Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-113

RK-40-2013-113.doc  RK-40-2013-113pr01.doc
Číslo materiálu113
Číslo jednacíRK-40-2013-113
NázevPodstatná změna č. XIII v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
Zpracoval J. Bína, Z. Lesinová, J. Krejčí
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuPřed koncem kalendářního roku je nutné Oznámením o změně převést do roku 2014 všechny finanční prostředky nevyčerpané v roce 2013. Ty prostředky, o nichž jsme s jistotou věděli, že je již letos nebudeme čerpat, jsme převedli na začátku prosince 2013. Nyní je nutné převod učinit ještě u mzdových výdajů, poplatků spojených s realizací projektu a výdajů spojených se zajištěním publicity. Jedná se o řádky rozpočtu č. 5030, 5032, 5050 a 6019. Přehled konkrétních částek je uveden v příloze tohoto materiálu.
Společně s tímto krokem je nezbytné upravit rozložení čerpání schválených mzdových prostředků v jednotlivých etapách projektu, konkrétně se jedná o navýšení mzdových prostředků ve 3. etapě projektu a jejich snížení ve 4. a 5. etapě projektu.
V první polovině roku 2013 nám byly poskytovatelem dotace vyčísleny nezpůsobilé výdaje ve výši 24 000 Kč (dodatek ke smlouvě na projektovou dokumentaci). V rozpočtu projektu jsou tyto výdaje vyčleněny v roce 2013, ale jelikož vznikly již v roce 2012, je třeba je v rozpočtu projektu vyčlenit v roce 2012. Jedná se pouze o formální krok.
Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-40-2013-113, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit Oznámení dle materiálu RK-40-2013-113, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-40-2013-113, př. 1 a zapracovat toto Oznámení do požadovaných příloh MPSV.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-40-2013-113, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-40-2013-113, př. 1 a zapracovat jej do požadovaných příloh MPSV.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 2015- 1- 15
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz