Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-132

RK-40-2013-132.doc  RK-40-2013-132pr01.pdf
Číslo materiálu132
Číslo jednacíRK-40-2013-132
NázevNávrh rozpočtového opatření - dotační program Bezpečnost a kvalita ZP
Zpracoval J. Dvořáková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo zdravotnictví České republiky vydalo podle ustanovení § 14 zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s usnesením vlády č. 92/2010 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, usnesením vlády č. 410 ze dne 13. 6. 2012
o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2013 rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR.
Dotace byla přidělena vybraným nemocnicím zřizovaným Krajem Vysočina následovně:
* Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci - na projekt WHO - HPH Recognition Project ve výši 50 000 Kč,
* Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci - na projekt WHO - HPH Research Project: Recognition Process ve výši 50 000 Kč.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2013, včetně změny závazného ukazatele Příspěvek na provoz u vybraných nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina ve výši schválené dotace.
Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaOdbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00686-27 (materiál RK-40-2013-132, př. 1).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (účelový znak 35438) o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci dotačního programu Bezpečnost a kvalita ZP o částku 100 000 Kč;
* zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2013, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s účelovým znakem 35438 o celkovou částku 100 000 Kč s určením pro:
- Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 50 000 Kč,
- Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 50 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2013 o částku:
- 50 000 pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci,
- 50 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
určenou na realizaci projektu v rámci státního dotačního programu Bezpečnost a kvalita ZP.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 2013- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz