Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-65

RK-39-2013-65.doc
Číslo materiálu65
Číslo jednacíRK-39-2013-65
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotací na projekty Technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zpracoval L. Hánová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotací ze strany poskytovatele, tj. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT), za účelem zajištění průběžného financování tří projektů Technické pomoci (dále jen TP ), které jsou realizovány v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK ).
Usnesením č. 1444/28/2012/RK ( Rada kraje rozhoduje o nabytí peněz na Kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-28-2012-75, př. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt TP OP VK č. 39/26/2012, materiálu RK-28-2012-75, př. 2 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt TP OP VK č. 39/28/2012, materiálu RK-28-2012-75, př. 3 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt TP OP VK č. 39/27/2012 a prohlašuje skutečnosti uvedené v příloze č. 3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt TP OP VK č. 39/26/2012 dle materiálu
RK-28-2012-75, př. 1, skutečnosti uvedené v příloze č. 3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt TP OP VK č. 39/28/2012 dle materiálu RK-28-2012-75, př. 2, skutečnosti uvedené v příloze č. 3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt TP OP VK č. 39/27/2012 dle materiálu
RK-28-2012-75, př. 3 ) schválila Rada Kraje Vysočina Rozhodnutí o poskytnutí dotací na projekty Technické pomoci OP VK, které vydalo MŠMT.
V rámci projektu s názvem Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II vznikají výdaje související s osobními náklady na zaměstnance, kteří zajišťují administraci globálních grantů, výdaje na externí hodnotitele, výdaje související s pořízením zařízení potřebného k zajištění realizace globálních grantů, výdaje související se zajištěním občerstvení účastníků seminářů, vzdělávání pracovníků a audit globálních grantů. V rámci projektu Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II vznikají výdaje související s inzercí, pořízením propagačních materiálů a zhodnocením výstupů a výsledků globálních grantů. V rámci projektu Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II jsou hrazeny výdaje týkající se seminářů realizovaných pro žadatele a příjemce podpory v rámci globálních grantů a školení pro příjemce konané za účelem šíření dobré praxe při čerpání finančních prostředků z OP VK.
Způsobilé výdaje projektů TP OP VK jsou hrazeny ve 100 % výši z prostředků poskytovatele dotace, tj. MŠMT, v poměru 85 % z Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu.
V souladu s Rozhodnutími o poskytnutí dotací byly k výše jmenovaným projektům odeslány poskytovateli dotace monitorovací zprávy včetně žádostí o platbu za 2. monitorovací období projektů od 30. 1. 2013 - 29. 7. 2013.
Dne 5. 11. 2013 byla Kraji Vysočina převedena na zvláštní účet vedený u České národní banky, č. ú.: 94-32925681/0710, dotace ve výši 2 278 698,21 Kč, dne 8. 11. 2013 byla Kraji Vysočina převedena na zvláštní účet vedený u České národní banky,
č. ú.: 94-32925681/0710, dotace ve výši 41 695,47 Kč a dne 25. 11. 2013 byla Kraji Vysočina převedena na zvláštní účet vedený u České národní banky,
č. ú.: 94-32925681/0710, dotace ve výši 25 794,39 Kč.
Dotace přijaté na zvláštní účet vedený u České národní banky byly převedeny na zvláštní účty projektů Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II , Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II a Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II . Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtová opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštních účtů projektů Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II , Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II a Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II .
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštních účtů projektů Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II o přijaté finanční prostředky ve výši 2 278 698,21 Kč, Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II o přijaté finanční prostředky ve výši 41 695,47 Kč a Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II o přijaté finanční prostředky ve výši 25 794,39 Kč.
StanoviskaUsnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru ekonomickému, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Odbor ekonomický rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelových dotací ze strany poskytovatele, tj. MŠMT u projektů Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II ve výši 2 278 698,21 Kč, Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II ve výši 41 695,47 Kč a Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II ve výši 25 794,39 Kč.
Odbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektů Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele ve výši 2 278 698,21 Kč, Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele ve výši 41 695,47 Kč a Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele ve výši 25 794,39 Kč.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz