Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2013-29

RK-36-2013-29.doc  RK-36-2013-29pr01.doc  RK-36-2013-29pr02.doc
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-36-2013-29
NázevVolba přísedící pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
Zpracoval V. Říhová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuDopisem ze dne 14. 10. 2013 se na hejtmana kraje obrátil předseda Krajského soudu v Brně, ve kterém žádá o projednání návrhu na zvolení paní Ing. Daniely Tesařové do funkce přísedící Krajského soudu v Brně dle materiálu RK-36-2013-29, př. 1.
Krajský soud v Brně doložil podklady nutné pro zvolení navrhované kandidátky do funkce přísedící krajského soudu. Paní Ing. Daniela Tesařová splňuje všechny předpoklady pro výkon funkce přísedící dle materiálu RK-36-2013-29, př. 2.
Návrh řešení Podle § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů
a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, přísedící krajských soudů volí zastupitelstvo kraje na návrh člena příslušného zastupitelstva.
Zastupitelstvo příslušné ke zvolení přísedících se určuje podle trvalého pobytu navržené osoby a nikoliv podle sídla krajského soudu, ke kterému je přísedící volen.
StanoviskaStanovisko JUDr. Jaromíra Pořízka, předsedy Krajského soudu v Brně: Ve funkci se na úseku trestním u Krajského soudu v Brně paní Ing. D. Tesařová osvědčila, k výkonu funkce přistupovala zodpovědně a svými zkušenostmi byla přínosem při rozhodovací činnosti. Proto je navrhovaná ke zvolení do funkce přísedící na další období. S přihlédnutím k uvedeným skutečnostem a k tomu, aby paní Ing. Daniela Tesařová mohla ve výkonu funkce přísedící Krajského soudu v Brně pokračovat i nadále, doporučuji její zvolení do funkce přísedící Krajského soudu v Brně na dobu 4 let .
Návrh usneseníRada kraje
ukládá
* hejtmanovi kraje navrhnout zastupitelstvu kraje paní Ing. Danielu Tesařovou do funkce přísedící Krajského soudu v Brně;
* odboru sekretariátu hejtmana pozvat paní Ing. Danielu Tesařovou na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7/2013, které se bude konat 10. 12. 2013.
Odpovědnost hejtman kraje, OSH
Termín 10. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz