Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-64

RK-40-2013-64.doc  RK-40-2013-64pr01.pdf  RK-40-2013-64pr02.xls
Číslo materiálu64
Číslo jednacíRK-40-2013-64
NázevNové práce v rámci projektu Kraje Vysočina Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Nemocnice Havlíčkův Brod
Zpracoval J. Joneš
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuV tomto materiálu se jedná o řešení nových prací v rámci projektu Kraje Vysočina s názvem Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina na akci Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Nemocnice Havlíčkův Brod spolufinancovaného z Operačního programu Životního prostředí.
Dne 20. března 2012 Rada Kraje Vysočina usnesením č. 0572/12/2012/RK rozhodla zahájit zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby k výše uvedenému projektu.
Dne 3. července 2012 Rada Kraje usnesením č. 1238/26/2012/RK rozhodla vybrat, mimo jiné, nejvhodnější nabídku pro akci Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Nemocnice Havlíčkův Brod a uložila odboru životního prostředí oznámení výsledků veřejné zakázky. Na základě proběhlého výběrového řízení byla v září 2012 uzavřena smlouva o dílo se společností GREEN PROJECT s.r.o. na realizaci prací (viz materiál RK-40-2013-64, př. 1). Na realizaci následně schválilo zastupitelstvo prostředky usnesením 0612/08/2012/ZK dne 18. prosince 2012.
Na základě požadavku provozovatele (Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace) jsou navrhovány nové práce (práce a činnosti na původní veřejné zakázce nezávislé) vhodné pro chod a fungování provozu v parku nemocnice: jedná se o vydláždění spojovacích chodníků v parku před domovem pro seniory (zpevněné plochy), stavbu oplocení u vstupu včetně dodávky materiálu a o pokácení dalšího stromu, který byl poškozen vichřicí (odstranění havarijní lípy a náhradní výsadbu), propočet viz materiál RK-40-2013-64, př. 2. Tyto práce nelze s ohledem na povětrnostní podmínky a vegetační období reálně provést do konce roku 2013 (zejména kácení poškozeného stromu a náhradní výsadba za havarijní kácení).
V případě zpevněných ploch a oplocení, se jedná o práce, které nejsou způsobilým výdajem z Operačního programu Životního prostředí, takže nemají vliv na čerpání dotace (a budou tedy hrazeny z prostředků kraje v rámci uvedeného projektu).
V případě kácení, včetně frézování pařezu, a náhradní výsadby navrhneme uplatnit tyto výdaje jako způsobilé výdaje do změnového listu v rámci Operačního programu Životního prostředí.
Výše uvedené práce nejsou obsaženy (popsány a konkretizovány) v projektové dokumentaci na akci Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Nemocnice Havlíčkův Brod .
Návrh řešení Odbor životního prostředí navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozšíření rozsahu akce dle materiálu RK-40-2013-64, př. 2. Nové práce s realizací v roce 2014 se budou řešit samostatným zadáním formou zakázky malého rozsahu s předpokládanou cenou do 400 000,- Kč bez DPH.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu souhlasí s návrhem usnesení.
Ekonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení, neuznatelné výdaje budou dle přílohy ve výši cca 367 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
v projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Nemocnice Havlíčkův Brod realizovat nové práce tzn. dodávku a stavbu oplocení, stavbu zpevněných ploch - chodníků a kácení poškozeného stromu včetně náhradní výsadby za toto havarijní kácení dle materiálu RK-40-2013-64, př. 2;
ukládá
odboru životního prostředí připravit realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na nové práce tzn. dodávku a stavbu oplocení, stavbu zpevněných ploch - chodníků a kácení poškozeného stromu včetně náhradní výsadby za toto havarijní kácení dle materiálu RK-40-2013-64, př. 2 a to v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných č. 04/2013 ze dne 05. 03. 2013.
Odpovědnost odbor životního prostředí
Termín 31. 12. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz