Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 39/2013, které se bude konat dne 03.12.2013 v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 38/2013
2. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-39-2013-02)
3. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
    ( P. Kolář, RK-39-2013-03)
4. Změna usnesení 1865/35/2013/RK
    ( P. Kolář, RK-39-2013-04)
5. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na majetku kraje.
    ( P. Kolář, RK-39-2013-05)
6. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení bezúplatného věcného břemene v k. ú. Heřmaneč u Počátek
    ( P. Kolář, RK-39-2013-06)
7. Změna usnesení 0464/06/2013/ZK
    ( P. Kolář, RK-39-2013-07)
8. Veřejná zakázka na stavební práce Transformace ÚSP Křižanov I. - Velké Meziříčí
    ( P. Kolář, RK-39-2013-08)
9. Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury II/406 Telč - průtah - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
    ( H. Strnadová, RK-39-2013-09)
10. Monitorovací zpráva/hlášení o pokroku projektu III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2
    ( H. Strnadová, RK-39-2013-10)
11. Žádost o mimořádné zvýšení příspěvku na provoz pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura na rok 2013
    ( K. Lisá, RK-39-2013-11)
12. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013
    ( K. Lisá, RK-39-2013-12)
13. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
    ( K. Lisá, RK-39-2013-13)
14. Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
    ( K. Lisá, RK-39-2013-14)
15. Prohlášení k darovací smlouvě na podporu kultury
    ( K. Lisá, RK-39-2013-15)
16. Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
    ( K. Lisá, RK-39-2013-16)
17. Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
    ( E. Horná, RK-39-2013-17)
18. Darování vyřazeného nepotřebného movitého majetku
    ( I. Šmídová, RK-39-2013-18)
19. Statut Sociálního fondu
    ( Z. Kadlec, RK-39-2013-19)
20. Metodické doporučení ve věci nákupu potravin pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
    ( Z. Kadlec, RK-39-2013-20)
21. Projekt Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba - návrh řešení na uplatnění sankcí
    ( P. Pavlinec, RK-39-2013-21)
22. Pravidla Rady Kraje Vysočina
    ( D. Buřičová, RK-39-2013-22)
23. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina
    ( S. Měrtlová, P. Pavlinec, D. Buřičová, RK-39-2013-23)
24. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - odměny pro kodéry nemocnic
    ( S. Měrtlová, RK-39-2013-24)
25. Informační povinnost vyplývající z Pravidel Rady Kraje Vysočina
    ( S. Měrtlová, RK-39-2013-25)
26. Smlouva o smlouvě budoucí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, k výzvě IOP
    ( S. Měrtlová, RK-39-2013-26)
27. Dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-39-2013-27)
28. Smlouva o výpůjčce pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-39-2013-28)
29. Věcné a peněžní dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-39-2013-29)
30. Nájemní smlouva pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-39-2013-30)
31. Dary pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-39-2013-31)
32. Peněžní dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-39-2013-32)
33. Dary pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-39-2013-33)
34. Dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-39-2013-34)
35. Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv dle stavu k 30. 11. 2013 u kapitoly Zdravotnictví
    ( S. Měrtlová, RK-39-2013-35)
36. Návrh na aktualizaci investičního plánu a realizaci investičních akcí Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací
    ( S. Měrtlová, RK-39-2013-36)
37. Návrh na aktualizaci investičního plánu a realizaci investičních akcí Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
    ( S. Měrtlová, RK-39-2013-37)
38. Návrh rozpočtového opatření - dotační program Rezidenční místa
    ( S. Měrtlová, RK-39-2013-38)
39. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-39-2013-39)
40. Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v závěru roku 2013
    ( A. Krištofová, RK-39-2013-40)
41. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 2. pololetí 2013
    ( A. Krištofová, M. Pech, RK-39-2013-41)
42. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
    ( M. Pech, RK-39-2013-42)
43. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč
    ( M. Pech, RK-39-2013-43)
44. Jmenování člena školské rady při Gymnáziu Pacov
    ( M. Pech, RK-39-2013-44)
45. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostor pro pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014
    ( M. Pech, RK-39-2013-45)
46. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
    ( M. Pech, RK-39-2013-46)
47. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Střední průmyslová škola Jihlava - změna závazných ukazatelů
    ( M. Pech, RK-39-2013-47)
48. Monitorování kvality vzdělávání
    ( M. Pech, RK-39-2013-48)
49. Rozvoj technické tvořivosti v základních školách - návrh na poskytnutí věcného daru základním školám zajišťujícím metodickou přípravu
    ( M. Pech, RK-39-2013-49)
50. Odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
    ( M. Pech, RK-39-2013-50)
51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dar Sportovně střeleckému klubu AGROSTROJ Pelhřimov.
    ( M. Pech, RK-39-2013-51)
52. Podpora pořádání sportovních mistrovství
    ( M. Pech, RK-39-2013-52)
53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Organizace Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014
    ( M. Pech, RK-39-2013-53)
54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Smluvní příspěvek Českého olympijského výboru (resp. České olympijské a. s.) na pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014
    ( M. Pech, RK-39-2013-54)
55. Vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2013
    ( M. Pech, RK-39-2013-55)
56. Návrh na uzavření smlouvy o zajištění ubytování pro Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014
    ( M. Pech, RK-39-2013-56)
57. Finanční příspěvek na realizaci soutěže Poznej Vysočinu
    ( I. Šteklová, RK-39-2013-57)
58. Putovní výstava fotografií - Kraj Vysočina a Dolní Rakousko
    ( I. Šteklová, RK-39-2013-58)
59. Návrh plánu činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2014
    ( V. Novotný, RK-39-2013-59)
60. Akční plán realizace Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2014 - 2015
    ( V. Švarcová, RK-39-2013-60)
61. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
    ( V. Švarcová, RK-39-2013-61)
62. Vyhlášení výběrových řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkových organizací poskytující sociální služby
    ( V. Švarcová, RK-39-2013-62)
63. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt SENIOR PLUS
    ( V. Švarcová, RK-39-2013-63)
64. Návrh rozpočtového opatření u kapitoly Sociální věci - poskytnutí návratné finanční výpomoci některým příspěvkovým organizacím zřizovaným Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
    ( V. Švarcová, RK-39-2013-64)
65. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotací na projekty Technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-39-2013-65)
66. Dodatek č. 1 Partnerských smluv v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
    ( I. Fryšová, RK-39-2013-66)
67. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-39-2013-67)
68. Projekt Mutual Learning of the Benefits of EU Integration and Regional Cooperation in Ukraine (Mezinárodní visegrádský fond)
    ( I. Fryšová, RK-39-2013-68)
69. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 10/1.1.36 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-39-2013-69)
70. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 10/1.3.50 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-39-2013-70)
71. Přihláška do soutěže Česká inovace 2013
    ( I. Fryšová, RK-39-2013-71)
72. Změna usnesení 1557/32/2011/RK, 1450/36/2011/RK a 0717/16/2012/RK
    ( P. Kolář, RK-39-2013-72)
73. Změna usnesení 2072/39/2012/RK a usnesení 0038/02/2013/RK
    ( P. Kolář, RK-39-2013-73)
74. Změna usnesení 0464/06/2013/ZK
    ( P. Kolář, RK-39-2013-74)
75. Uzavření nepojmenované smlouvy
    ( P. Kolář, RK-39-2013-75)
76. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz