Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 40/2013, které se bude konat dne 17.12.2013 v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 39/2013
2. Majetkoprávní vypořádání pozemku v rámci stavby II/405 Zašovice průtah
    ( P. Kolář, RK-40-2013-02)
3. Majetkoprávní příprava stavby III/03818 Stříbrné Hory, most ev. č. 03818-3
    ( P. Kolář, RK-40-2013-03)
4. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. a obci Chotěboř
    ( P. Kolář, RK-40-2013-04)
5. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Puklice - zrušení usnesení 0517/12/2012/RK
    ( P. Kolář, RK-40-2013-05)
6. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zřizování služebností na majetku Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-40-2013-06)
7. Veřejná zakázka na stavební práce Transformace ÚSP Křižanov I. - Bystřice nad Pernštejnem
    ( P. Kolář, RK-40-2013-07)
8. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy
    ( P. Kolář, RK-40-2013-08)
9. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
    ( P. Kolář, RK-40-2013-09)
10. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-40-2013-10)
11. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
    ( P. Kolář, RK-40-2013-11)
12. Veřejná zakázka na stavební práce Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu
    ( P. Kolář, RK-40-2013-12)
13. Uzavření smlouvy zakládající právo Kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby III/35429 Pavlov - most ev. č. 35429-1
    ( P. Kolář, RK-40-2013-13)
14. Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby III/36042 Mirošov - most ev. č. 36042-3
    ( P. Kolář, RK-40-2013-14)
15. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina II
    ( P. Kolář, RK-40-2013-15)
16. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie
    ( P. Kolář, RK-40-2013-16)
17. Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016
    ( P. Kolář, RK-40-2013-17)
18. Dodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých a dodatek Příkazní smlouvy mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací
    ( P. Kolář, RK-40-2013-18)
19. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou
    ( P. Kolář, RK-40-2013-19)
20. Změna pracovní smlouvy projektového a finančního manažera projektů transformace od 1. 1. 2014
    ( Z. Kadlec, RK-40-2013-20)
21. Plány činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2014
    ( K. Lisá, RK-40-2013-21)
22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura na rok 2013 - poskytnutí dotace na aktivity související s televizním dokumentem
    ( K. Lisá, RK-40-2013-22)
23. Prohlášení Kraje Vysočina ve vztahu k majetkovému vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
    ( K. Lisá, RK-40-2013-23)
24. Záměr propagace Kraje Vysočina v tematické příloze Literárních novin
    ( K. Lisá, RK-40-2013-24)
25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2013 - změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
    ( K. Lisá, RK-40-2013-25)
26. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace v souvislosti s 4. splátkou půjčky určenou na realizaci projektu Porta culturae
    ( K. Lisá, RK-40-2013-26)
27. Návrh na provedení rozpočtového opatření - proplacení splátky etapy realizace projektu Porta culturae podpořeného z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013 Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organi
    ( K. Lisá, RK-40-2013-27)
28. Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - Smlouvy o výpůjčce
    ( K. Lisá, RK-40-2013-28)
29. Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu
    ( K. Lisá, RK-40-2013-29)
30. Návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení vrácených finančních prostředků do rozpočtu kraje
    ( A. Krištofová, RK-40-2013-30)
31. Veřejná zakázka na stavební práce: II/408 Jemnice - Dobrá Voda
    ( H. Strnadová, RK-40-2013-31)
32. Veřejná zakázka na stavební práce na akci: II/405 Příseka - obchvat
    ( H. Strnadová, RK-40-2013-32)
33. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/639 Batelov - úprava křižovatky
    ( H. Strnadová, RK-40-2013-33)
34. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/351 Třebíč - most ev. č. 351-024
    ( H. Strnadová, RK-40-2013-34)
35. Návrh na změnu názvu akce v kapitole Doprava, příloha D2 - Investice v dopravě
    ( H. Strnadová, RK-40-2013-35)
36. Udržitelnost projektu II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice
    ( H. Strnadová, RK-40-2013-36)
37. Rozhodnutí o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV
    ( H. Strnadová, RK-40-2013-37)
38. 5. zpráva o realizaci projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3
    ( H. Strnadová, RK-40-2013-38)
39. Ukončení projektů dopravní infrastruktury - návrh na rozpočtová opatření
    ( H. Strnadová, RK-40-2013-39)
40. Návrh rozpisu čerpání jednotlivých tranší Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pro financování provozu, údržby a oprav silnic II. a III. tříd a mostů na rok 2014
    ( H. Strnadová, RK-40-2013-40)
41. Žádost města Přibyslav o prodej silničních kostek
    ( H. Strnadová, RK-40-2013-41)
42. Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
    ( H. Strnadová, RK-40-2013-42)
43. Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina - typ smlouvy
    ( H. Strnadová, RK-40-2013-43)
44. Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina - změna notifikace
    ( H. Strnadová, RK-40-2013-44)
45. Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina - drážní osobní doprava
    ( H. Strnadová, RK-40-2013-45)
46. Stanovení platu ředitelce Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
    ( I. Hanáková Kosourová, RK-40-2013-46)
47. Poskytnutí daru vítězům krajské soutěže s názvem Poznej Vysočinu 2014
    ( I. Šteklová, RK-40-2013-47)
48. Finanční příspěvek na realizaci soutěže Poznej Vysočinu
    ( I. Šteklová, RK-40-2013-48)
49. Informace o výjezdním zasedání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
    ( I. Šteklová, RK-40-2013-49)
50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na dokumentární film Sama proti času
    ( I. Šteklová, RK-40-2013-50)
51. Zpráva o pokroku a prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 2. monitorovacího období projektu Angažovanci
    ( I. Fryšová, RK-40-2013-51)
52. Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace na projekt Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina
    ( I. Fryšová, RK-40-2013-52)
53. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí 2. zálohy na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
    ( I. Fryšová, RK-40-2013-53)
54. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu - ANGAŽOVANCI v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce
    ( I. Fryšová, RK-40-2013-54)
55. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 11/1.1.36 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-40-2013-55)
56. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 9/1.2.37 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-40-2013-56)
57. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 11/1.3.50 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-40-2013-57)
58. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-40-2013-58)
59. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zdraví bez hranic v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
    ( I. Fryšová, RK-40-2013-59)
60. Projekty Implementace soustavy Natura 2000 - Vysočina a Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky - návrhy na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
    ( E. Horná, RK-40-2013-60)
61. Doklad (prohlášení zadavatele) požadovaný od SFŽP ČR k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke Smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí
    ( E. Horná, RK-40-2013-61)
62. Projekt Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
    ( E. Horná, RK-40-2013-62)
63. Projekty Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - rybníky s kuňkou ohnivou - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
    ( E. Horná, RK-40-2013-63)
64. Nové práce v rámci projektu Kraje Vysočina Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Nemocnice Havlíčkův Brod
    ( E. Horná, RK-40-2013-64)
65. Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
    ( E. Horná, RK-40-2013-65)
66. Výpůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-40-2013-66)
67. Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-40-2013-67)
68. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-40-2013-68)
69. Nájemní smlouva pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-40-2013-69)
70. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-40-2013-70)
71. Informační povinnost vyplývající z Pravidel Rady Kraje Vysočina
    ( S. Měrtlová, RK-40-2013-71)
72. Informace o průběhu aktualizace Zdravotního plánu Kraje Vysočina
    ( S. Měrtlová, RK-40-2013-72)
73. Žádost Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o souhlas s nákupem věci na splátky
    ( S. Měrtlová, RK-40-2013-73)
74. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - dotace pro účely modernizace datových center a ICT oddělení nemocnic Kraje Vysočina
    ( S. Měrtlová, RK-40-2013-74)
75. Smlouva o spolupráci pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-40-2013-75)
76. Návrh rozpočtového opatření - vratka transferu na realizaci projektu Zavedení nového modelu kolektivní péče o předškolní děti pro zaměstnance Nemocnice Havlíčkův Brod formou dětské skupiny
    ( S. Měrtlová, RK-40-2013-76)
77. Smlouva se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky
    ( S. Měrtlová, RK-40-2013-77)
78. Věcné dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-40-2013-78)
79. Dary a příspěvky pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-40-2013-79)
80. Výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-40-2013-80)
81. Peněžní dary pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-40-2013-81)
82. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů za likvidaci nepoužitelných léčiv za II. pololetí 2013
    ( S. Měrtlová, RK-40-2013-82)
83. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za III. čtvrtletí 2013
    ( S. Měrtlová, RK-40-2013-83)
84. Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizací
    ( S. Měrtlová, RK-40-2013-84)
85. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-40-2013-85)
86. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - doplatek grantu v rámci programu Partnerství Comenius Regio, projekt Effective School Management
    ( M. Pech, RK-40-2013-86)
87. Havarijní pojištění vozidel Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou a Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov
    ( M. Pech, RK-40-2013-87)
88. Návrh na odepsání pohledávky
    ( M. Pech, RK-40-2013-88)
89. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 - změna závazných ukazatelů
    ( M. Pech, RK-40-2013-89)
90. Odvolání z vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378
    ( M. Pech, RK-40-2013-90)
91. Potvrzení na vedoucím pracovním místě ředitele Gymnázia Havlíčkův Brod
    ( M. Pech, RK-40-2013-91)
92. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
    ( M. Pech, RK-40-2013-92)
93. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
    ( M. Pech, RK-40-2013-93)
94. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
    ( M. Pech, RK-40-2013-94)
95. Vyjmutí záchranné služby z povinností SKI klubu Velké Meziříčí při organizačním zajištění Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže
    ( M. Pech, RK-40-2013-95)
96. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Gymnázium Pacov
    ( M. Pech, RK-40-2013-96)
97. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na projekt EDU.ECO.NET
    ( M. Pech, RK-40-2013-97)
98. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekt
    ( M. Pech, RK-40-2013-98)
99. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř
    ( M. Pech, RK-40-2013-99)
100. Jmenování hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
( M. Pech, RK-40-2013-100)
101. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
( M. Pech, RK-40-2013-101)
102. Žádosti TJ Jiskra Havlíčkův Brod o prominutí zpoždění vyúčtování dotací na pořádání mistrovství a účasti na mistrovství
( M. Pech, RK-40-2013-102)
103. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
( M. Pech, RK-40-2013-103)
104. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů středních škol v souvislosti s monitorování kvality vzdělávání v učebních oborech
( M. Pech, RK-40-2013-104)
105. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů středních škol v souvislosti s podporou spolupráce s Nitranským samosprávným krajem
( M. Pech, RK-40-2013-105)
106. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - podpora aktivit Týdne vzdělávání dospělých 2013
( M. Pech, RK-40-2013-106)
107. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku č. 3 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku
( M. Pech, RK-40-2013-107)
108. Pojistné smlouvy v souvislosti se zajištěním Her VI. Zimní olympiády dětí a mládeže
( M. Pech, RK-40-2013-108)
109. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu sportovního areálu pro pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže
( M. Pech, RK-40-2013-109)
110. 0Návrh na vyřazení majetku a škody kraje
( V. Novotný, M. Magrot, RK-40-2013-110)
111. Schválení Průběžné monitorovací zprávy č. 2 projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II
( V. Švarcová, RK-40-2013-111)
112. 4. Monitorovací zpráva projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje
( V. Švarcová, RK-40-2013-112)
113. Podstatná změna č. XIII v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
( V. Švarcová, RK-40-2013-113)
114. Podstatná změna č. XI v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
( V. Švarcová, RK-40-2013-114)
115. Podstatná změna č. IX v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
( V. Švarcová, RK-40-2013-115)
116. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za třetí etapu projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III
( V. Švarcová, RK-40-2013-116)
117. Návrh na odepsání pohledávky
( V. Švarcová, RK-40-2013-117)
118. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce
( V. Švarcová, RK-40-2013-118)
119. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2013 u Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
( V. Švarcová, RK-40-2013-119)
120. Podání projektové žádosti Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit, zkrácený název Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině
( V. Švarcová, RK-40-2013-120)
121. Organizační řády příspěvkových organizací Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina a Domov bez zámku
( V. Švarcová, RK-40-2013-121)
122. Podstatná změna č. XI a informace o aktuálním stavu projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
( V. Švarcová, RK-40-2013-122)
123. 5. monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
( V. Švarcová, RK-40-2013-123)
124. Podstatná změna VIII. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
( V. Švarcová, RK-40-2013-124)
125. Podstatná změna V. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
( V. Švarcová, RK-40-2013-125)
126. Podstatná změna XII. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
( V. Švarcová, RK-40-2013-126)
127. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz