Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 31/2016 - 27.09.2016

ČísloNázev
01Pozvánka
02Střednědobé plány nemocnic a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na období 2017-2019
03Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
04Věcný a peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
05Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku názvem Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina
06Projektový záměr - Mobilní zařízení ve zdravotnictví pro Kraj Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
07Projektový záměr - iBeacon průvodcovský systém Žďár nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
08Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek
09Návrh Směrnice, kterou se stanoví bezpečnostní politika Kraje Vysočina
10Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - srpen 2016
11Návrh na uplatnění náhrady škody
12Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2016
13Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
14Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Životní prostředí
15Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství za účelem podpory akcí, které podpoří zájem mladé generace o studium zemědělských oborů
16Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací
17Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
18Darování pozemků v k. ú. a obci Bořetice
19Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
20Majetkoprávní vypořádání po stavbě II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
21Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
22Záměr prodeje nemovité věci v k. ú. Jihlava
23Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
24Vzájemné darování pozemků v k. ú. Jihlava a k. ú. Horní Kosov a obci Jihlava
25Vývoz a prezentace betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v Římě
26Souhlas s rozšířením kulturního statku Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči
27Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
28Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace
29Jmenování ředitelky/ředitele Střední školy stavební Třebíč
30Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na období září - prosinec 2016
31Souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu kopírovacího stroje - Gymnázium Žďár nad Sázavou
32Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
33Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání k 20. 9. 2016
34Udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice
35Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Základní školu a Praktickou školu Moravské Budějovice, Dobrovského 11
36Uzavření smluv pro účast kraje na přehlídkách středních škol v roce 2016
37Návrh na poskytnutí finančního daru studentovi školy zřizované Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
38Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Dodávka nářadí 2 - Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
39Propagace zdravého životního stylu dětí a mládeže a Roku řemesel
40Aktualizace Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
41Návrh na aktualizaci akcí realizovaných KSÚSV, změna účelu použití příspěvku na provoz pro KSÚSV a aktualizace plánu investic KSÚSV na rok 2016
42Veřejná zakázka na služby Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV, dokumentace stavby
43Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/133, III/1335 Nový Rychnov - průtah - ukončení nájemní smlouvy
44Pověření hejtmana k rozhodnutí o předložení žádostí o projekty financované z prostředků EU v případě, kdy časové podmínky předložení žádosti nedovolují její projednání v radě kraje
45Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz