Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-04

RK-40-2013-04.doc  RK-40-2013-04pr01.doc  RK-40-2013-04pr02.pdf
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-40-2013-04
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. a obci Chotěboř
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší výkup pozemku po akci Oprava silnice III/34529 Chotěboř, ul. Partyzánská, v k. ú. a obci Chotěboř.
Akce byla projektově a majetkoprávně připravována od roku 2007, realizace proběhla v roce 2011-12. Součástí dokumentace ke stavebnímu řízení byla mimo jiné Smlouva o právu provést stavbu, uzavřená mezi vlastníkem dotčeného pozemku par. č. 4708 ostatní plocha, dráha v k. ú Chotěboř, kterým jsou České dráhy, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 a investorem akce, Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny. KSÚSV se ve smlouvě zavázala k majetkoprávnímu vypořádání formou odkupu pozemku po skončení akce, proto již v roce 2007 podala žádost o odkup zmíněného pozemku. K této žádosti vydaly ČD, a. s., Regionální správa majetku Brno, Kounicova 26, 611 43 kladné stanovisko, jehož součástí byla podmínka, že z důvodu dalšího nevyužití zbytkové plochy pro provoz dráhy bude pozemek par. č. 4708 k. ú. Chotěboř prodán v celé míře, tzn. ve výměře 1 300 m2. Pozemek par. č. 4708 je veden na listu vlastnictví č. 4701 pro k. ú. a obec Chotěboř u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod.
V říjnu roku 2012 byla Odborem prodeje zbytného majetku Generálního ředitelství ČD zaslána Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina žádost o zaslání stanoviska k navrhované kupní ceně 30 000 Kč za celou výměru pozemku. Tato kupní cena a zahájení jednání o prodeji pozemku bylo schváleno radou kraje usnesením č. 1951/37/2012/RK ze dne 13. 11. 2012. Na jeho základě schválila majetková komise ČD prodej pozemku. Následně byl odboru majetkovému zaslán návrh kupní smlouvy, který je pro informaci přikládán jako materiál RK-40-2013-04, př. 1.
Návrh řešení OM navrhuje uzavřít s ČD kupní smlouvu, neboť tento návrh je v souladu se stanoviskem KSÚSV, pracoviště Havlíčkův Brod, majetkovým správcem. KSÚSV navrhovala přistoupit na požadavky výkupu celé výměry pozemku, včetně výše kupní ceny, přestože Kraj Vysočina celou výměru pozemku ke své činnosti nepotřebuje. V přepočtu vychází kupní cena 23,076 Kč/m2, což je oproti výši úřední ceny 83,075 Kč/m2, vypočtené dle Cenové vyhlášky , pro Kraj Vysočina výhodná nabídka. Z toho vyplývá, že je v zájmu Kraje Vysočina souhlasit s těmito nestandardními podmínkami.
Převodem pozemku současně dojde k ukončení nájemní smlouvy, která byla v rámci majetkoprávní přípravy stavby pro tento pozemek uzavřena. V případě zájmu třetích osob může být část pozemku, nezastavěná tělesem silnice, převedena do jejich vlastnictví.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje nabýt pozemek úplatným převodem do vlastnictví kraje.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace a ODSH souhlasí s navrhovanými změnami.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemek par. č. 4708 ostatní plocha, dráha o výměře 1300 m2 v k. ú. a obci Chotěboř z vlastnictví České dráhy, a. s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO 709 94 226 do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 30 000 Kč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 4. 2. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz