odpovědnost odbor životního prostředí
Termín 15. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz