Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-112

RK-40-2013-112.doc  RK-40-2013-112pr01.pdf  RK-40-2013-112pr02.doc
Číslo materiálu112
Číslo jednacíRK-40-2013-112
Název4. Monitorovací zpráva projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje
Zpracoval L. Hajčiarová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina realizuje projekt Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje pod registračním číslem CZ.1.04/3.4.04/76.00239. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
Projekt má za cíl iniciovat místní partnerství aktérů v Kraji Vysočina zabývajících se zaměstnaností (rovností šancí) a slaďováním pracovního a rodinného života místních obyvatel. V rámci tohoto partnerství pak formulovat a šířit (osvěta) vhodná opatření, která povedou k řešení problémů cílových skupin projektu a tím i ke zlepšení jejich kvality života.
Z aktivit projektu v posledním monitorovaném období: V jednotlivých okresech Kraje Vysočina proběhly v červnu a září 2013 schůzky pracovních skupin složených ze zástupců veřejné správy, firem a neziskových organizací. V červenci a srpnu proběhlo školení tazatelek pro výzkum ve firmách v Kraji Vysočina, zaměřený na využívání principů rovných příležitostí. Od srpna do listopadu probíhalo dotazníkové šetření ve firmách, jehož výsledky budou zpracovány v následujícím monitorovacím období. V říjnu a listopadu 2013 proběhlo 10 seminářů projektu zaměřených na slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti, vždy po třech v okrese Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Jihlava a jeden seminář v okrese Pelhřimov (další dva semináře v Pelhřimově a tři semináře v Třebíči se uskutečnily už na podzim 2012). Byly také dokončeny práce na dvou brožurách, které jsou produktem projektu.
Dle stanoveného harmonogramu projektu byla zpracována Monitorovací zpráva č. 4 za období od 1. 6. do 30. 11. 2013, kterou nyní předkládáme radě kraje jako materiály
RK-40-2013-112, př. 1, RK-40-2013-112, př. 2. Po finalizaci monitorovací zprávy bude v systému Benefit zpracována Žádost o platbu a včetně požadovaných příloh bude odeslána externímu řídícímu orgánu.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje vzít na vědomí Monitorovací zprávu dle materiálu RK-40-2013-112, př. 1, RK-40-2013-112, př. 2 a uložit odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály externímu řídícímu orgánu. V materiálu RK-40-2013-112, př. 2 je připojeno prohlášení, které musí být přiloženo k monitorovací zprávě a k žádosti o platbu.
StanoviskaStanovisko projektové kanceláře: Projektová kancelář bere na vědomí monitorovací zprávu.
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-40-2013-112, př. 1 a RK-40-2013-112, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-40-2013-112, př. 2;
ukládá
odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály externímu řídícímu orgánu.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 2013- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz