Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-115

RK-40-2013-115.doc  RK-40-2013-115pr01.doc
Číslo materiálu115
Číslo jednacíRK-40-2013-115
NázevPodstatná změna č. IX v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
Zpracoval J. Bína, E. Komínková, E. Pausarová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina navrhl zařazení Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvková organizace do projektu transformace pobytových zařízení sociální péče, jehož způsobilé náklady jsou financované z Integrovaného operačního programu. Důvodem byla skutečnost, že organizace sídlí v historickém objektu zámku, který nevyhovuje stavebně moderním požadavkům poskytování sociálních služeb.
V rámci příprav realizace tohoto projektu byl Usnesením 0808/17/2012/RK dne 24. 4. 2012 schválen Transformační plán ÚSP Křižanov, příspěvkové organizace. Usnesením 0059/01/2012/ZK dne 12. 2. 2012 zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo předfinancování přípravné fáze projektu a jeho realizaci do doby, než budou poskytnuty finanční prostředky z IOP. Podání samotného projektu, které rada kraje schválila Usnesením 1032/22/2012/RK dne 5. 6. 2012, bylo uskutečněno 29. 6. 2012. Od podání projektu rada schválila podstatné změny v projektu č. I - VIII.
Oznámení o změně č. IX bylo zpracováno z důvodu úpravy plánovaného rozpočtu projektu Transformace ÚSP Křižanov I. dle skutečně vynaložených výdajů v roce 2013. Změna obsahuje převod finančních prostředků mezi lety 2013 a 2014 tak, aby došlo k jejich efektivnímu využití a nedošlo k propadnutí finančních prostředků, které byly v roce 2013 plánované, avšak nedošlo k jejich čerpání nebo naopak aby nedošlo ke vzniku nezpůsobilých výdajů z důvodů přečerpání financí v roce 2013.
Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-40-2013-115, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-40-2013-115, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-40-2013-115, př. 1 a zapracovat změny do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-40-2013-115, př. 1;
ukládá
* majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-40-2013-115, př. 1;
* odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-40-2013-115, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor majetkový
Termín 2014- 1- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz