Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-121

RK-40-2013-121.doc  RK-40-2013-121pr01.doc  RK-40-2013-121pr02.doc
Číslo materiálu121
Číslo jednacíRK-40-2013-121
NázevOrganizační řády příspěvkových organizací Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina a Domov bez zámku
Zpracoval K. Píbilová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV příspěvkových organizacích Kraje Vysočina zřizovaných na úseku sociálních služeb se vnitřní uspořádání řídí organizačním řádem, který dosud na základě zřizovací listiny vydává zřizovatel na návrh ředitele organizace. Ve smyslu závěrečných ustanovení zřizovací listiny změny a dodatky organizačního řádu vydá zřizovatel na návrh ředitele. Ředitel organizace tedy zodpovídá za aktualizaci organizačního řádu včetně organizačního schématu dle požadavků zřizovatele, platných právních předpisů a potřeb organizace. Daný postup bude uplatňován do doby, než dojde k přizpůsobení příslušných dokumentů (zřizovací listiny, stávajícího organizačního řádu) tak, aby mohl být aplikován systém vydávání organizačních řádů, který byl schválen usnesením RK 1971/37/2013/RK.
Návrhy nových organizačních řádů s požadovanou účinností k 1. 1. 2014 předložili ředitelé následujících příspěvkových organizací:
* Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina
* Domov bez zámku
Ředitelka Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, požádala o změnu organizačního řádu z důvodu plánovaných změn ve vnitřním uspořádání týkajících se řízení jednotlivých pracovišť.
Ředitelka Domova bez zámku, příspěvkové organizace, požádala o změnu organizačního řádu z důvodu plánovaných personálních změn na ekonomickém úseku - vznik nového místa účetní a provozně - technického pracovníka. Dále dochází k přesunu činností sociálního pracovníka mezi jednotlivými útvary.
Vzhledem k charakteru změn jsou pro přehlednost vydávány nové organizační řády v úplném znění.
Návrh řešení V souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a závěrečnými ustanoveními zřizovacích listin předkládá odbor sociálních věcí radě kraje ke schválení návrhy (změny) organizačních řádů výše uvedených příspěvkových organizací. Jedná se o zapracované navrhované organizační změny.
Navrhujeme radě kraje vydat nové organizační řády příspěvkových organizací dle materiálu RK-40-2013-121, př. 1 - 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
vydává
* Organizační řád Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-40-2013-121, př. 1;
* Organizační řád Domova bez zámku, příspěvkové organizace, dle materiálu
RK-40-2013-121, př. 2.
Odpovědnost ředitelé dotčených příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí
Termín 2014- 1- 1
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz