Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2013-25

RK-36-2013-25.doc  RK-36-2013-25pr01.xls  RK-36-2013-25pr02.pdf
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-36-2013-25
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
Zpracoval A. Vlachová, Z. Nevrkla
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuLékařská péče o žáky a studenty se prohloubila přijetím zákona 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb. Zavedla lékařské prohlídky i v průběhu studia, a to při změně zdravotního stavu, před zařazením do praktického vyučování nebo praktické přípravy a ve stanovených případech též lékařské periodické prohlídky. Lékařský posudek vydává poskytovatel pracovnělékařských služeb, který je určen zákonem v závislosti na tom, kde se praktické vyučování a praktická příprava uskutečňují. Jestliže se praktické vyučování nebo praktická příprava uskutečňuje:
a) na pracovištích právnických nebo fyzických osob, vydává lékařský posudek poskytovatel pracovnělékařských služeb této osoby,
b) pouze ve škole nebo školském zařízení, vydává lékařský posudek poskytovatel pracovnělékařských služeb školy,
c) na pracovištích právnických nebo fyzických osob a ve škole nebo školském zařízení, vydává lékařský posudek poskytovatel pracovnělékařských služeb právnických nebo fyzických osob.
Lékařská prohlídka se neprovádí, je-li při praktickém vyučování nebo praktické přípravě vykonávána pouze práce zařazená do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jiným právním předpisem. Pokud žák nebo student při praktickém vyučování nebo praktické přípravě vykonává rizikové práce, provádí se jedenkrát ročně periodická prohlídka.
Posuzování zdravotní způsobilosti žáků a studentů včetně lékařských prohlídek hradí škola.
V současné době řeší školy lékařské prohlídky žáků a studentů ve smyslu výše uvedených předpisů a informací (výkladů) zveřejňovaných zřizovatelem na Portálu příspěvkových organizací.
Návrh řešení Školám v roce 2013 vznikají a i v dalších letech budou vznikat výdaje spojené s posuzováním zdravotní způsobilosti před zařazením žáků a studentů na praktické vyučování a v jeho průběhu. V roce 2013 školy vyčíslily tyto výdaje celkem na 1 779 600 Kč.
V návrhu rozpočtu na rok 2013 bylo v dalších možných požadavcích počítáno s náklady na lékařské prohlídky žáků a studentů.
OŠMS radě kraje navrhuje:
* schválit navýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu o celkovou částku 1 779 600 Kč z důvodu nákladů škol na lékařské prohlídky žáků a studentů a toto navýšení krýt z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek;
* schválit změnu příslušných závazných ukazatelů Příspěvek na provoz .

Finanční prostředky jsou školám poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
StanoviskaOdbor informatiky: Žádost byla zaevidována v systému eDotace pod ID O00795 (příloha 2 tohoto materiálu).
Odbor ekonomický: Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013, v Dalších možných požadavcích OŠMS byly mj. uvedeny výdaje na lékařské posudky o zdravotní způsobilosti žáků před zařazením na praktické vyučování a v jeho průběhu, které hradí škola. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 30. 10. 2013 činí 23 410 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu o celkovou částku 1 779 600 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o celkovou částku 1 779 600 Kč dle materiálu RK-36-2013-25, př. 1;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení o poskytnuté finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s lékařskými prohlídkami žáků a studentů dle materiálu RK-36-2013-25, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
Termín do konce roku 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz